NL

lossen {het}

volume_up
Tijdens een legaal vakbondsconflict in de Zweedse havens komt het laden en lossen van schepen tot stilstand nadat de havens door de vakbonden geblokkeerd zijn verklaard.
In the course of a lawful industrial dispute in Swedish ports the trade unions impose a blockade and the loading and discharging of ships is brought to a halt.

Voorbeeldzinnen voor "lossen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchZe bieden een kader om de meningsverschillen die af en toe bestaan op te lossen.
They provide a framework to deal with differences which exist from time to time.
DutchDe Europese Unie heeft momenteel wel enkele belangrijkere problemen op te lossen.
At present, the European Union has essential and fundamental tasks to deal with.
DutchMaar we zien al deze kwesties, onterecht, als individueel op te lossen problemen.
But we see, mistakenly, each of these issues as individual problems to be solved.
DutchOnze fractie heeft daarom amendement 95 ingediend, om dit probleem op te lossen.
Our group has for that reason tabled Amendment No 95 to address this problem.
DutchWe moeten morgen het verslag goedkeuren om een aantal problemen op te lossen.
If a number of problems are to be solved, we have to approve the report tomorrow.
DutchIk wil hier verder niet ingaan op het laden en lossen, de temperatuur et cetera.
Nor do I want to go into loading and unloading operations, temperature, etc.
DutchWe hebben ze uit hun natuurlijke piramide gehaald om dit probleem op te lossen.
We've taken them out of their natural pyramid in order to solve this problem.
DutchHoe lossen we dat op wanneer wij praten over het uitbreiden van de vredeskrachten?
How do we deal with that problem when we talk about extending peacekeeping forces?
DutchEen Europees compensatiefonds is niet de enige manier om problemen op te lossen.
The European oil pollution compensation fund is not the only way of solving problems.
DutchEn toen bedachten we de eenvoudigst mogelijke oplossing om dit probleem op te lossen.
And then we thought of the most simple solution we could to address this problem.
DutchOf competitieve spellen zoals schaken, waar je niet probeert iets op te lossen...
Or competitive games like chess where, well, you're not trying to solve ...
DutchDe EU slaagt er al dertien jaar niet in dit grensoverschrijdende probleem op te lossen.
The EU has been unable to solve this cross-border problem for the past 13 years.
DutchDoor het voorstel zal ook het laden en lossen onder goedkope vlag gaan plaatsvinden.
If it were to go ahead, stevedoring would become 'flag of convenience work '.
DutchOf problemen op te lossen door lege campagnebeloften van presidenten die komen en gaan.
Or problems to be solved by empty campaign promises of presidents come and gone.
DutchDit levert bepaalde juridische problemen op en wij zijn druk bezig deze op te lossen.
That presents us with certain legal problems and we are trying to solve them.
DutchOm de milieuproblemen in Rusland op te lossen zijn enkele pilotprojecten opgezet.
Some pilot projects have been set up in order to solve Russia's environmental problems.
DutchDat is immers onze mogelijkheid om dit probleem voor eens en voor altijd op te lossen.
That is the opportunity for us genuinely to resolve this problem once and for all.
DutchMijns inziens lossen wij geen enkel probleem op door bondgenoten naar de mond praten.
I do not think that we resolve any problems by politically appeasing allies.
DutchIk weet dat beide landen reeds pogingen ondernemen om deze problemen op te lossen.
I know that these countries are already trying to resolve these problems.
DutchHij is aan het proberen om alle waterproblemen op te lossen, over de hele wereld.
He's trying to find and solve water issues, the crisis around the world.