NL

middel {het}

volume_up
Onderwijs is een belangrijk middel, misschien wel het belangrijkste middel bij armoedebestrijding.
Education is an important means, if not the most important means, of combating poverty.
De verordening zal worden aangenomen door middel van de medebeslissingsprocedure.
The regulation is to be adopted by means of the codecision procedure.
Men kan inderdaad de euro niet invoeren door middel van een televisie-uitzending.
In practice, the euro cannot be introduced by means of a television programme.
Ook het associatieverdrag kan daarbij andermaal een uitstekend middel zijn.
Once again, the Association Agreement too could be an excellent tool in this respect.
Het kan een middel van onschatbare waarde zijn bij het onderzoek naar marktmisbruik.
It can be an invaluable tool in the investigation of market abuse.
Ik zie dit voorstel vooral als een middel om dit misbruik te legaliseren.
In my view, this proposal is mainly a tool for legalising this unprofessional conduct.
Dus vroeg ik me af of een middel of andere oorzaak deze staat in ons zou kunnen opwekken?
So I wondered: Might we be able to find some agent or trigger that might induce such a state in us?
Openheid, opgevat als openbaarheid, is een zeer belangrijk middel in dit proces.
Transparency, understood as openness to the public, is in actual fact a very important agent in this process.
In het jaar 1983 werd alleen al 50 kg van dit middel gebruikt in een van de destijds grootste mijnen van Zweden.
In 1983 just 50 kg of this sealing agent alone was used in one of Sweden's largest mines.
Als laatste: sommige mensen gebruiken Hulu als middel om van hun kabelrekening af te komen.
And lastly, some people are using Hulu actually as a device to get rid of their cable bill.
Efficiëntie: Dit is data door middel van verlichting - Het is in de eerste plaats een verlichtingsapparaat.
Efficiency: This is data through illumination -- it's first of all an illumination device.
Ik moet jullie bekennen dat het een geweldig middel is.
I got to tell you, it's such a great device though.
middel (ook: remedie, medium)
We beschikken nu over het middel van de inbreukprocedure.
We now have the remedy of treaty infringement proceedings.
Die tekst van ons zou een effectief middel zijn geweest.
That text of ours would have put in an effective remedy.
Is this remedy not worse than the disease?
Het tweede punt betreft de raming van de BTW en de berekening van de BTW als eigen middel.
The second point refers to the setting of VAT and the calculation of VAT own resources.
We proberen uiteraard de financiële steun te gebruiken als een middel om de ontwikkelingen in de goede richting te sturen.
We are naturally using the lever of financial resources to make progress in the right direction.
Door middel van dit en andere programma's moet de EU vaart zetten achter de exploitatie van het eigen potentieel van de regio's door middel van onderlinge samenwerking.
By means of this and other programmes, the EU must improve exploitation of the regions ' own resources through joint activity.
Geen tatoeage onder haar middel, nooit gewerkt al prostituee.
No tattoos below the waist, never worked as a carny.
Hij is vanaf het middel verlamd sinds zijn 13de, bij een auto-ongeluk waarbij zijn vader en zus omkwamen.
He's been paralyzed from the waist down since he was 13, in a car crash that killed his father and his sister.
(Gelach) De realiteit is dat wanneer kinderen opgroeien, we ze beginnen op te leiden… van hun middel af omhoog.
(Laughter) Truthfully, what happens is, as children grow up, we start to educate them progressively from the waist up.

Voorbeeldzinnen voor "middel" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDat is het enige middel om stabiliteit en vrede te verzekeren en te versterken.
This and only this can encourage, strengthen and guarantee stability and peace.
DutchMen kan inderdaad de euro niet invoeren door middel van een televisie-uitzending.
In practice, the euro cannot be introduced by means of a television programme.
DutchDe idee werd door middel van bekering overgedragen in plaats van via de genen.
The idea being passed on through proselytizing, instead of through the gene line.
DutchDe Europese Unie kan door middel van het PHARE-programma daaraan actief bijdragen.
The European Union can actively contribute to this through the PHARE programme.
DutchTaal is naar mijn idee een middel om te communiceren en niet om je te isoleren.
I believe that languages are a vehicle for communication rather than for isolation.
DutchDe Europese Unie heeft hen daarbij actief ondersteund door middel van programma's.
The European Union has been actively helping them in this with various programmes.
DutchDemocratie is zeker het beste middel om conflicten te voorkomen in onze wereld.
Surely democracy is the best instrument of conflict prevention in our world.
DutchMaar dit is nu juist het dilemma: is die ene rechter wel het geijkte middel?
Nevertheless, the dilemma is this: is the single judge the most suitable means?
DutchNeem bijvoorbeeld Japan, waar dit middel ook werd toegepast, maar vergeefs!
Take a look at Japan, where this policy was applied and where it does not work.
DutchDe computer is een ongelooflijk goed middel om de burger hierbij te betrekken.
The computer is an incredibly effective means of involving citizens in this.
DutchMiddel tegen verwaandheid, manier om ons de Darwiniaanse idee te doen voelen.
So, cure for self-importance, way to sort of make us feel the Darwinian idea.
DutchEtikettering is een belangrijk middel om deze verkeerde informatie te weerleggen.
Product labelling is one important way in which this misinformation can be countered.
DutchHet is ook een middel om miljoenen Europeanen weer zin aan het leven te geven.
It is also a way of restoring meaning to the lives of millions of Europeans.
DutchHet toerisme is ook in veel perifere gebieden een belangrijk middel van bestaan.
Tourism is an important means of livelihood in many remote areas as well.
DutchMilosevic heeft het nationalisme altijd als middel gebruikt om aan de macht te blijven.
Milosevic has always used nationalism as a means of maintaining himself in power.
DutchFundamentalisten proberen vaak hun standpunten door middel van wetgeving op te leggen.
Fundamentalists often try to impose acceptance of their views through legislation.
DutchNaar onze mening mag er geen enkel middel ter preventie worden verwaarloosd.
In our view we should neglect no possible way of preventing these accidents.
DutchLiberalisering kan daartoe soms een middel zijn, maar nooit een doel op zich.
Liberalisation can sometimes be a means to achieving this, but never an end in itself.
DutchOpenheid is het beste en goedkoopste middel om de fraude met EU-geld te bestrijden.
Openness is the best and cheapest weapon against fraud involving EU funds.
DutchDit is zowel het doel als het middel voor de oprichting van een Europese federale staat.
It is both an objective of, and a means of establishing, a European federal state.