NL

met {voegwoord}

volume_up
Misschien zal ik mijn dochter Kate vragen een 21ste-eeuwse versie met schone lucht te schrijven.
Perhaps I will ask my daughter, Kate, if she will write a 21st-century version featuring clean air.
Het is een soort van Hudson River School-landschap met open ruimten van lage grassen afgewisseld met bosjes van bomen.
It's a kind of Hudson River school landscape featuring open spaces of low grasses interspersed with copses of trees.
Dat positief advies hebt u echter alleen voor de lijst met elf en dus niet voor een lijst met meer of minder namen.
But you only have a positive statement of this kind for the list of 11, not for a list featuring more names and not for one featuring fewer names either.
EN

met {voltooid deelwoord}

volume_up
met (ook: encountered)
I have just met Belarus’ s opposition leader, Mr Alexander Milinkevich.
Zojuist heb ik de Wit-Russische oppositieleider Alexander Milinkevich ontmoet.
I met several of their representatives and have read their statements.
Ik heb vele van hun vertegenwoordigers ontmoet en hun documenten gelezen.
This person, whom we met -- and you will see it on the website, www.sristi.org
Deze man, die we hebben ontmoet, je kunt het op onze website zien, www.sristi.org,

Voorbeeldzinnen voor "met" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMaar er zijn twee belangrijke punten waarover we het niet eens zijn met de Raad.
There are two significant points on which we disagree with the Council, however.
DutchDe toiletten zijn er letterlijk gaten in de grond afgedekt met een houten barak.
The toilets there are literally holes in the ground covered with a wooden shack.
DutchHet heet Pavlov vreesconditionering - hier eindigt een toon met een korte schok.
It's called Pavlovian fear conditioning -- where a tone ends with a brief shock.
DutchHet amendement is strijdig met de eerste dochterrichtlijn inzake luchtkwaliteit.
It is not compatible with decisions of the first air quality daughter directive.
DutchDaarom moeten wij instemming betuigen met de ontwerpresolutie van de heer Poos.
Which is precisely why we should welcome Jacques Poos ' motion for a resolution.
DutchLaten wij echter bovenal in gedachten houden dat wij te maken hebben met mensen.
But let us remember, first and foremost, that we are dealing with human beings.
DutchDe haalbaarheidsdrempel is echter met een ondergrens van 1% al meer dan bereikt.
And, with a lower limit of 1 %, the feasibility threshold is more than satisfied.
DutchIk weet dat de Raad slechts met veel moeite een compromis heeft kunnen bereiken.
I am aware of the difficulties the Council experienced in finding a compromise.
DutchIk hoop dat de socialisten deze deal met de conservatieven niet zullen sluiten!
I hope the Socialists will refrain from making this deal with the Conservatives.
DutchHet geluidsprobleem neemt dus toe, met name het geluid van weg- en vliegverkeer.
The problem of noise is therefore escalating, especially road and aircraft noise.
DutchDat hebben we gedaan met onze mededeling uit 1998 en dat zullen we blijven doen.
This we have done with the Communication in 1998 and we will continue to do so.
DutchZij mogen nu bijvoorbeeld niet meer met de pers spreken of verklaringen afleggen.
For example, they are now forbidden to talk to the press and to make statements.
DutchIk wil mij vooral concentreren op het verslag-Mann en dan met name op artikel 4.
I want to concentrate especially on the Mann report and specifically Article 4.
DutchWij moeten deze inspanningen echter met een positief oog en met begrip bekijken.
But we should look upon these efforts in positive terms and with understanding.
DutchEr is sprake van een uiterst consequente samenwerking met de Roemeense regering.
We are working together with the Romanian Government in a very consistent manner.
DutchHet is daarom van vitaal belang dat ook de Raad zich met dit probleem bezighoudt.
That is why it is vital that the Council, too, concern itself with this problem.
DutchVeel van wat de commissaris heeft gezegd, komt overeen met de visie van de Raad.
Much of what the Commissioner has said reflects the Council’ s way of thinking.
DutchImmigratiebeleid dient echter ook hand in hand te gaan met een integratiebeleid.
Immigration policy, though, must go hand in hand with a policy for integration.
DutchHet vormt een algemeen kader voor onze toekomstige betrekkingen met deze landen.
It constitutes a general framework for our future relations with these countries.
DutchMijn vraag aan de Commissie is: wat is er sindsdien gebeurd met de buitengrenzen?
My question to the Commission is: what has been done since on the outer borders?