NL

maal {de}

volume_up
Voor de 117e maal belooft men doorzichtigheid en subsidiariteit.
For the umpteenth time, openness and proximity to the people are promised.
Welnu, hier hebben wij te maken met een concentratie die 4.000 maal zo hoog is.
In this instance we are talking about a concentration that is 4,000 time greater.
Deze kwestie ligt waarschijnlijk al voor de zesde maal in de Europese instellingen op tafel.
This is probably the sixth time this matter has been discussed by the EU institutions.

Voorbeeldzinnen voor "maal" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWelnu, hier hebben wij te maken met een concentratie die 4.000 maal zo hoog is.
In this instance we are talking about a concentration that is 4,000 time greater.
DutchIn 1997 was dit 74 maal zo hoog en dit cijfer ligt nu ongetwijfeld nog hoger.
In 1997, it was 74 times as high, and the figure is undoubtedly even higher today.
DutchSindsdien is het deze schrijvers 129 miljoen maal gelukt een boek te publiceren.
Since then, the authors have won on 129 million distinct occasions, publishing books.
DutchHet is niet de eerste maal dat wij hierover in dit Parlement een debat houden.
This is something we have discussed on more than one occasion in this House.
DutchNu, als je denkt dat je iets lichtgeel ziet -- ik laat deze nog een paar maal zien.
Now, if you think you see some pale yellow -- I'll run this a few more times.
DutchWat de Raad betreft is het de eerste maal dat dit Parlement kwijting verleent.
With regard to the Council, for the first time this Parliament is granting discharge.
DutchZij hebben ons Parlement de mogelijkheid geboden om zich twee maal uit te spreken.
Their work has made it possible for Parliament, in effect, to give its opinion twice.
DutchAmerikaanse werknemers veranderen tijdens hun leven gemiddeld drie maal van beroep.
American workers change professions an average of three times during their lifetimes.
DutchOp een willekeurige dag word je volgens onderzoek 10 tot 200 maal belogen.
On a given day, studies show that you may be lied to anywhere from 10 to 200 times.
DutchZonder deze kennis zullen wij voor de zoveelste maal een kaartenhuis bouwen.
If we do not have this knowledge base, once again we will be building a house of cards.
DutchBij een maal met weinig vet neemt de doorbloeding niet af, die neemt zelfs toe.
On a low-fat meal, the blood flow doesn’t go down -- it even goes up.
DutchHet is zo'n 20 maal groter dan het totale energiegebruik van de mensheid.
It's about 20 times greater than the rate of energy use by all of humanity.
DutchIn dit geval heeft u geen enkele maal gezegd wie om de mondelinge stemming had gevraagd.
In this instance, not once have you identified who has asked for the roll call vote.
DutchNa vijf maal olieverontreiniging lijkt het of er nog geen werkelijke les uit is getrokken.
No effective lessons seem to have been learnt, even after enduring five oil spills.
DutchIk heb een videoreeks op mijn blog geplaatst die 6,:,000 maal bekeken werd in twee weken.
I put a video series on my blog not so long ago and it got 6,000 views in two weeks.
DutchIntegendeel, de consument zal vaak een tweede maal betalen via hogere tarieven.
On the contrary, he will often pay more as a result of higher fares.
DutchIk weet zeker dat de lidstaten van de Unie dit maal hun woord wel gestand zullen doen.
I am sure that this time the States of the Union will really honour what they have said.
DutchGeachte mevrouw de commissaris, u werd daar vandaag al twee maal om gevraagd.
Commissioner, the same thing has been put to you twice today already.
DutchOf je kon acht maal het gewone tarief betalen voor iets dat een bliksemgesprek werd genoemd.
Or you could pay eight times the going rate for something called a lightning call.
DutchEr wordt 19 maal verwezen naar de islam, maar geen enkele keer naar enige andere religie.
There are 19 references to Islam, but there are no references to any other religions.