NL

naar {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
naar (ook: ziek, misselijk)
Naar het schijnt waait er geen wind of hij is de Europese Unie dienstig.
There never seems to be an ill wind that cannot blow the European Union some good.
Ik ben erg opgelucht dat het blijkbaar minder erg is dan het er aanvankelijk naar uitzag.
I am immensely relieved that he appears not to be as ill as he appeared at the beginning.
Anderzijds wilde zij terug naar haar moeder, die aan kanker lijdt en ernstig ziek is.
The other is her mother who is seriously ill with cancer.
Ondanks deze niet erg rooskleurige situatie wil ik luid en duidelijk uitspreken dat we naar mijn overtuiging de moed niet moeten laten zakken.
Despite this bleak picture, I would like to make it very clear that I firmly believe we must not give up under any circumstances.
Men heeft soms bedenkingen over tekortschietend onderzoek naar de achtergrond van al die ellendige situaties.
There are those who worry that the background to all these dismal situations is not investigated thoroughly enough.
Naar mijn mening zijn de resultaten van de conferentie van 182 landen eerder vrij mager en zijn de vooruitzichten voor een effectieve hongerbestrijding op mondiaal niveau somber.
I see the results emerging from this conference of 182 states as being rather meagre and the prospect of effectively combating hunger as a worldwide problem, as a dismal one.
Je voelt intense verrukking wanneer dingen goed gaan, stemmingswisselingen naar verschrikkelijke wanhoop wanneer dingen slecht gaan.
You feel intense elation when things are going well; mood swings into horrible despair when things are going poorly.
Ik word onwel als ik naar steakrestaurants ga.
I get sick when I go to steakhouses.
Of ik ga op zoek naar een oude zieke vis en wacht af...
Or, I could find an old, sick fish and just wait.
Je kunt ook minder zieke patiënten nemen, en hen terugbrengen naar een bijna symptoomloze toestand door dit soort therapie.
You can take patients who are less sick, and bring them back to an almost asymptomatic state through that kind of therapy.

Voorbeeldzinnen voor "naar" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk herinner me een reis naar Australië, naar een eiland genaamd One Tree Island.
I remember I took a trip to Australia, went to an island called One Tree Island.
DutchIk zal het probleem dat u naar voren heeft gebracht aan de quaestoren voorleggen.
I will ensure that the college of Quaestors is aware of what you have mentioned.
DutchZijn onze waarden aangetast door de ongebreidelde drang naar egoïsme en profijt?
Is it the limitless pursuit of selfishness and profit that has eroded our values?
DutchHet antwoord luidt dus dat wij naar die specifieke kwestie moeten blijven kijken.
So the answer is that we will have to continue to look at that particular issue.
DutchAls je naar het groene deel van de hersenstam kijkt, gebeurt dat helemaal niet.
But if you consider the green part of the brain stem, nothing like that happens.
DutchDe grote gouden vaten van de tempel in Jeruzalem had hij meegenomen naar Babylon.
And the great gold vessels of the temple in Jerusalem had been taken to Babylon.
DutchNaar mijn mening is het budget in het voorontwerp van begroting sterk verbeterd.
I believe that the budget in the preliminary draft budget has been much improved.
DutchDe overgang naar de euro toont de levensvatbaarheid van de communautaire methode.
The changeover to the euro demonstrates the viability of the Community approach.
DutchDit is het in Peking naar voren gebrachte punt met betrekking tot het platform.
That is the point which was made in Beijing so far as the platform is concerned.
DutchNaar mijn mening zijn de amendementen die overblijven, echter nodig noch nuttig.
However, in my view, the amendments that remain are neither necessary nor helpful.
DutchDaarnaast wordt te weinig gedifferentieerd naar de aard van de geluidsoverlast.
Moreover, the differentiation between types of noise pollution is insufficient.
DutchLuister, knul... wij weten dat je graag naar Montana wilt, maar... het is laat.
Listen, kid, we know you got your heart set on going to Montana, but it's late.
DutchVoorzitter, dit verslag is een krachtig signaal naar de Raad en de Commissie toe.
Mr President, this report sends a powerful message to the Council and Commission.
DutchNaar mijn mening moet het uitbreidingsproces niet onnodig lang worden uitgesteld.
As I see it, the enlargement process ought not to be dragged out unnecessarily.
DutchHet is een illusie te denken dat die vissen allemaal naar IJsland zijn getrokken.
If you believe these fish have all moved to Iceland, you are deluding yourself!
DutchZorg dat het lonend is om met veel ambitie naar het EU-lidmaatschap te streven.
Let it be worth a country's while to be ambitious in achieving the EU objectives.
DutchDe Commissie heeft verklaringen van bezwaar gestuurd naar banken in zes lidstaten.
The Commission has sent declarations of objection to banks in six Member States.
DutchHet mislukken van de Klimaatconferentie is naar het publiek een verkeerd signaal.
The failure of the climate conference sends out the wrong signal to the public.
DutchDit veranderingsproces loopt van Amsterdam via Lissabon verder naar Stockholm.
This has come about via Amsterdam and Lisbon and is now continuing in Stockholm.
DutchMevrouw Pack, wij kunnen geen enkele burger verbieden naar de rechtbank te gaan.
Mrs Pack, we cannot prevent any citizen taking a case to the Court of Justice.