NL lucht
volume_up
{de}

lucht (ook: aria, wijsje)
volume_up
air {znw.}
Warme lucht stijgt op, en lucht wordt van zee aangetrokken om het te vervangen.
Hot air rises, and air is drawn in off the sea to replace it.
De kwaliteit van de lucht die wij inademen, zal aanzienlijk worden verbeterd.
It will bring about an important improvement in the quality of air that we breathe.
Lucht- en zeeverontreiniging zijn dingen die we niet alleen kunnen oplossen.
Air pollution and marine pollution are problems which we cannot solve individually.
lucht (ook: hemel, firmament)
volume_up
sky {znw.}
En we garanderen een heldere blauwe lucht of een onzekere toekomst met kernenergie.
And we can guarantee a clean, blue sky or an uncertain future with nuclear power.
Sinds we de lucht in gingen, hebben we steeds sneller en verder willen vliegen.
Since we took to the sky, we have wanted to fly faster and farther.
Je bent gewoon daar, en kijkt naar de ongelooflijke, subtiele veranderingen van kleur in de lucht.
You're just in there, watching the incredible, subtle changes of color in the sky.
Dit moet uiteraard gecontroleerd gebeuren zodat er geen ammoniak in de lucht terecht komt.
This process needs to be tightly controlled to prevent ammonia being released into the atmosphere.
Met de bescherming van onze planeet is natuurlijk veel meer gemoeid dan het zorgen voor schonere lucht.
Of course, protecting the planet means much more than just cleaning up the atmosphere.
Omdat cadmium een vluchtig metaal is, komt het bij afvalverbranding onherroepelijk in de lucht terecht.
Since cadmium is a volatile metal, it will, in the case of waste incineration, inevitably end up in the atmosphere.
lucht (ook: paradijs, hemel)
volume_up
heaven {znw.}
Nu het geld niet uit de lucht komt vallen, zullen veel nieuwe lidstaten of in ieder geval hun burgers worden teleurgesteld in hun verwachtingen.
Many new Member States, or at least their nationals, will be disappointed in their expectations, when there is no manna from heaven for them after all.
Het zou logischer zijn geweest als deze vrijheid die wij nu op de grond hebben eerst in de lucht verwezenlijkt zou zijn.
This freedom on the ground must actually have originated in the heavens, as it seems far less problematic to set down borders in the sky than to remove them on earth.
Net als bij de structuurfondsen zal de burgers worden voorgehouden dat Europa met het oog op een gemakkelijker opvang van vluchtelingen geld uitdeelt dat uit de lucht is komen vallen.
As in the case of the structural funds, the citizens will be led to believe that Europe is handing out heaven-sent money in order to assist them in managing refugees.
lucht (ook: geur, reuk, luchtje)
volume_up
odor {znw.}
lucht (ook: geur, reuk, luchtje)
volume_up
odour {znw.}
lucht (ook: geur, spoor, reuk, luchtje)
volume_up
scent {znw.}
lucht (ook: geur, stank, reuk, luchtje)
volume_up
smell {znw.}
." ~~~ "Er is iets mis met de airconditioning -- geur van brandende V-snaren in de lucht.
(Laughter) "Something's wrong with the air conditioner -- smell of burning V-belts in the air."
En trouwens, een recent onderzoek toont aan dat moeders een voorkeur hebben voor de lucht van de vieze luiers van hun eigen baby.
And, by the way, a recent study shows that mothers prefer the smell of the dirty diapers of their own baby.
Wat je nu ruikt, zijn een paar honderd moleculen die door de lucht vliegen en in je neus terechtkomen.
So what you’re smelling is several hundred molecules floating through the air, hitting your nose.
lucht (ook: radio)
volume_up
aether {znw.} [spreek.] (or ether)

Voorbeeldzinnen voor "lucht" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDe Raad kan die rubrieken niet negeren en doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is.
The Council cannot ignore these categories as though there were no problems.
DutchVandaag zat er wat meer lucht in de agenda en zijn wij om 17.36 al klaar.
We have had a less tight agenda today and are finishing as early as 5.36 p. m.
DutchDe markt van kwaliteitssnijbloemen gebeurt vandaag de dag voornamelijk via de lucht.
The high quality cut-flower market relies to an overwhelming extent on the aeroplane.
DutchDat zei mijn grootmoeder ook al: Eén vogel in de hand is beter dan tien in de lucht.
As my grandmother used to say, a bird in the hand is worth two in the bush.
DutchDe bezwaren van de sector hierover zijn zeker niet uit de lucht gegrepen.
The objections of the industry in this matter are certainly not without foundation.
DutchDe overeenkomst biedt een aanvullend forum om lucht te geven aan deze bezorgdheid.
The agreement provides an additional forum for tackling these concerns.
DutchDe realisaties in de lucht- en ruimtevaarttechnologie komen de werkgelegenheid ten goede.
Technological developments in the aerospace industry represent aid for employment.
DutchEn die crises komen niet, zoals natuurrampen, plotseling en onverwacht uit de lucht vallen.
Those crises do not suddenly happen unexpectedly, as with natural catastrophes.
DutchDe scheiding tussen de Parlementsbegroting en de fractiebegrotingen hangt al lang in de lucht.
The administrative and group budgets should have been separated a long time ago.
DutchZeker voor de introductie op grote arealen in open lucht zou er een moratorium moeten komen.
There could be at least a moratorium before there is widespread dissemination!
DutchTransparantie doet niemand kwaad en draagt er vaak toe bij dat de lucht wordt geklaard.
Transparency does not hurt anybody and it often helps to provide an honest environment.
DutchIk steun de mededeling van de Commissie over de lucht- en ruimtevaartindustrie dus niet.
Consequently, I do not support the Commission communication on the aerospace industry.
DutchMijnheer de Voorzitter, het fascisme komt in de regel niet uit de lucht vallen.
Mr President, fascism does not usually come to power unexpectedly.
DutchEr is een Vlaams spreekwoord dat zegt: " Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht ".
According to a Flemish saying, a bird in the hand is worth two in the bush.
DutchOp korte termijn is er geen vuiltje aan de lucht, maar op lange termijn is het armoe troef.
Well, the short run, it's hunky dory, but the long run, it's humpty dumpty.
DutchHet is natuurlijk een goede zaak, de lucht- en ruimtevaartindustrie te steunen.
Of course it is a good idea to strengthen the aerospace industry.
DutchDat is de grote vraag die in de lucht hangt en die alle collega's bezighoudt.
This is the major unresolved issue discussed by all my colleagues.
DutchEr is gezegd: " Veel vogels in de hand is beter dan een aantal in de lucht ".
It has been said that a bird in the hand is worth two in the bush.
DutchHet is ook in de landen zelf merkbaar dat er verandering in de lucht hangt.
In the countries themselves, too, we see that the mood is changing.
DutchDit voorstel kan zo de prullenbak in, het is gebakken lucht, dat is duidelijk.
Surely this shows that this is complete rubbish, a smokescreen.