NL

lucht {de}

volume_up
lucht (ook: aria, wijsje)
Warme lucht stijgt op, en lucht wordt van zee aangetrokken om het te vervangen.
Hot air rises, and air is drawn in off the sea to replace it.
De kwaliteit van de lucht die wij inademen, zal aanzienlijk worden verbeterd.
It will bring about an important improvement in the quality of air that we breathe.
Lucht- en zeeverontreiniging zijn dingen die we niet alleen kunnen oplossen.
Air pollution and marine pollution are problems which we cannot solve individually.
lucht (ook: hemel, firmament)
En we garanderen een heldere blauwe lucht of een onzekere toekomst met kernenergie.
And we can guarantee a clean, blue sky or an uncertain future with nuclear power.
Sinds we de lucht in gingen, hebben we steeds sneller en verder willen vliegen.
Since we took to the sky, we have wanted to fly faster and farther.
Je bent gewoon daar, en kijkt naar de ongelooflijke, subtiele veranderingen van kleur in de lucht.
You're just in there, watching the incredible, subtle changes of color in the sky.
Dit moet uiteraard gecontroleerd gebeuren zodat er geen ammoniak in de lucht terecht komt.
This process needs to be tightly controlled to prevent ammonia being released into the atmosphere.
Met de bescherming van onze planeet is natuurlijk veel meer gemoeid dan het zorgen voor schonere lucht.
Of course, protecting the planet means much more than just cleaning up the atmosphere.
Omdat cadmium een vluchtig metaal is, komt het bij afvalverbranding onherroepelijk in de lucht terecht.
Since cadmium is a volatile metal, it will, in the case of waste incineration, inevitably end up in the atmosphere.
lucht (ook: hemel, paradijs)
Nu het geld niet uit de lucht komt vallen, zullen veel nieuwe lidstaten of in ieder geval hun burgers worden teleurgesteld in hun verwachtingen.
Many new Member States, or at least their nationals, will be disappointed in their expectations, when there is no manna from heaven for them after all.
Het zou logischer zijn geweest als deze vrijheid die wij nu op de grond hebben eerst in de lucht verwezenlijkt zou zijn.
This freedom on the ground must actually have originated in the heavens, as it seems far less problematic to set down borders in the sky than to remove them on earth.
Net als bij de structuurfondsen zal de burgers worden voorgehouden dat Europa met het oog op een gemakkelijker opvang van vluchtelingen geld uitdeelt dat uit de lucht is komen vallen.
As in the case of the structural funds, the citizens will be led to believe that Europe is handing out heaven-sent money in order to assist them in managing refugees.
lucht (ook: geur, luchtje, reuk)
lucht (ook: geur, luchtje, reuk)
." ~~~ "Er is iets mis met de airconditioning -- geur van brandende V-snaren in de lucht.
(Laughter) "Something's wrong with the air conditioner -- smell of burning V-belts in the air."
En trouwens, een recent onderzoek toont aan dat moeders een voorkeur hebben voor de lucht van de vieze luiers van hun eigen baby.
And, by the way, a recent study shows that mothers prefer the smell of the dirty diapers of their own baby.
Wat je nu ruikt, zijn een paar honderd moleculen die door de lucht vliegen en in je neus terechtkomen.
So what you’re smelling is several hundred molecules floating through the air, hitting your nose.
lucht (ook: radio)
volume_up
aether {znw.} [spreek.] (or ether)

Voorbeeldzinnen voor "lucht" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk bedoel, vissen weten niet veel over water en mensen weten niet veel over lucht.
I mean, fish don't know much about water, and people didn't know much about air.
DutchIk wil met u niet debatteren over wat met de auto's en de lucht moet gebeuren.
I do not want to discuss what should apply to cars and to the air with you today.
DutchDe controle op wapens laat in bepaalde lucht- en zeehavens veel te wensen over.
In certain air- and seaports, arms control leaves a great deal to be desired.
DutchEn we garanderen een heldere blauwe lucht of een onzekere toekomst met kernenergie.
And we can guarantee a clean, blue sky or an uncertain future with nuclear power.
Dutch. ~~~ Die plukte ik uit de lucht.
And Charlton Heston is made of a floating fiber, which I took out of the air.
DutchDe kwaliteit van de lucht die wij inademen, zal aanzienlijk worden verbeterd.
It will bring about an important improvement in the quality of air that we breathe.
DutchZodra het het water aanraakt moet je een soort van geluid van ontsnappende lucht horen.
As soon as it touches the water, you should hear a sort of sound of running air.
DutchLucht- en zeeverontreiniging zijn dingen die we niet alleen kunnen oplossen.
Air pollution and marine pollution are problems which we cannot solve individually.
DutchWe hebben dit uitgebreid naar de lucht, met een schenking van het Sloan Fonds.
We've extended this to the air now with a grant from the Sloan Foundation.
DutchEen spectaculaire omlijsting van -- meestal --- buitengewoon blauwe lucht.
A spectacular framework, inside of which you see, usually, extraordinary blue sky.
DutchHij zette er een vogel in en pompte er al de lucht uit. ~~~ De vogel stierf.
One thing, he put a bird in there, and he pumped all the air out, and the bird died.
DutchDe Raad kan die rubrieken niet negeren en doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is.
The Council cannot ignore these categories as though there were no problems.
DutchVandaag zat er wat meer lucht in de agenda en zijn wij om 17.36 al klaar.
We have had a less tight agenda today and are finishing as early as 5.36 p. m.
DutchDe richtlijn dient dus als referentie voor de concentraties van ozon in de lucht.
The directive will therefore provide a benchmark for the levels of ozone in ambient air.
DutchDe markt van kwaliteitssnijbloemen gebeurt vandaag de dag voornamelijk via de lucht.
The high quality cut-flower market relies to an overwhelming extent on the aeroplane.
DutchDat zei mijn grootmoeder ook al: Eén vogel in de hand is beter dan tien in de lucht.
As my grandmother used to say, a bird in the hand is worth two in the bush.
DutchDe bezwaren van de sector hierover zijn zeker niet uit de lucht gegrepen.
The objections of the industry in this matter are certainly not without foundation.
DutchVan dat vervoer vindt een veel te groot deel plaats over de autoweg of door de lucht.
Much too much of this travelling is taking place on the motorway or by air.
DutchHet recht om schone lucht in te ademen is echter een van de grondrechten van de consument.
It is a basic consumer right that consumers should be able to breathe fresh air.
DutchNu is het alleen nog wachten op privatisering van de lucht die we inademen!
The only thing we have not yet seen is privatisation of the air we breathe!