"naarmate" vertalen - Engels

NL

"naarmate" in het Engels

EN
NL

naarmate {bijwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "naarmate" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchNaarmate markten integreren, zullen ook de relevante antitrustmarkten breder worden.
As markets integrate, the relevant anti-trust markets will also become wider.
DutchEr moet iets aan de organisatie veranderen naarmate de kolonie ouder wordt.
Instead, something about the organization must be changing as the colony gets older.
DutchEn naarmate we ervaring opdoen zullen we de huidige tekortkomingen kunnen verhelpen.
And there will still be time, with experience, to improve on the current deficiencies.
DutchNaarmate de belastingbron mobieler is, is het moeilijker aan die druk te weerstaan.
The more mobile the tax source, the harder it is to resist this pressure.
DutchDe stem van dit Parlement is in kracht toegenomen naarmate de Unie groeide.
The strength of this Parliament's voice has grown as the Union has grown.
DutchIk hoop dat we misschien een paar dingen kunnen delen naarmate de dag vordert.
But I hope maybe we can share one or two things as the day progresses.
DutchNaarmate je ouder wordt, is het alsof leeftijd een soort lithium is.
And then, of course, as you get older, it's almost like age is a form of lithium.
DutchHelaas echter worden de auto's duurder naarmate ze efficiënter omgaan met energie.
But unfortunately, the more energy-efficient cars are, the more expensive they usually become.
DutchNaarmate de situatie zich stabiliseerde, kon deze vorm van visserij echter worden hervat.
However, as the situation stabilised, it was possible for this fishery to resume again.
DutchHet probleem is des te scherper naarmate de gebruiksdoctrines vervagen.
It gets even more complicated when the doctrines of use become ambiguous.
DutchVoor deze kwesties is coördinatie geboden naarmate we verdergaan met de Europese integratie.
These matters call for coordination as we move forward with the development of Europe.
DutchDe verkiezingsopkomst is zelfs gedaald naarmate de macht van het Parlement is toegenomen.
Indeed the turn-out at elections has actually fallen as Parliament's power has increased.
DutchNaarmate de jaren vorderen kan dat cardiovasculaire schade toebrengen.
And this, over the years, can cause real damage, cardiovascular damage.
DutchNaarmate de technologie voortschrijdt, wordt de kloof tussen auteur en consument steeds groter.
As technology advances, the creator moves further and further away from the consumer.
DutchLaatste mysterie: Waarom worden vrouwen beter naarmate afstanden groter worden?
So why is it that women get stronger as distances get longer?
DutchNaarmate de paddenstoelen groeien, kies ik de beste eters om Eeuwigheidspaddenstoelen te worden.
As the mushrooms grow, I pick the best feeders to become Infinity Mushrooms.
DutchNaarmate de operationele capaciteit van Europol toeneemt, wordt ook haar slagvaardigheid groter.
The greater operational capacity Europol has, the more effective its support will be.
DutchNaarmate ons werk vorderde, hebben nog wat meer kleine crises de kop opgestoken.
In the meantime, there has been a succession of further small crises, and we have got on with our work.
DutchNaarmate je verder weg gaat van de pomp, zie je steeds minder sterfgevallen.
As you get further and further away from the pump, the deaths begin to grow less and less frequent.
DutchHet is alom bekend dat belastingontduiking des te aantrekkelijker is naarmate de belastingen hoger zijn.
The Council says that the aim is to combat tax evasion and cigarette smuggling.