"luchtbel" vertalen - Engels

NL

"luchtbel" in het Engels

NL

luchtbel {de}

volume_up
luchtbel (ook: bubbel, blaas)
Wij willen niet dat biotechnologie een nieuwe luchtbel op de beurs wordt die gebaseerd is op valse verwachtingen en loze beloftes.
We do not want biotechnology to become another such bubble, built of false expectations and empty promises.
Sheila Patek: En als we dat ene beeld nemen, kun je aan het eind van die gele pijl een luchtbel zien.
Sheila Patek: And so if we just take that one frame, what you can actually see there at the end of that yellow arrow is a vapor bubble.
In de nieuwe economie worden forse inkrimpingen aangekondigd, na het uiteenspatten van de luchtbel in de IT-sector.
A substantial number of redundancies are due to take place in the new economy following the bursting of the IT bubble.

Voorbeeldzinnen voor "luchtbel" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIn de nieuwe economie worden forse inkrimpingen aangekondigd, na het uiteenspatten van de luchtbel in de IT-sector.
A substantial number of redundancies are due to take place in the new economy following the bursting of the IT bubble.
DutchSheila Patek: En als we dat ene beeld nemen, kun je aan het eind van die gele pijl een luchtbel zien.
Sheila Patek: And so if we just take that one frame, what you can actually see there at the end of that yellow arrow is a vapor bubble.
DutchWij willen niet dat biotechnologie een nieuwe luchtbel op de beurs wordt die gebaseerd is op valse verwachtingen en loze beloftes.
We do not want biotechnology to become another such bubble, built of false expectations and empty promises.
DutchWij merken heel goed aan de evolutie van de financiële luchtbel dat het mondiale economische systeem uiterst onstabiel wordt.
Given the developments in the financial world, we can see clearly that the world economic system is becoming extremely unstable.
DutchAls er een luchtbel in je medicijn komt -- dit moet je iedere ochtend klaarmaken -- en die blijft erin zitten, ga je waarschijnlijk dood.
If you get a bubble in your medicine -- because you have to mix it every morning -- and it stays in there, you probably die.
DutchMet het uiteenspatten van de luchtbel van de e-economie vorig voorjaar is eens te meer duidelijk geworden dat het bankwezen een bedrijfstak is met een hoog risico.
Last spring, when the bubble of the e-economy burst, we were reminded that banking is a high-risk business.
DutchBij de bemiddeling prikte de Raad deze luchtbel door, zonder enige specifieke onderhandelingen en zonder dat het Parlement aan zijn standpunt vasthield.
The Council burst this bubble in conciliation, without any special negotiations or Parliament keeping to its position.
DutchUiteindelijk, met het laatste flesje erin en de laatste luchtbel eruit, maakte ik de pomp aan de buizen vast en lag daar, hopend dat het zou werken, op tijd.
Finally, with the last bottle in and the last bubble out, I attached the pump to the tubing and lay there hoping it would kick in soon enough.
DutchEen tijdschrift dat ik recentelijk had uitgebracht genaamd Business 2.0 was nog dikker dan een telefoonboek en was bezig om "de luchtbel nog verder te vullen met hete lucht".
A magazine I'd recently launched called Business 2,:,0 was fatter than a telephone directory, busy pumping hot air into the bubble.
DutchHet Parlement blies in eerste lezing de grootste luchtbel in de begroting door de middelen voor de betalingskredieten voor de structuurfondsen met meer dan 3 miljard euro te verhogen.
At first reading, Parliament blew up the biggest balloon by increasing Structural Fund payments by more than EUR 3 billion.
DutchSinds het uiteenspatten van de luchtbel van speculaties op de beurzen en de financiële schandalen in zowel de Verenigde Staten als Europa zijn veel investeerders terughoudend geworden.
Since the bursting of the speculative bubble over the stock markets and the financial scandals that have hit both the United States and Europe, many investors are hesitant.
DutchNamelijk: een soort drie-dimensionale luchtbel te maken -- een heel interessante overjas die van nature zou ventileren, zou ademen en de energiebelasting aanzienlijk zou verlagen.
And that would be to create a kind of three-dimensional bubble -- a really interesting overcoat that would naturally ventilate, would breathe and would seriously reduce the energy loads.