NL

mare {de}

volume_up
Daarom is het volgens ons niet nodig om vangstquota voor de Mare nostrum vast te stellen, zoals in de toelichting van het onderhavige verslag wordt voorgesteld.
In our opinion, the possibility put forward in the explanatory statement of this report of setting TACs in the Mediterranean is therefore inappropriate.
mare (ook: gerucht)
volume_up
rumor {znw.} [Am. Eng.]
mare (ook: gerucht)
mare (ook: gerucht, tijding)
volume_up
bruit {znw.} [arch.]
EN

mare {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
2. dierkunde

Voorbeeldzinnen voor "mare" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWe weten allemaal nog wat de gevolgen waren van de rampen in Baia Mare en Baia Borsa.
We all recall the consequences of the Baia Mare and Baia Borsa disasters.
DutchDe Oostzee is bijna een mare nostrum van de Europese Unie.
The Baltic is not far from being a mare nostrum within the European Union.
DutchDaarom werd ons de paradoxale taak op de schouder gelegd om aan te geven wat de grenzen zijn van het voor ons liggend mare magnum van het onbekende.
We, therefore, have the paradoxical task of setting limits in the vast reaches of the unknown that lies before us.
DutchEr is een enorme politieke, culturele, sociale en economische kloof tussen de samenlevingen aan de ene en de andere kant van de Mare nostrum.
But there is an enormous political, cultural, social and economic abyss between the societies on the two sides of the mare nostrum.
DutchWij willen bovendien een rechtstreeks verbod van de in Roemenië, in Baia Mare gehanteerde methode, waar bij de metaalwinning cyanide werd gebruikt in open bassins.
In addition, we would like a direct ban on the method used in Baia Mare in Romania, where cyanide was used in open dams for metal extraction.
DutchIk wil u erop wijzen dat het AZF-fabrieksterrein volledig onder de werkingssfeer van de Seveso II-richtlijn viel, in tegenstelling tot Baia Mare en Enschede.
I would like to draw your attention to the fact that the AZF site in Toulouse was fully covered by the Seveso II directive unlike Baia Mare and Enschede.
DutchDaarom is het volgens ons niet nodig om vangstquota voor de Mare nostrum vast te stellen, zoals in de toelichting van het onderhavige verslag wordt voorgesteld.
In our opinion, the possibility put forward in the explanatory statement of this report of setting TACs in the Mediterranean is therefore inappropriate.
DutchIk heb er alle vertrouwen in dat die gebaren uiteindelijk ook gemaakt zullen worden, met name na de uitspraken die de Tsjechische vice-premier Mare?
I am confident that we can count on such gestures, especially after what Czech Vice-Premier Mare? said to our group yesterday.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, ongeveer vijf jaar geleden raakte de rivier de Tisza verontreinigd met cyanide uit een goudmijn in Baia Mare, Roemenië.
Mr President, some five years ago the cyanide pollution of the River Tisza caused by a gold mine in Baia Mare, Romania, showed us Hungarians how dangerous mining waste can be.
DutchIk vind dit een duidelijke illustratie van de actuele problemen in Baia Mare en van het onderzoek dat daar gaande is om uit te zoeken wie werkelijk verantwoordelijk is.
I see this as a clear illustration of the current questions in Baia Mare and of the investigation which is under way there concerning who is really liable.
DutchBelangrijk is verder dat de toetredingslanden, ook Bulgarije en Roemenië, verklaringen afleggen dat ze zich aan de nieuwe regels zullen houden -- denk maar aan Baia Mare.
It is important that the acceding countries, Bulgaria and Romania, too, make statements pledging to respect the new provisions – let us not forget Baia Mare.
DutchLaten we van deze strategisch belangrijke Mare nostrum, ooit een cultuurzee, een zee van vrede maken waar kinderen, vrouwen en burgers zich vrij kunnen verplaatsen.
Let us therefore make our Mediterranean a sea of peace - for it used to be a sea of culture - where children, women and citizens can trade and move freely throughout the area.
DutchZoals u weet, is het voorstel dat wij hier bespreken bedoeld om de reikwijdte van de Seveso II-richtlijn in het licht van de ongevallen in Baia Mare en Enschede te vergroten.
As you are aware, the Commission proposal under discussion seeks to broaden the scope of the Seveso II Directive in the light of the Baia Mare and Enschede accidents.
DutchIn het bijzonder wil ik hier onze vijf collega's en vrienden van de partij Groot Roemenië, România Mare, welkom heten, alsmede onze Bulgaarse collega van de beweging Attaka.
I welcome, in particular, our five colleagues and friends from the Romania Mare party in the great country of Romania and our Bulgarian colleague from the Attack party.
DutchWij moeten het proces van Barcelona zelfs een nieuwe impuls geven om via een gezamenlijke inspanning de Middellandse Zee daadwerkelijk tot een mare nostrum voor alle aangrenzende landen maken.
We even need to reinvigorate the Barcelona Process with the aim of making the Mediterranean a real mare nostrum for all of the countries on its shores.
DutchPlaatsen als Baia Mare, Aznalcóllar, maar bovenal Toulouse en Enschede zijn synoniem geworden met menselijke tragedies op milieugebied die om een duidelijk antwoord onzerzijds vragen.
Areas such as Baia Mare, Aznalcollar and, above all, Toulouse and Enschede, have become synonymous with environmental human tragedies, to which we have to respond clearly.
DutchDe ongevallen van Baia Mare in Roemenië en Aznalcollár in Spanje hebben de Commissie ertoe aangespoord om de richtlijn ook te doen gelden voor mijnbouwactiviteiten en stortplaatsen.
The accidents that occurred at Baia Mare in Romania and Aznalcóllar in Spain have led the Commission to bring mining operations and landfill sites within the scope of the directive too.
DutchMijnheer de Voorzitter, de follow-up van de conferentie van Barcelona moet een volgende stap zijn in het dynamisch proces " toenadering Europa " en de buurlanden rond de Mare Nostrum.
Mr President, the follow-up to the Barcelona Conference has to be the next step in the dynamic process of rapprochement between Europe and its neighbours around the Mediterranean Sea.
DutchDe namen Baia Mare, Aznalcollár, maar vooral Toulouse en Enschede zijn synoniem geworden met menselijke en milieurampen, en het is onze plicht met een duidelijke reactie te komen.
Baia Mare, Aznalcóllar and, in particular, Toulouse and Enschede, have become synonymous with human and environmental tragedies to which we have a responsibility to provide a clear response.

Synoniemen (Engels) voor "mare":

mare