NL

na verloop van {bijwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "na verloop van" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDaarna zou de na verloop van tijd gesloten ADN-overeenkomst de zaak kunnen overnemen.
Future negotiations will lead to it being superseded by the AND Agreement.
DutchIk vind dat ook hier na verloop van tijd bekeken moet worden wat er gedaan is.
Here too, I believe, one should look back after a certain period on what one has achieved.
DutchNa verloop van tijd wordt dit een reactie op stress met een enorme invloed op het lichaam.
And so over time, this becomes a stress response, which has enormous effects on the body.
DutchNa verloop van tijd vormen deze kleine draden in de vloeistof een mat op het oppervlak.
Over time, these tiny threads form in the liquid into layers and produce a mat on the surface.
DutchNa verloop van tijd moeten we in het Parlement gedurfdere voorstellen indienen en initiatieven nemen.
In the future, we in Parliament must be bolder with our proposals and initiatives.
DutchDit betekent echter niet dat we na verloop van tijd niet verder kunnen evolueren.
This does not mean that our role cannot evolve over time.
DutchSluiten we ons af, dan raken we geïsoleerd en worden de problemen na verloop van tijd meestal nog groter.
If we close, if we isolate ourselves, then problems usually get even bigger in time.
DutchDe beperkingen zullen na verloop van tijd opnieuw worden bekeken.
The restrictions are time-limited and are subject to review.
DutchEn het is gewoon een simpel fluïdum dat, na verloop van tijd zich ontwikkelt tot deze gecompliceerde structuur.
And it's just a simple fluid and it, over time, develops into this complicated structure.
DutchDe huidige u201Ctextieloorlogenu201D zullen zich na verloop van tijd dan ook uitbreiden naar andere terreinen.
Today’ s ‘ textile wars’ will therefore spread to other areas in time.
DutchWij hebben in de commissie na verloop van tijd beseft dat het Verdrag ook veel positieve punten bevat.
As work went on in our committee, however, we realised that Nice also had a lot of positive points.
DutchWe hadden allemaal verwacht en gehoopt dat er na verloop van tijd weer een positieve tendens zou zijn waar te nemen.
We all had expectations and hopes that this would change for the better in the course of time.
DutchNa verloop van tijd en met oefenen heb ik geleerd om meer en meer vanuit mijn essentie te leven.
DutchOm herziening kan niet meer worden verzocht na verloop van tien jaar te rekenen van de dagtekening van het arrest.
No application for revision may be made after the lapse of ten years from the date of the judgment.
DutchNa verloop van twaalf jaar en diverse " Tsjernobyls " blijkt de Portugese keuze de juiste te zijn geweest.
Two years later and a number of 'Chernobyls ', and history has shown that the Portuguese were right to say no.
DutchDaardoor zullen na verloop van tijd de milieuvriendelijke middelen de slechte biociden van de markt verdringen.
The intention is that the environmentally friendly products will oust the harmful biocides from the market.
DutchIk heb er het volste vertrouwen in dat het programma na verloop van tijd steeds meer aan belang zal winnen.
I therefore put my trust in the fact that, as time goes on, the impact of the programme will gradually increase.
DutchVerder komen de mensen in de informele economie, de grijze economie, na verloop van tijd, de misdaad tegen.
Furthermore, people in the informal economy, the gray economy -- as time goes by, crime is happening around them.
DutchHierdoor loopt Europa het reële gevaar de aandacht en, na verloop van tijd, ook de steun van zijn burgers te verliezen.
In doing so it runs a real risk of losing the attention and, in due course, the support of its citizens.
DutchIk wil erop wijzen dat verplegenden na verloop van enige jaren bijna allemaal rugletsels beginnen te vertonen en wat dies meer zij.
Take the fact that after a few years, nearly all nurses start to have back problems, and so on.

Vergelijkbare vertalingen voor "na verloop van" in Engels

na voorzetsel
van voorzetsel
van bijwoord
English
verloop zelfstandig naamwoord
na verloop van tijd bijwoord