"medezeggenschap" vertalen - Engels

NL

"medezeggenschap" in het Engels

NL

medezeggenschap {de}

volume_up
medezeggenschap (ook: inbreng, zeggenschap)
Uiteindelijk hebben wij op dit gebied nog geen medezeggenschap.
In the final analysis, we do not yet have any say in this area.
Having a say in the broad sense of the word.
In punt 9 eiste u - waarvoor lof - geen vlucht uit de medezeggenschap.
In paragraph 11 I am happy to see that you say there must be no flight from co-determination.
medezeggenschap (ook: stem, inspraak, stemgeluid, zeggenschap)
De rapporteur geeft aan dat daarmee de medezeggenschap van het EP wel beperkter uitvalt dan wanneer voor optie 1 was gekozen.
The rapporteur states that the voice of the European Parliament is more limited than if option 1 were chosen.

Voorbeeldzinnen voor "medezeggenschap" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIn het Duitse recht gaat bescherming van informatie gepaard met medezeggenschap.
In German law, protection is provided for certain interest groups in joint decision making.
DutchMaar een bijdrage tot economische medezeggenschap is dit voorstel niet.
But this proposal does not constitute a contribution to economic co-determination.
DutchTen tweede hebben we een ondernemingsrecht nodig dat mede-eigendom en medezeggenschap combineert.
Second: we need an enterprise law that coordinates co-ownership and cooperation.
DutchHet niet hebben van medezeggenschap is de duurste misinvestering van het bedrijfsleven.
A refusal to have co-determination is the most expensive wrong investment for the economy.
DutchHet mag niet tot de vaak aangehaalde vlucht uit de medezeggenschap komen.
We must prevent the frequently quoted flight from co-determination.
DutchOok in politiek opzicht hebben de ACS-landen niet de medezeggenschap waar ze recht op hebben.
Nor, politically, are the ACP States granted the power of co-decision that is their due.
DutchIn punt 9 eiste u - waarvoor lof - geen vlucht uit de medezeggenschap.
In paragraph 11 I am happy to see that you say there must be no flight from co-determination.
DutchDe twee doelstellingen, medezeggenschap en raadpleging, staan in deze richtlijn op hetzelfde niveau.
This directive treats both objectives - co-determination and consultation - equally.
DutchEr moet een statuut van de Europese vennootschap komen, waarbij alle werknemers medezeggenschap krijgen.
We need a European Company Statute with the full participation of the workforce.
DutchMaar het is onaanvaardbaar dat de medezeggenschap niet op een passende manier geregeld wordt.
But the machinery of codetermination is not suitably regulated and that is not good enough.
DutchDe socialistische fractie zal het Europese model van medebeslissing en medezeggenschap steunen.
The Socialist Group will support the European market model of codecision and codetermination.
DutchDaarom moeten ze kunnen participeren, maar ook medezeggenschap krijgen.
Employee participation systems linked with codetermination mechanisms therefore need to be in place.
DutchWe willen een Europese Vennootschap met minimumnormen voor de medezeggenschap voor de werknemers.
We need this European company to come supplied with minimum standards of worker participation.
DutchInspraak en medezeggenschap zijn positieve vestigingsplaatsfactoren.
Participation and co-determination are important principles.
DutchUiteindelijk hebben wij op dit gebied nog geen medezeggenschap.
In the final analysis, we do not yet have any say in this area.
DutchBovendien moet de medezeggenschap juridisch afdwingbaar zijn.
Secondly, their participation must also be a legal requirement.
DutchDat betekent een belangrijkere rol voor de werknemers, meer inspraak en medezeggenschap en niet minder.
This involves greater worker participation, more cooperation and codetermination and not less.
DutchDe Raad, of eigenlijk de lidstaten, hebben recht op inspraak, maar niet op medezeggenschap.
The Council or the Member States have a right to be consulted, but they do not have a right to co-decision.
DutchDeze voorstellen strandden op de kwestie van de medezeggenschap.
These proposals have failed on the issue of participation.
DutchIk ben ervan overtuigd dat medezeggenschap en participatie het vennootschapsrecht democratiseren.
I am convinced that involvement and co-determination are a part of the democratization of company law.