"medeschuldig" vertalen - Engels

NL

"medeschuldig" in het Engels

NL

medeschuldig {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "medeschuldig" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDaarvan profiteren juist die grootschalige bedrijfsstructuren die eigenlijk medeschuldig zijn.
It thus shores up the factory farming structures which have contributed to the crisis.
DutchEn laten wij zorgen dat we nooit meer medeschuldig zijn aan zo'n schandelijke situatie.
And we must make sure that we are never again guilty of bringing about a scandalous situation like this.
DutchAls wij niet reageren worden wij immers medeschuldig aan de ontoelaatbare praktijken die zich hebben voorgedaan.
We must react, because if we fail to do so, we risk collusion with the unacceptable.
DutchWie daarvoor medeverantwoordelijk is en niets doet en geen sanctiemaatregelen treft, is medeschuldig.
Anyone who is partly responsible but does nothing and does not apply sanctions bears a share of the blame.
DutchDoor onze ogen te sluiten, zullen we medeschuldig zijn aan de massale sterfte onder moeders in ontwikkelingslanden.
We will be guilty of turning our backs on a maternal carnage such as we see in developing countries.
DutchZwijgen betekent ook, medeschuldig worden.
By our silence we also incur a share in the guilt.
DutchDaardoor worden wij medeschuldig aan deze misdaad.
DutchU bent medeschuldig aan dit proces.
You are thus acting as accomplices in this process.
DutchIn het eerste geval zijn de betroffen Europese landen buitengewoon boos, maar in het tweede geval zijn ze medeschuldig.
In the first case, the European countries involved are infuriated, but in the second case, they are partly to blame.
DutchHierdoor is zij medeschuldig aan de huidige scheeftrekking van de discussie over de financiële regelgeving.
It is therefore to a considerable extent equally guilty of creating the current disarray in discussions on the financial order of the Community.
DutchEn we moeten nu snel in actie komen ook, als we niet medeschuldig willen worden aan een gezondheidsramp als gevolg van chemische producten.
This is a matter of urgency, if we do not want to be responsible for a health disaster attributable to chemicals.
DutchEr is niets, ik herhaal, wat terroristische aanvallen rechtvaardigt, maar Tony Blair moet inzien dat hij door zijn optreden medeschuldig is.
Nothing, I repeat, excuses terrorist acts, but Tony Blair must wake up to the fact that his actions make him culpable.
DutchDan, ja dan, is niet alleen de rechtstreeks schuldige verantwoordelijk doch is de verantwoordelijke maatschappij medeplichtig, medeschuldig.
Then, indeed, it is not just the immediate perpetrator who is to blame; the blame, the responsibility is shared by the society concerned.
DutchDe Raad is om egoïstische nationale redenen medeschuldig aan het huidige wanbeheer, maar heeft voor de verantwoordelijkheid meestal alleen gewezen naar de Commissie.
For egoistic national reasons, the Council shared the guilt for the previous mismanagement, but in the main it passed the buck to the Commission.
DutchMet haar poging om drieënvijftig banen te behouden, maakt de Franse regering zich medeschuldig aan de ernstige gevolgen die tabak voor de gezondheid van onze medeburgers kan hebben.
In seeking to save 53 jobs, the French Government is making itself a party to the serious consequences of tobacco for our fellow citizens’ health.
DutchSupermacht Amerika blijft zich dan ook even hooghartig opstellen als altijd, zeker nu de Texaan Bush aan de macht is, die medeschuldig is aan de massamoorden op kinderen in Irak.
The American superpower is giving up none of its claims, especially now it has the Texan, Mr Bush, in office, the man who perpetrated genocide on the children of Iraq.
DutchHet voorstel dat nu ter stemming voorligt, is wederom gunstig voor die structuren die de veehouderij en vleesproductie op grote schaal bevorderen en die daardoor medeschuldig aan deze crisis zijn.
The draft before us merely entrenches the structures which supported large-scale factory farming and production and are therefore partly to blame for the crisis.