"na" vertalen - Engels

NL

"na" in het Engels

volume_up
na Chr. [afkorting]
EN
volume_up
na-zomer {de}
volume_up
na middernacht [voorbeeld]
NL

na {voorzetsel}

volume_up
Niets na 70 jaar van communistische verschrikkingen, na honderdduizend doden.
It has done nothing after 70 years of communist terror, after one hundred million deaths.
Dan, na de angst, na de schrik, na het verdriet, de woede.
Then, after the anguish, the fear and after the suffering comes the time for anger.
Waarom niet na zes of na acht jaar, waarom niet na twaalf, vijftien of na twee jaar?
Why not after 6 or 8 years, why not after 12, 15 or 2 years?
De strategie die wordt voorgesteld voldoet echter bij lange na niet aan de verwachtingen.
However, the proposed strategy lags far behind expectations.
Hoever zijn wij nu, acht maande later en na Biarritz?
What stage are we at now, eight months on and with the Biarritz Summit behind us?
Irak zal nog steeds de tweede grootste olieproducent in de wereld blijven, na Saoedi-Arabië.
Iraq will still be the second largest oil producer in the world, behind Saudi Arabia.

Voorbeeldzinnen voor "na" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe Commissie keurt ook amendement 26 op enkele redactionele wijzigingen na goed.
The Commission can also approve Amendment No 26 with certain editorial changes.
DutchZe grendelen het af na vijf uur 's middags en dan kan niemand er meer in of uit.
At 5 p. m. it is locked and nobody can enter or leave the city after that time.
DutchNa een optreden, kon ik mezelf nog nauwelijks van het podium in de taxi slepen.
After one performance, I could barely drag myself from the stage to the taxicab.
DutchNa die eerste kwetsuur, verhoogt hun risico voor een tweede letsel exponentieel.
After that first injury, their risk for second injury is exponentially greater.
DutchMaar je komt pas toe aan stap drie, na het nemen van de eerste stap: Ik kan dit.
But you don't get to start on step three, until you take step one first: I can.
DutchWij hopen op een voorspoedige tweede lezing in het Parlement na de verkiezingen.
We look forward to a successful second reading in Parliament after the elections.
DutchDat standpunt is in de Commissie visserij op één stem na unaniem onderschreven.
This was the opinion of the Committee on Fisheries, with just one vote against.
DutchNa de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland staan we voor een complexe situatie.
We are facing a complex situation after the presidential elections in Belarus.
DutchNiet alleen Azarias Ruberwa en Jean-Pierre Bemba houden er nog privélegers op na.
It is not only Azarias Ruberwa and Jean-Pierre Bemba who retain private armies.
DutchWe debatteren nu na de herfinanciering van het vierde programma over het vijfde.
Following the refinancing of the Fourth Programme we are now discussing the Fifth.
DutchAlsof na ieder examen, wanneer ik de klas uit liep, de leraar zei: "Hé, zeg eens.
It's like after every exam, when I walk out, the teacher would say, "Hey, come.
DutchNa het AIMS wilde Shehu hoge-energie-fysica studeren, en hij kwam naar Cambridge.
And after AIMS, Shehu wanted to do high-energy physics, and he came to Cambridge.
DutchDezelfde landen, dezelfde mate van ongelijkheid, het ene probleem na het andere.
The same countries, the same measure of inequality, one problem after another.
DutchHij hoopt waarschijnlijk dat hij na een regeringswisseling zal kunnen terugkeren.
He presumably hopes that, with a change of government, he will be allowed back.
DutchSindsdien, na die missie, heeft de situatie in Albanië zich verder verslechterd.
Since then, following that mission, the situation in Albania has worsened further.
DutchEen aantal leningen zullen na die datum nog gedurende een aantal jaren doorlopen.
A number of loans will still remain active, will still have a few years to run.
DutchWat er in de toekomst zal gebeuren, zullen anderen na mij moeten vaststellen.
What will happen in the future is for other people greater than me to determine.
DutchMij is ook onduidelijk wat de financiële gevolgen zullen zijn na de uitbreiding.
I am also not sure what the financial consequences will be after enlargement.
DutchMeent u dat het concept van de reële stabilisering na 2006 kan worden voortgezet?
Do you believe that the concept of real stabilisation can be continued after 2006?
DutchIk wil " en biodiesel " toevoegen na het woord " bio-ethanol " in amendement 15.
I would like to add ‘ and biodiesel ’ after the word ‘ bioethanol’ in Amendment 15.