"loket" vertalen - Engels

NL

"loket" in het Engels

NL

loket {het}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "loket" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchIk wil nog op een enkel concreet punt ingaan, dat van het elektronische loket.
I should like to deal with one concrete point, the question of the electronic counter.
DutchHet is wellicht ook nodig de regels voor de één-loket-procedure verder uit te werken.
Also, the procedures for the one-stop shop should perhaps be clarified.
DutchEvenzo zou op grond van voornoemde amendementen het beginsel van één enkel loket worden afgeschaft.
Equally, it would also deny the application of the 'one door, one key? principle.
DutchDe Unie steunt in elke sector het zogeheten principe van één loket.
The Union supports the one-stop shop principle in all areas.
DutchDe instellingen hebben in ieder geval een gezamenlijk portaal nodig, als het ware één loket, waarop alle benodigde links te vinden zijn.
The institutions at least need a common portal, like a one-stop shop, where all the necessary links can be found.
DutchVolgens dat principe moeten de burgers altijd de mogelijkheid hebben de benodigde informatie en formulieren bij één en hetzelfde loket te krijgen.
According to this, people can always obtain the information and forms they need at one and the same point.
DutchUw idee om in elk land één enkel loket voor de burger te creëren sluit naadloos aan bij wat wij als Commissie nastreven.
Your idea to develop a 'one-stop-shop ' in each country for European citizens is very much in line with the concerns of the Commission.
DutchMijns inziens is het voorstel voor één enkel loket van fundamenteel belang en biedt dat beginsel niet alleen voor aanvragers, maar ook voor consumenten geweldige voordelen.
In my view, the " one door, one key " proposal is fundamental and a huge advantage not only to the applicants but also to consumers.
DutchDe Commissie kan evenwel negen amendementen niet overnemen, waaronder de amendementen 1, 6, gedeeltelijk, en 17, met betrekking tot de invoering van een één-loket-procedure.
The Commission cannot, however, accept nine amendments, including Amendments Nos 1, 6 in part and 13 concerning the introduction of a one-stop shopping procedure.
DutchHoewel wij nu het langverwachte één-loket-beginsel in het nabuurschaps- en partnerschapsbeleid introduceren, zal de tenuitvoerlegging van het programma een uitdaging zijn.
Although we are now introducing the one-stop shop principle we have wanted for so long into neighbourhood and partnership policy, it will be challenging to put the programme into effect.
DutchWel, onze mooie mevrouw Korhola - over de andere fracties zal ik het bij gelegenheid hebben - stond in deze droom persoonlijk aan het loket om het publiek informatie te verschaffen over het milieu.
Now, our beautiful Mrs Korhola - I will deal with the other groups on future occasions - was actually at the information desk in this dream of mine, giving the public information on the environment.