NL

leven {het}

volume_up
Gedurende bijna alle jaren van het leven op aarde was er geen intelligent leven.
For almost all the years of life on Earth, there was no intelligent life.
Vaak is dat leven van die ander veel belangrijker voor haar dan haar eigen leven.
Often the life of that other will be more important to her than her own life.
Je kan je hele leven ernaar op zoek zijn..... en dat zal dan geen weggegooid leven zijn.
You could spend your life looking for them... and it will not be a wasted life.
leven (ook: herrie, ophef, lawaai, rumoer)
Ze zonder enige procedure terugsturen naar hun land van herkomst zou hun leven of op zijn minst hun fysieke of morele integriteit in gevaar brengen.
In fact, sending them back to their country of origin without further ado would put their lives at risk, or would at the very least jeopardise their moral or physical integrity.
Volgens het officiële Nederlandse woordenboek wordt onder lawaai verstaan: een hard, onaangenaam geluid, waaronder rumoer, kabaal, leven, geraas en herrie.
According to the Dutch official dictionary, noise is defined as a harsh, unpleasant sound, including background noise, din, racket, roar and commotion.
Omgevingslawaai tast de gezondheid en de kwaliteit van het leven aan van tenminste 25% van de EU-bevolking.
Environmental noise reduces the health and quality of life of at least 25 % of the EU population.
Wij weten welke impact geluidsoverlast heeft op het dagelijks leven en de gezondheid van onze medeburgers.
We know what an impact noise emissions can have on the daily life and the health of our fellow-citizens.
Maar ondanks het spervuur aan geluiden dat ik voortbreng, is mijn leven ongelooflijk anoniem en privé.
But in this barrage of noise that I'm putting out, I actually live an incredibly anonymous and private life.

Voorbeeldzinnen voor "leven" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDit te aanvaarden, houdt niet in dat wij de technologie ons leven laten bepalen.
To accept this does not mean that we are allowing technology to rule our lives.
DutchWillen wij echt de eerste Europese regelgeving voor de pers in het leven roepen?
Do we really want to introduce the first ever European regulation of the press?
DutchDaarom ben ik tegen elke manipulatie van de oorsprong van het menselijke leven.
That is why I am against any kind of manipulation of the origins of human life.
DutchTienduizenden mensen leven en slapen op een boogscheut van start- en landingsbaan.
Tens of thousands of people live and sleep a stone's throw away from the runway.
DutchWe kunnen de doden - kinderen en burgers - immers niet opnieuw tot leven wekken.
After all, we can not bring the dead – the children, the civilians – back to life.
DutchEn zo, voor de eerste en enige keer in mijn leven liep ik dan eindelijk in de pas.
And so, for once, for the only time in my life, I was finally in the mainstream.
DutchEn zo kan het zijn dat als we vier of vijf genen fixen, we 200 jaar kunnen leven.
And so it might be that if we just fix four or five genes, we can live 200 years.
DutchIn sociale aspecten van zijn leven was hij net een kind, helemaal niet volwassen.
In social aspect of his life he was just like a child, he was not at all matured.
Dutch(Gelach) In het kort, technologie, het internet, het heeft ons leven veranderd.
(Laughter) In short, technology, the internet, they have changed our lifestyle.
DutchIk voelde dat dit het soort project was dat ik mijn hele leven kon blijven doen.
I felt, oh this is the kind of project that I could spend my whole life doing.
DutchDe cruciale zin van de Groene propagandamachine was: " geen patent op het leven ".
The key phrase of the Green propaganda machine has been: ' no patents on life '.
DutchDe Commissie stelt nu voor een Europese voedselautoriteit in het leven te roepen.
The Commission is now proposing the creation of a European Food Safety Agency.
DutchEen corrupt bestuur maakt deel uit van het dagelijkse leven in veel buurlanden.
A corrupt administration is part of daily life in many neighbouring countries.
DutchLangzamerhand ga je denken dat duurzaam leven minder leuk is dan het normale leven.
Gradually, you get this idea that sustainable life is less fun than normal life.
DutchNeem een bijenkorf en kweek een weide en zie hoe het leven terugkomt in je leven.
Get a beehive and grow a meadow, and watch that life come back into your life.
Dutch'Eens je hier woont,' zei hij, kan je er voor de rest van je leven blijven.'"
'Once you have stayed here,' he said, 'you can stay for the rest of your life.'"
DutchJe kunt óf in een wereld leven die armer is, hetgeen mensen meestal niet willen.
You can either live in a world which is poorer, which people in general don't like.
DutchDie dag hoorde de verdachte mensen smeken om hun leven en volwassen mannen huilen.
That day, the accused heard people pleading for their lives and grown men crying.
DutchHet gaat over het dagelijks leven van en de werkgelegenheid voor miljarden mensen.
It is about the daily lives and employment opportunities of billions of people.
DutchTen eerste, omdat het soms gepast is het subsidiariteitsbeginsel na te leven.
Firstly, because it is sometimes right to respect the principle of subsidiarity.