"meer" vertalen - Engels

NL

"meer" in het Engels

EN
EN
EN
NL

meer {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Op een bepaald ogenblik ontstaat er oproer en dat zou dan niet meer dan gerechtvaardigd zijn.
At some time or another, there will be a revolt, and it will be fully justified.
Een efficiënte strategie betekent onder meer de bevordering van een dialoog tussen de generaties.
Another part of an effective strategy is to foster an intergenerational dialogue.
Mijnheer Thomas, ik heb al gezegd dat ik niets meer wil horen over deze kwestie.
Mr Thomas, I have said I will not accept another word on the subject.
Mijn fractie heeft een amendement ingediend om deze eis nog meer nadruk te verlenen.
It will be further emphasized in an additional amendment tabled by my group.
Met dit voorstel zou er nog meer bureaucratie ontstaan en dat is nauwelijks aanvaardbaar.
The additional bureaucracy that this proposal entails is hardly acceptable.
Daarentegen komt er meer bureaucratie en stijgen de kosten.
On the contrary, this will result in increased bureaucracy and additional costs.

Voorbeeldzinnen voor "meer" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWij hebben daarvoor echter meer personeel en meer gespecialiseerde mensen nodig.
We do indeed need more human resources and more specialist skill in this regard.
DutchWe zullen dit jaar proberen meer geld voor ECHO uit de noodreserve vrij te maken.
We will try to release more money for ECHO this year from the emergency reserve.
DutchDe haalbaarheidsdrempel is echter met een ondergrens van 1% al meer dan bereikt.
And, with a lower limit of 1 %, the feasibility threshold is more than satisfied.
DutchDe Europese Raad van Feira moet meer zijn dan een hernieuwde intentieverklaring.
The Feira European Council must be more than an occasion to reaffirm our desires.
DutchZij mogen nu bijvoorbeeld niet meer met de pers spreken of verklaringen afleggen.
For example, they are now forbidden to talk to the press and to make statements.
DutchMijnheer de commissaris, u heeft onder meer op de noodzaak van preventie gewezen.
You mentioned many themes, Commissioner, notably the need for preventive action.
DutchIk zal er zes noemen, en ik geloof dat men het daar min of meer bij moet houden.
I will mention six of them, and I believe that we should more or less stop there.
DutchHoe komt men tot meer doeltreffendheid, betere resultaten en minder bureaucratie?
How can we become more effective, achieve better results and reduce bureaucracy?
DutchZe grendelen het af na vijf uur 's middags en dan kan niemand er meer in of uit.
At 5 p. m. it is locked and nobody can enter or leave the city after that time.
Dutchmeer nog dan aan de gezichten die overdag meestal zonder enig spoortje make-up,
more than the way most women's faces not only were never made up during the day,
DutchMaar daarna, hoe meer ik er over nadacht, hoe meer ik moest toegeven aan mezelf.
But then, the more I thought about it, the more I had to be honest with myself.
DutchEr was nauwelijks iets met meer dan één ingrediënt, want het was een ingrediënt.
Hardly anything contained more than one ingredient, because it was an ingredient.
DutchZe denken meer in termen van rijken en hiërarchieën, meestal Chinese of Japanse.
They think more in terms of empires and hierarchies, usually Chinese or Japanese.
DutchDit ongelukkige voorval toont eens te meer aan dat het milieu geen grenzen kent.
This unfortunate incident proves yet again that the environment has no borders.
DutchZodra meer doorzichtigheid en duidelijkheid is verkregen, zal ook de prijs dalen.
Once greater transparency and clarity has been secured, the price will fall too.
DutchDe Commissie is zonder meer bereid haar verantwoordelijkheden op zich te nemen.
Let me emphasize that the Commission is prepared to assume its responsibilities.
DutchNu is dat meer een economisch argument of een argument inzake milieubescherming.
Now that is more of an economic argument or an environmental protection argument.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik bezit niet meer informatie dan u over deze arrestaties.
Madam President, I have no more information than you on this series of arrests.
DutchZuid-Afrika, Botswana, Namibië en Zambia willen nu nog meer olifanten afschieten.
South Africa, Botswana, Namibia and Zambia want to shoot even more elephants now.
DutchDe verwachtingen van de burgers zijn gestegen en wij hebben niet veel tijd meer.
Our citizens have higher expectations than that, and we do not have much time.