NL

maat {de}

volume_up
1. algemeen
Mijn maat zegt: 'Komaan, we gaan ervoor.'
My buddy says, 'C'mon, let's do this.'
Make you own friends, buddy.
I'll take care of yours, buddy.
Voorzitter, de menselijke maat is de maat die past bij werkgelegenheid.
Mr President, the human measure is the measure that befits employment.
Hier is het ten opzichte van dezelfde maat van ongelijkheid.
Here it is in relation to that same measure of inequality.
Ik wil op twee punten opmerkingen maken over die menselijke maat bij de werkgelegenheidsstrategie.
I should like to make two comments on this human measure in the employment strategy.
Je bent door God gezonden, want mijn maat Pierre... heeft een probleem.
You are sent by God, because my pal Pierre... has a problem.
Listen, pal, we get a lot ofpeople here.
I got news for you, pal.
Niet iedereen heeft dezelfde maat, of het nu gaat om handelsbeleid of om schoenen.
One size does not fit all, whether it is trade policy or shoe sizes.
Er zijn situaties waarbij het economische model van " één maat voor iedereen " niet past.
There are occasions when " a one size fits all " economic model does not fit.
(Applaus) Zoals je ziet is dit Charlton Heston op maat gebracht.
(Applause) As you can see, that's Charlton Heston brought down to size.
Waardoor mijn nederlaag bij iedere maat bitterder werd.
Making my defeat more bitter with every passing bar.
Er is geen betere maat voor de schaal en de wreedheid ervan dan de crisis van de verweesde kinderen.
There is no better gauge of its scale and cruelty than the orphan crisis.
De eigenlijke maat voor de stabiliteit van een munt is de inflatie.
The actual measurement for the stability of a currency is the rate of inflation.
~~~ (Gelach) Een uniform, zei ze, en vroeg welke maat ik had.
My first question was, naturally, what was I going to wear? (Laughter) A uniform, she said, and asked for my measurements.
maat (ook: ritme)
maat (ook: tact, beleid, ritme)
Voorzitter, de menselijke maat moet terugkeren in Europa.
Europe must regain a human dimension.
Europa heeft behoefte aan op maat gesneden, beschermende en stimulerende maatregelen.
Europe needs protection measures and incentives that are suited to its dimensions.
maat (ook: knul, dude)
volume_up
dude {znw.} [spreek.]
maat (ook: kameraad, makker)
Toen je me achterliet op dat eiland, vergat je één belangrijke zaak, maat...
When you marooned me on that godforsaken spit of land, you forgot one very important thing mate...
Een maat beweert dat hij ze regelmatig oppikt.
Mate of mine reckons he picks them up all the time.
You travelling with two sheila's are ya mate?
~~~ (Gelach) Een uniform, zei ze, en vroeg welke maat ik had.
(Laughter) A uniform, she said, and asked for my measurements.
2. muziek
Een maat beweert dat hij ze regelmatig oppikt.
Mate of mine reckons he picks them up all the time.
Als we de tijd hadden, liet ik dit op maat maken.
We had time, I'd get this adjusted.
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik denk dat wij Europeanen goed moeten beseffen dat ons in de komende tijd de maat zal worden genomen.
Mr President, ladies and gentlemen, I think we Europeans should be clear in our own minds that we are going to be weighed in the balance in the times that lie ahead.
3. spreektaal
maat (ook: makker)
volume_up
butty {znw.} [Br. Eng.] [spreek.]

Voorbeeldzinnen voor "maat" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHalverwege januari ontving ik met collega Maat de minister-president van Mongolië.
In mid-January, I, together with Mr Maat, received the Prime Minister of Mongolia.
DutchNamens mijn fractie wil ik hem en de heer Maat graag voor het werk bedanken.
On behalf of my group, I should like to thank both him and Mr Maat for their work.
DutchEuropa heeft behoefte aan op maat gesneden, beschermende en stimulerende maatregelen.
Europe needs protection measures and incentives that are suited to its dimensions.
DutchHun capaciteit om te participeren in het wereldhandelsstelsel is ver beneden de maat.
Their capacity to participate in the world trade system falls well below the mark.
DutchWe kunnen in deze gedifferentieerde wereld niet alle landen meten met dezelfde maat.
In a nuanced world like this one, we cannot apply the same yardstick to every state.
DutchEr zijn situaties waarbij het economische model van " één maat voor iedereen " niet past.
There are occasions when " a one size fits all " economic model does not fit.
DutchDe eigenlijke maat voor de stabiliteit van een munt is de inflatie.
The actual measurement for the stability of a currency is the rate of inflation.
DutchHet grote Europa zal de maat worden van onze overpeinzingen, onze planning en ons handelen.
It is our discussions, our plans and our action that will shape the greater Europe.
DutchNiet iedereen heeft dezelfde maat, of het nu gaat om handelsbeleid of om schoenen.
One size does not fit all, whether it is trade policy or shoe sizes.
DutchMevrouw de Voorzitter, mogelijkerwijze wil de heer Maat hetzelfde zeggen als ik.
Madam President, Mr Maat may wish to make the same comment as me.
DutchWe zijn allemaal vertrouwd met het idee van op maat maken en personaliseren.
We're all familiar with the idea of customization or personalization.
DutchDe coördinatie tussen Commissie en lidstaten is ver beneden de maat.
Coordination between the Commission and the Member States is well below par.
DutchHet spijt me dat ik zo uitwijd maat het is een zeer belangrijk en zeer gevoelig onderwerp.
I am sorry for going on, but it is a very important and sensitive subject.
DutchMet het oog daarop steun ik het verslag van collega Maat van harte.
With this in mind, I give my wholehearted support to the report by Mr Maat.
DutchDe heer Maat heeft goed werk geleverd in deze zeer moeilijke situatie en ik wens hem veel succes.
Mr Maat has done well in a very difficult situation and I wish him every success.
DutchWij stemmen tegen het verslag-Maat over de door de EU gesubsidieerde schoolmelk.
We have voted against the Maat report which concerns subsidies for the EU's school milk programme.
DutchEn dit is een maat voor de hoeveelheid welzijn die we krijgen voor het gebruik van hulpbronnen.
And this is a measure of how much well-being we get for our planetary resource use.
DutchMijnheer de Voorzitter, Montesquieu zei al dat de wetgever maat moet houden.
Mr President, it was Montesquieu who urged legislators to be guided by a spirit of moderation.
DutchNee, in het Verslag-Maat gaat het om het welzijn van slachtvee tijdens transport.
No, in the Maat report we are discussing the well-being of animals on their way to be slaughtered.
DutchVoorzitter, de menselijke maat is de maat die past bij werkgelegenheid.
Mr President, the human measure is the measure that befits employment.