"loslaten" vertalen - Engels

NL

"loslaten" in het Engels

NL loslaten
volume_up
[liet los|losgelaten] {werkwoord}

1. algemeen

We moeten de veiligheid loslaten van wie we zijn geworden en op weg gaan naar wie we gaan worden.
And we kind of have to leave behind the security of who we’ve become, and go to the place of who we are becoming.
De beulen moeten weten dat wij hen niet zullen loslaten, want we kunnen niet zeggen dat we het niet wisten.
The torturers need to know that we will not leave them alone because we cannot say that we were unaware of what was going on.
De Schrift, zegt hij, "leert ons alleen maar barmhartigheid en we moeten een schriftinterpretatie niet loslaten totdat we een interpretatie van compassie hebben gevonden.
Scripture, he says, "teaches nothing but charity, and we must not leave an interpretation of Scripture until we have found a compassionate interpretation of it."
loslaten (ook: toelaten, toestaan, laten, verhuren)
Dat duurt even, maar ik moet ze loslaten en er gewoon heen gaan, en er zijn.
It takes a while, but I have to let go of them and just go there, and be there.
Laten we het detail even loslaten en van een afstand naar onze samenleving kijken.
So, let's pull back from the anecdotes for a second and look at our society from high above.
Daarom mogen wij ons bot niet loslaten.
So we should not let the matter drop in this respect either.
Maar waar gaan we deze vogels in loslaten?
But really, where are those birds going to get released to?
De virale deeltjes werden toen losgelaten uit de cellen, ze kwamen daarna terug en doodden de E. coli.
The viral particles then were released from the cells and came back and killed the E. coli.
Er is een zenuwgas losgelaten in het huis.
A nerve gas was released into the house.
Ik zeg het Parlement dat de regering van het Verenigd Koninkrijk een tijger heeft losgelaten.
I say to the House that the UK Government has unleashed a tiger.
En compassie wordt losgelaten in toenemend wijdere kringen door signalen en verhalen, nooit door statistieken en strategieën.
And compassion is unleashed in wider and wider circles by signs and stories, never by statistics and strategies.
Het is dus een kracht, de machtigste kracht die op deze planeet is losgelaten.
So, it's a force that is the most powerful force that has been unleashed on this planet, and in such a degree that I think that it's become our -- who we are.

2. geneeskunde

loslaten

Voorbeeldzinnen voor "loslaten" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchEn ik geloof ook niet dat we het concept van normen vóór status moeten loslaten.
Nor do I believe that we should abandon the idea of standards before status.
DutchDit soort vrijheid zou neerkomen op het loslaten van een vos in een hoenderhok.
This sort of freedom would equate to getting the fox to mind the geese!
DutchWe bereiken daar slechts mee dat de ondernemingen dit systeem loslaten.
All we shall achieve by adopting them is to make businesses quit the system.
DutchWe staan voor de principiële vraag of we die praktijk willen loslaten.
The fundamental question arises as to whether we want to depart from this practice.
DutchWe willen ze in het milieu loslaten en we willen dat ze door de zon zou worden aangedreven.
We want to put it out in the environment, and we want it to be powered by the Sun.
DutchIk vind dat wij hier onder geen beding het subsidiariteitsbeginsel moeten loslaten.
In my view the principle of subsidiarity should clearly apply here.
DutchBrussel met zijn administratieve hiërarchie moet een groot deel van de controle loslaten.
" Brussels ", with all its administrative levels, must relinquish a large degree of control.
DutchIedereen begrijpt dat men op dat gebied de eis voor eenparigheid van stemmen moet loslaten.
Everybody appreciates that the insistence on unanimity needs to be abandoned in this area.
DutchEn wil dat zeggen dat u de communautaire preferentie voor de Europese landbouw zult loslaten?
And does this mean that European agriculture will no longer receive preferential treatment?
DutchOnze maatschappij moet het achterhaalde systeem loslaten van eerst school, dan werk en tot slot pensioen.
Our society must break away from the outdated system of school, work and pension.
DutchAls de Commissie deze amendementen in de richtlijn voor mijnbouwafval verwerkt, zullen we ze hier loslaten.
Put them in the mining waste directive, Commission, and we will relent on the amendments.
DutchMen zal ook reacties krijgen van politieke desinteresse en van loslaten van toekomstperspectief.
We shall have reactions of political apathy and people will say goodbye to their hopes for the future.
DutchOok moeten we het toerbeurtsysteem op basis van gelijkheid loslaten.
We should also drop the principle of equal rotation.
DutchEen zoekfunctie waarmee we de gegevens in een doorzoekbaar formaat zetten en ze op de wereld loslaten.
A search function where we can copy the data up to a searchable format and get it out in the world.
DutchHet loslaten ervan zal diepgaande sociale gevolgen hebben.
If we lose it this will have profound social repercussions.
DutchZodra we die vaste boekenprijs loslaten, een collega zei het al, zullen de kleine boekhandels verdwijnen.
Once we scrap book pricing, as another Member has already said, the small booksellers will disappear.
DutchEen aantal EU-regeringen moet echter hun ogenschijnlijk diep gewortelde politieke standpunten loslaten.
However, we need some European Union governments to move away from seemingly entrenched political positions.
DutchMaar waar gaan we deze vogels in loslaten?
But really, where are those birds going to get released to?
DutchIk dring erop aan dat we dit beginsel niet loslaten.
I urge that we do not desert this principle.
DutchHet was wat hij 'fijnmazig loslaten' noemde.
It was what he called "fine-grained relinquishment."