NL

naar voren {bijwoord}

volume_up
naar voren (ook: voort, vooruit, voorwaarts, voorover)
Dit is een sociale doelstelling, die niettemin duidelijk naar voren moet worden gebracht.
That is, in other words, a social aim that ought to be clearly put on the table.
Voordat ik afsluit wil ik nog kort ingaan op een ander thema dat hier naar voren is gebracht.
Before I finish, I should like to comment briefly on a matter which was raised.
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, ik wilde kort twee kwesties naar voren halen.
Mr President, Commissioner, there are two points I should like to raise briefly on this subject.
In deze lastige situatie hebben beschuldigingen geen zin en moeten wij naar voren kijken.
It does not help to blame others in this difficult situation; instead we should look ahead.
Het Finse voorzitterschap streeft ernaar de blik van de Europese Unie naar buiten en naar voren te richten.
During its Presidency, Finland will endeavour to persuade the Union to look outwards and ahead.
Helaas vervolgt Europa zijn vlucht naar voren met een lafhartigheid die onze medeburgers niet langer accepteren.
Unfortunately, Europe is continuing to forge ahead regardless, and with a cowardliness that our fellow citizens no longer accept.

Voorbeeldzinnen voor "naar voren" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk zal het probleem dat u naar voren heeft gebracht aan de quaestoren voorleggen.
I will ensure that the college of Quaestors is aware of what you have mentioned.
DutchDit is het in Peking naar voren gebrachte punt met betrekking tot het platform.
That is the point which was made in Beijing so far as the platform is concerned.
DutchMijnheer de Voorzitter, al deze eisen werden door de burgers naar voren gebracht.
Mr President, all these demands have been put forward by members of the public.
DutchToch moeten de misstanden in de lidstaten duidelijk naar voren worden gebracht.
Despite this, it is clear that abuses in the Member States must be highlighted.
DutchEn daar komt Lucky Day helemaal van achteren... hij sprint nu echt naar voren.
And here comes Lucky Day, coming up from behind, passing Yellow Tail, Salmonella.
DutchDe Commissie heeft haar standpunt al verschillende malen naar voren gebracht.
The Commission has already made its point of view clear on a number of occasions.
DutchDit kwam bijvoorbeeld naar voren bij de behandeling van de dienstenrichtlijn.
This fear was in evidence in the debate on the Services Directive, for example.
DutchIk wil kort ingaan op een aantal concrete punten die naar voren zijn gebracht.
I should like to comment on a few specific points raised by the honourable Members.
DutchTen slotte wil ik enkele voor mijn fractie belangrijke details naar voren brengen.
Finally, I would like to present some details that are important to my group.
DutchHet Verdrag van Amsterdam is een stap naar voren op weg naar gelijke kansen.
The Amsterdam Treaty represents progress along the road to equal opportunities.
DutchEen milieuheffing is belangrijk en is daarom in de debatten hier naar voren gebracht.
Environmental taxation is important, and that is why it has been discussed here.
DutchHet Parlement kan dan alle politieke punten naar voren brengen die het maar wil.
Parliament can then make all of the political points that it needs to make.
DutchIk geef hiervan een voorbeeld dat de rapporteur ook naar voren heeft gebracht.
I shall give an example of this, the same one that the rapporteur also remarked on.
DutchDe lidstaten zullen hun standpunten op de zitting van de Raad naar voren brengen.
The different views of the Member States will be put at the Council meeting.
DutchHet Europees Parlement kan zijn standpunt tijdens het hele proces naar voren brengen.
The European Parliament can have its point of view heard throughout the process.
DutchDeze kwestie komt naar voren in de verschillende stukken die zijn ingediend.
These issues are reflected in the different instruments that we have been tabling.
DutchTen eerste willen wij voor bepaalde categorieën de begindatum naar voren halen.
Firstly, we want to move the date of entry into force forward for certain categories.
DutchDit komt naar voren in amendement 21 op het voorstel inzake officiële controles.
This is reflected in Amendment No 21 to the proposal on official controls.
DutchKijkt u eens rond, naar uw buurman bijvoorbeeld, kijk eens naar voren, naar achteren.
Now, look around: just look next to your neighbor, look forward, look backward.
DutchDe derde groep zijn de zaken die een of meer lidstaten naar voren heeft gebracht.
The third group is those issues that one or more Member States have raised.

Vergelijkbare vertalingen voor "naar voren" in Engels

naar voorzetsel
naar bijvoeglijk naamwoord
naar bijwoord
English