NL

loop {de}

volume_up
Nu valt het ook niet mee de normaliteit in een land vast te knopen aan de loop van een kalasjnikov.
It is difficult to decree normality in a country by waving the barrel of a kalashnikov.
C: Succes, de verandering komt door de loop van het geweer.
C: Success, the change is only coming through the barrel of the gun.
CS: The barrel of the gun!
De landen die er met hun tegenwerking voor zorgen dat de stroom van de markt niet zijn natuurlijke loop kan volgen, mogen daarop worden aangesproken.
Let us name and blame those countries that divert the flood of the market away from its natural channels by their use of the logjams of inconvenience.
U weet dat Euronews in de loop van zijn bestaan vele eigenaars heeft gekend en ik betreur ten zeerste dat de publieke omroepen niet nauwer bij de zender zijn betrokken.
You will be aware that Euronews has undergone many changes of ownership throughout its history, but it is a matter of regret for me that public channels do not have a greater involvement in it.
loop (ook: vaart)
Donderdagavond wordt het laat en uw vliegtuig vertrekt vrijdag, in de loop van de dag.
It is going to be a long Thursday night and the flight will be some time on Friday.
Zoals altijd heeft de Commissie cultuur en onderwijs van het Europees Parlement in haar verslag haar fantasie weer eens de vrije loop gelaten.
As always, the European Parliament ’ s Committee on Culture and Education has embarked on flights of fancy in its report.
Het is een dendritisch aflooppatroon dat enkel kan ontstaan door de loop van vloeistoffen.
It's a dendritic drainage pattern that can be formed only by the flow of liquids.
Je kunt bijvoorbeeld de loop van koolstof volgen door bevoorradingsketens in een ecosysteem, of de onderlinge verbondenheid van stukjes habitat van bedreigde diersoorten in Yosemite National Park.
For example, you could plot the flow of carbon through corporate supply chains in a corporate ecosystem, or the interconnections of habitat patches for endangered species in Yosemite National Park.
Dat langetermijndoel wordt wel eens overschaduwd door de strijd die we voeren over ontbundeling van de local loop, bit-stream toegang enzovoorts.
That is sometimes obscured by all the battles we have about local loop unbundling, bit stream access and so on.
In de loop der jaren is op YouTube een van de meest gehoorde anonieme commentaren op Improv Everywhere: "Die mensen hebben te veel tijd om handen."
So I'd say over the years, one of the most common criticisms I see of Improv Everywhere left anonymously on YouTube comments is: "These people have too much time on their hands."
C: Succes, de verandering komt door de loop van het geweer.
C: Success, the change is only coming through the barrel of the gun.
CS: The barrel of the gun!
De straf: vaginale inbrenging van de loop van een geweer met doodsbedreigingen en andere eisen die ik hier maar niet onder woorden breng.
The punishment: having the barrel of a gun inserted into her vagina, with death threats and other demands I do not wish to mention here.
We ontwikkelden onze adaptieve-loop-planner.
We developed our adaptive gait planner.
EN

loop {zelfstandig naamwoord}

volume_up
loop (ook: mesh)
These measures therefore also close the loop-hole which currently prevents Member States from investigating accidents involving their own citizens.
Zo kunnen we dus de mazen in de wet dichten die het de lidstaten momenteel nog onmogelijk maken een onderzoek in te stellen naar ongevallen waar hun eigen burgers bij zijn betrokken.
loop (ook: bow, mesh, ribbon)
loop (ook: curl, noose, tab)
The architecture of the pavilion is this sort of loop of exhibition and bikes.
De architectuur van het paviljoen is een soort van lus van tentoonstelling en fietsen.
You can zoom in and even see the extra little loop, this little nano-goatee.
Je kunt inzoomen en dan zie je ook de kleine extra lus een kleine nano-geitesik.
And here's how they work in the feedback loop.
En zo werkt het in de feedback-lus: Je begint met de gepersonaliseerde gegevens.

Voorbeeldzinnen voor "loop" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchNu heb ik een lied terug in jou geslagen, verrijs en loop weg als een panter."
Now I have beaten a song back into you. ~~~ Rise and walk away like a panther."
DutchAan mannen evenmin, maar er was in de loop der tijden altijd al meer begrip voor.
Nor men either, but there has always been more sympathy for that in the past.
DutchHoe evolueert televisie in de loop der tijd, en wat zegt dit over onze samenleving?
How does television evolve over time, and what does this say about our society?
DutchWaar het dan wel door komt zullen wij ook in de loop van het jaar moeten uitzoeken.
Where it does come from, we shall also have to sort out in the course of the year.
DutchIk loop over het podium, besteed geen aandacht aan de besturing van mijn benen.
I'm walking around the stage -- I'm not attending to the control of my legs.
DutchDit besluit zal in de loop van volgend jaar door de Commissie worden genomen.
This decision will be made by the Commission during the course of next year.
DutchWe werken eraan om die voorstellen in de loop van deze herfst in te kunnen dienen.
We are working to ensure that these proposals can be presented this autumn.
DutchDe bloedvaten in onze handen zijn echo's van de loop van watersporen op de aarde.
The blood veins in our hands echoed a course of water traces on the Earth.
DutchMaar dat ze zich daarna in de natuurlijke loop der dingen terug zullen verspreiden.
And then, of course, in the natural course of things, they will expand back.
DutchHet is ons doel dat de eerste overeenkomsten al in de loop van dit jaar worden gesloten.
Our aim is for the first agreements to be signed during the course of this year.
DutchIn de loop van vele jaren is de reclame eerder agressiever en grover geworden.
Over the years, advertising has become both more strident and more earthy.
DutchIk hoop dat men zich hiervan in de loop van deze eeuw rekenschap zal geven.
I hope that over the course of this century we shall gradually become aware of this.
DutchDonderdagavond wordt het laat en uw vliegtuig vertrekt vrijdag, in de loop van de dag.
It is going to be a long Thursday night and the flight will be some time on Friday.
DutchIn elk land heeft men in de loop der jaren zijn eigen inspectiediensten gevormd.
Each country has over the years set up its own machinery of inspection.
DutchIn de loop van de tijd is de structuur duidelijker en zijn de thema's concreter geworden.
Over time, the structure has become clearer and the subject areas more specific.
DutchIk denk dat dat iets is wat we in de loop van de jaren in het oog zullen moeten houden.
I believe that is something which we will need to keep an eye on in the years ahead.
DutchOp die dag leidt hij alle gezonde mannen op een loop, maar het is geen gewone loop.
And for that day, he leads all able-bodied men on a run, but it's not your ordinary run.
DutchDan loop ik meestal zo door de kamer, (Gelach) om er eentje te vinden.
And what I normally do is walk 'round a room -- (Laughter) -- trying to find one.
DutchHet is een dendritisch aflooppatroon dat enkel kan ontstaan door de loop van vloeistoffen.
It's a dendritic drainage pattern that can be formed only by the flow of liquids.
DutchIk wil graag ingaan op vier vragen die in de loop van het debat zijn gesteld.
I would like to respond to four questions which were put during the course of the debate.