NL

monteren [monteerde|gemonteerd] {werkwoord}

volume_up
Het is handig te vervoeren, te monteren en is uit de hand te lanceren.
It is convenient to carry, assemble and launch by hand.
Ze zullen misschien in staat zijn zichzelf te monteren in je maag-darmstelsel om daar beter te presteren.
Sometimes these might self-assemble in your GI system and be augmented in that reality.
Als je de ketting monteert, ben je eigenlijk aan het programmeren.
So as you assemble the chain, you're basically programming it.
Er bestaat een overeenkomst tussen Japanse, Europese en Koreaanse autofabrikanten om geen starre koeienvangers op de auto's te monteren.
There is an agreement between Japanese, European and Korean car manufacturers not to fit rigid bull bars.
Ik wil de rapporteur ook gelukwensen met het goede voorbeeld dat hij heeft gegeven door een katalysator achter op zijn eigen klassieke Harley Davidson te monteren.
I should also like to congratulate the rapporteur by leading by example by converting his own classic Harley Davidson motorcycle with a retro-fitted catalytic converter.
Ten eerste geldt ze niet voor de onderdelenmarkt, dat wil zeggen voor koeienvangers die achteraf op de auto worden gemonteerd.
Firstly, it does not apply to bull bars in the aftermarket, that is to say those that are fitted subsequently to cars.
Hij monteerde een camera op de staart Een poëtisch beeld voor een verhaal over Tolstoy door Sam Abell.
He mounted a camera on the tail. ~~~ A poetic image for a story on Tolstoy, by Sam Abell.
De boor was op deze robotarm gemonteerd.
So, the drill was mounted on this robotic arm.
We haalden een PS3-camera uit elkaar, monteerden ze op een LED-licht, en nu hebben we een gratis apparaat.
We took a PS3 camera, hacked it open, mounted it to an LED light, and now there's a device that is free -- you build this yourself, we publish the code for free, you download the software for free.
De richtlijn betreft de toekomstige nieuwe koeienvangers, zowel exemplaren die vooraf op de auto zijn geïnstalleerd als exemplaren die er later op gemonteerd worden.
The directive applies to the new bull bars of the future, both those already in place on cars and those that are fitted subsequently.
We zien dat in zaken als Flickr of Photosynth, het programma van Microsoft waarmee je een weergave van een toeristische plaats kan monteren uit de duizenden toeristische kiekjes ervan.
And we see that in things like Flickr, or Photosynth, this program from Microsoft that will allow you to assemble a view of a touristy place from the thousands of tourist snapshots of it.

Voorbeeldzinnen voor "monteren" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

Dutch. ~~~ Ze schetsen en monteren spaghetti.
Then they spend some time planning, organizing, they sketch and they lay out spaghetti.
DutchZe zullen misschien in staat zijn zichzelf te monteren in je maag-darmstelsel om daar beter te presteren.
Sometimes these might self-assemble in your GI system and be augmented in that reality.
DutchHet is handig te vervoeren, te monteren en is uit de hand te lanceren.
It is convenient to carry, assemble and launch by hand.
DutchWe hadden 11 en een halve week om te schrijven, te casten, te bemannen, te filmen, monteren, een twee uur durende pilot te maken.
We had 11 and a half weeks to write it, cast it, crew it, shoot it, cut it, post it, turn in a two-hour pilot.
DutchEr bestaat een overeenkomst tussen Japanse, Europese en Koreaanse autofabrikanten om geen starre koeienvangers op de auto's te monteren.
There is an agreement between Japanese, European and Korean car manufacturers not to fit rigid bull bars.
DutchHet idee is om eerst de tenen en een voet in orde te krijgen, die te laten klimmen, en ze uiteindelijk op de robot te monteren.
So the idea is to first get the toes and a foot right, attempt to make that climb, and ultimately put it on the robot.
DutchZe moeten de hele ballon - het canvas, parachute en alles - op het ijs monteren en dan vullen met helium.
And what they have to do is they have to assemble the entire balloon -- the fabric, parachute and everything -- on the ice and then fill it up with helium.
DutchOndanks het gevaar van boetes en het risico dat de auto opnieuw technisch moet worden gekeurd laten sommige automobilisten de eis hoge-snelheidsbanden te laten monteren maar voor wat hij is.
Despite the risk of fines and the new registration test, it is common for car owners to ignore the high-speed tyre requirement.
DutchIk wil de rapporteur ook gelukwensen met het goede voorbeeld dat hij heeft gegeven door een katalysator achter op zijn eigen klassieke Harley Davidson te monteren.
I should also like to congratulate the rapporteur by leading by example by converting his own classic Harley Davidson motorcycle with a retro-fitted catalytic converter.
DutchWe zien dat in zaken als Flickr of Photosynth, het programma van Microsoft waarmee je een weergave van een toeristische plaats kan monteren uit de duizenden toeristische kiekjes ervan.
And we see that in things like Flickr, or Photosynth, this program from Microsoft that will allow you to assemble a view of a touristy place from the thousands of tourist snapshots of it.