NL

lijst {de}

volume_up
lijst (ook: rol, lijstje, rijtje, tabel)
Deze lijst is aanzienlijk langer dan de lijst waarover wij in juli beschikten.
This list is considerably broader and longer than the list which we had in July.
Kennelijk is er een nieuwe lijst, de zogenaamde -lijst.
It would appear that there is going to be a new list, known as the quick-start list.
Bij zo'n positieve lijst geldt eenvoudig dat stoffen die niet op de lijst staan niet gebruikt mogen worden.
A positive list means that substances that are not on the list are forbidden.
Zij vallen ook niet onder het verbod in het kader van de batterijenrichtlijn, want zij zijn, zoals u zojuist al hebt gehoord, opgenomen op de lijst van uitzonderingen.
Neither are they prohibited in the framework of the battery directive, because, as you heard a moment ago, they are included in the list of exceptions.
Door de ondergangen van beschavingen te analyseren, ben ik tot een vijf-punten kader gekomen: een lijst van een aantal dingen die ik langsloop om ondergangen te begrijpen.
In analyzing societal collapses, I've arrived at a five-point framework -- a checklist of things that I go through to try and understand collapses.
Voor specerijen is het niet essentieel, maar wel voor de positieve lijst, die na uitvaardiging van de kaderrichtlijn wordt opgesteld en dan van kracht wordt.
For spices it is not important, but it is important for the positive list which will be established after the Framework Directive is drawn up, and which will then apply.
U kunt dat trouwens controleren, als u de lijst van de hoofdelijke stemmingen bekijkt.
You can check that by looking at the results of the roll.
Ik was bij de hoofdelijke stemmingen aanwezig en kan dat ook aantonen, maar ik had mijn naam niet op de lijst gezet.
I can prove that I was also here for the roll-call vote, but I had not entered my name.
U kunt constateren dat ik aanwezig was, want ik heb deelgenomen aan alle hoofdelijke stemmingen, maar ik sta niet op de lijst.
You will see that I was present because I voted in all of the roll-call votes, but I am not on the list.
lijst (ook: tabel)
Voor mij blijft de lijst van allergene ingrediënten het belangrijkste element van deze richtlijn.
I still see the table of allergenic ingredients as the most important element in this directive.
Twee kolommen uit de lijst met 2 miljard gegevens.
Two rows from this table of two billion entries.
Er zijn heel veel amendementen ingediend om de lijst met uitzonderingen uit te breiden.
A whole raft of amendments has been tabled to expand the list of derogations.
Nu komt elke openbare lijst op het net en is er geen verdediging meer mogelijk.
Nowadays, when every public directory ends up on the Internet, we have no way of protecting ourselves.
"Foto in een lijst, as in een vaas, eindeloze energie beteugeld in een vaas, dwingt mij de werkelijkheid te aanvaarden, dwingt me te aanvaarden volwassen te zijn.
"Picture in a frame, ashes in a bottle, boundless energy confined in the bottle, forcing me to deal with reality, forcing me to deal with being grown up.
Wat al een racistische lijst was van personen die niet worden toegelaten tot de EU, verwordt nu tot een slagvaardig opsporingsinstrument voor het repressieve apparaat van de overheid.
What was a racist index of persons barred from entering the EU is becoming a powerful instrument in the hands of the state’ s apparatus of repression, enabling it to track people down.
lijst (ook: tabel, tafel)
lijst (ook: tabel, tafel)

Voorbeeldzinnen voor "lijst" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet compromis bestond in de opneming van de 14 projecten van Essen in die lijst.
The compromise reached consisted of the inclusion of the fourteen Essen projects.
DutchMijnheer McMahon, een lidstaat kan niet worden verplicht een lijst in te dienen.
Mr McMahon, a Member State does not have to present a list and may choose not to.
DutchWij hebben een lijst van wetgevingsvoorstellen voor het komende jaar ingediend.
We have presented a list of proposals which we hope to tackle in the coming year.
DutchDeze lijst is aanzienlijk langer dan de lijst waarover wij in juli beschikten.
This list is considerably broader and longer than the list which we had in July.
DutchIedere lijst die zetels behaalt, al is het er maar één, wordt erkend als fractie.
Every list that obtains seats, even if this is only one, is recognised as a group.
DutchAls we deze lijst kort houden, zal het publiek onze doelstellingen beter begrijpen.
The shorter the list, the easier the public will find it to understand our aims.
DutchTen zesde, stelt de Commissie een lijst op van bedrijven die zaken doen met Birma?
Sixth, is the Commission compiling a list of companies doing business with Burma?
DutchIn de oorspronkelijke richtlijn 92/14 ontbrak elke verwijzing naar deze lijst.
In the original Directive 92/ 14 no reference to this list was made whatsoever.
DutchDe lijst van partners is al even indrukwekkend als die van de genoemde initiatieven.
The list of partners is no less impressive than that of any previous initiative.
DutchVan de eerste tien kandidaten op de lijst zijn er nog steeds maar een of twee vrouw.
On lists of candidates, the first ten names still include only one or two women.
DutchHet opstellen van een lijst met vrijstellingen zou evenmin een goede oplossing zijn.
Drawing up a list of exemptions did not appear to be the right solution, either.
DutchDat is denk ik ook fair tegenover de commissies die niet op de lijst voorkomen.
I believe this would be only fair to the committees that are not listed here.
DutchDeze lijst van gevaarlijke stoffen moet tegen het midden van 2001 klaar kunnen zijn.
It ought to be possible to draw up this list of dangerous substances by mid-2001.
DutchHet Parlement heeft een lange lijst van aanbevelingen voor verbeteringen opgesteld.
Parliament has drawn up an extensive list of recommendations for improvements.
DutchDerde punt op mijn lijst: goede relaties die de beschaving kunnen ondersteunen.
Third thing on my checklist: relations with friendlies that can sustain the society.
DutchHij heeft ons een lijst van 3 000 werkgroepen verstrekt, die tot nu toe geheim was.
He gave us a list of 3 000 working parties, which had so far been kept secret.
DutchDe Commissie stelt een negatieve lijst voor waar ik als rapporteur mee instem.
The Commission is proposing a negative list, which I, as rapporteur, support.
DutchWerkgelegenheid staat ongetwijfeld bovenaan de lijst van integratiemaatregelen.
There is no question that employment is the best way to ensure integration.
DutchWij moeten de lijst daarom zo snel mogelijk beperken in plaats van uit te breiden.
Let us, therefore, have the list shortened as soon as possible rather than extended.
DutchHout komt immers niet voor in de lijst van producten in Bijlage 2 bij het Verdrag.
In effect, timber is not among the products listed in Annex I of the Treaty.