NL

leiding {de}

volume_up
De Europeanen hebben daar bewezen dat zij op dit terrein de leiding hebben.
The Europeans actually demonstrated their lead in this field.
We moeten leiding blijven geven in het mondiale debat over klimaatverandering.
We should stay in the lead in the world debate about climate change.
Uiteindelijk is de Raad er om strategische leiding te geven.
After all, the Council is there to give a strategic lead.
leiding (ook: kanaal)
Onder uw leiding is het burgerinitiatief ' Varela-project? opgezet.
Under your direction, the civil initiative 'the Varela project ' was born.
Wat wij nodig hebben is een krachtige politieke leiding van de Commissie als geheel.
We need strong political direction of the Commission as a whole.
Maar al te vaak was er gebrek aan leiding en besluitvaardigheid.
There has been a lack of direction and decision quite frequently.
leiding (ook: buis)
leiding (ook: raad, leidraad, hulp)
Allereerst moet er een samenwerking komen en dat onder leiding van de Europese Commissie.
First there has to be co-operation, under the guidance of the European Commission.
Er is nu behoefte aan een leiderschap dat met vooruitziende blik en wijsheid leiding geeft.
Now is the time for leadership which will provide farsighted, wise guidance.
Wij hebben zijn deskundige leiding bij de behandeling van dit onderwerp zeer gewaardeerd.
We greatly appreciated his expert guidance as we tackled this subject.
Maar ik moet wel vermelden dat andere fracties dit amendement hebben weggestemd onder leiding van de PSE-fractie, aangevoerd door mijn landgenoot Stephen Hughes.
But I must record that other groups, led by the PSE Group, guided by my countryman, Stephen Hughes, voted this out.
. ~~~ Een kans voor de consument om de leiding te nemen en een nieuwe koers te bepalen voor Amerika.
And yet, at the same time, this very well may be a seminal moment in American history, an opportunity for the consumer to actually take control and guide us to a new trajectory in America.
Alles is klaar, maar de leiding van de Duitse naar de Tsjechische zijde ontbreekt.
Everything is in place but one thing is missing: the pipe from the German to the Czech side.
Het Verenigd Koninkrijk is één van de landen die problemen hebben met loden leidingen.
The United Kingdom is one of the countries which has a problem with lead piping.
Ik heb vroeger ook liggen rommelen met asbest bij het maken en aansluiten van buizen en leidingen.
In the past, I too handled asbestos when making and connecting pipes and tubing.
Krijgen wij een Commissie die krachtig leiding kan geven aan Europa en ook in de wereld een gerenommeerde speler en partner zal zijn?
Are we getting a Commission that can give Europe strong leadership and will be a respected actor and partner on the global stage?
De wetenschappelijke stuurgroep besloot op 1 augustus dat Brits rundvlees net zo veilig is als ander Europees vlees, en die groep stond onder leiding van een Fransman.
The results of the Scientific Steering Committee back on 1 August ruled that British beef was as safe as any other beef and that was led by a French chairman.

Voorbeeldzinnen voor "leiding" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEr zijn te veel rechten, te veel regels en er is te weinig plaats voor leiding.
There are too many rights, too many regulations and too little room for leadership.
DutchDat heeft sporen nagelaten in het DNA van het volk maar vooral ook van de leiding.
This has left a residue in the DNA of the people and, more importantly, the leadership.
DutchDe Europese Unie mag de leiding nooit aan de Verenigde Staten overlaten.
The European Union should never leave it to the United States to take the lead.
DutchDe Europese Centrale Bank heeft nu minstens voor de komende 12 jaar een sterke leiding.
The European Central Bank now has strong leadership for at least a 12-year period.
DutchHet laat zien dat Europa vooruitgang boekt onder leiding van het Europees Parlement.
It shows that Europe – under this House’ s leadership – is making headway.
DutchEn het tweede, denk ik, de wereld heeft mensen nodig die daar de leiding in hebben.
And the second thing, I think, is that the world needs to have people in charge of that.
DutchAllereerst moet er een samenwerking komen en dat onder leiding van de Europese Commissie.
First there has to be co-operation, under the guidance of the European Commission.
DutchDe traditionele machtsverhoudingen gaan ervan uit dat alleen eigendom en leiding meetellen.
According to traditional power relations, only ownership and management count.
DutchDan pak je de leiding terug tot mijn mensen er zijn om het af te maken.
You are going to reassume command until my people arrive to finish the job,
DutchWe moeten leiding blijven geven in het mondiale debat over klimaatverandering.
We should stay in the lead in the world debate about climate change.
DutchAlles is klaar, maar de leiding van de Duitse naar de Tsjechische zijde ontbreekt.
Everything is in place but one thing is missing: the pipe from the German to the Czech side.
DutchEr is nu behoefte aan een leiderschap dat met vooruitziende blik en wijsheid leiding geeft.
Now is the time for leadership which will provide farsighted, wise guidance.
DutchEen nieuwe cultuur van subsidiariteit moet in de Commissie onder uw leiding haar intrede doen.
A new culture of subsidiarity must enter the Commission over which you preside.
DutchOnder leiding van de heer Patten begint er het een en ander in de goede richting te veranderen.
Things are beginning to move in the right direction under Mr Patten's leadership.
DutchDe politieke leiding moet deze kwesties serieus nemen, ook bij praktische werkzaamheden.
When it comes to practical work too, political leaders must take these issues seriously.
DutchDeze arts maakt deel uit van de politieke leiding van de gematigde Serviërs in Kosovo.
This medical doctor forms part of the political leadership of the moderate Serbs in Kosovo.
DutchToen ik 19 was, hoorde ik bij de nationale leiding van deze organisatie in het VK.
At the age of 22, I was co-founding this organization in Denmark.
DutchOnder leiding van mevrouw Roth-Behrendt zijn wij daar uitstekend in geslaagd.
Under Mrs Roth-Behrendt’ s leadership we managed that splendidly.
DutchEuropa heeft in dit en het volgend semester een Commissie nodig met een fulltime leiding.
For this presidential term and the next, Europe needs a Commission with a full-time head.
DutchDe mensen vragen altijd: "Wie heeft hier nu de leiding?" ~~~ of "Wie houdt zich daar mee bezig?"
People are always asking, "Well, who's in charge of this?" or "Who does that?"