NL

langs {voorzetsel}

volume_up
Ze worden alleen via hun bekende anatomische pad langs de vasculatuur gevolgd.
They are traced just by their known anatomical path along vasculature.
In gewoon Nederlands heet dat het oprichten van geluidsschermen langs autowegen.
In plain terms, this translates into noise barriers along motorways.
Dit zijn slechts mijlpalen langs de weg naar een aantal opmerkelijke dingen.
There are just milestones along the way of some remarkable things.
langs (ook: te, op, met, door, om, aan, tot, bij, naar, tegen)
De enig mogelijke weg voert langs overeenstemming met die minderheid.
The only way forward is by reaching an understanding with that minority.
Veranderingen zullen daarom langs lijnen van geleidelijkheid moeten plaatsvinden.
Changes must therefore take place little by little.
Dat wil zeggen: uitsluitend langs democratische weg.
That is to say, by taking an exclusively democratic path.
Het moet echter voor alle collega's duidelijk zijn dat de Commissie met deze laatste procedure niet zelfstandig kan optreden en steeds langs de Raad moet om toestemming te vragen.
It should, however, be clear to all MEPs that the Commission cannot act independently according to this latter procedure and must always seek permission from the Council.
Het moet echter voor alle collega's duidelijk zijn dat de Commissie met deze laatste procedure niet zelfstandig kan optreden en steeds langs de Raad moet om toestemming te vragen.
It should, however, be clear to all MEPs that the Commission cannot act independently according to this latter procedure and must always seek permission from the Council.
Een ieder die de Europese integratie meent te kunnen verwezenlijken langs en over de rug van de Europese volkeren heen, maakt zich schuldig aan fundamentele misvattingen over het thema " Europa ".
Anyone who imagines European integration to be outside and beyond the will of the people, is guilty of fundamentally misunderstanding the European question.

Voorbeeldzinnen voor "langs" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWant een vrouw komt langs -- je ziet het aan het eind van de video -- ze komt langs.
Because this woman comes up -- you see at the end of the video -- she comes up.
DutchZeer lange tijd bleef langs beide kanten de samenwerking het voorrecht van enkelen.
For a very long time on both sides cooperation remained the priority of a few.
DutchWelnu, in gassen bewegen atomen zo snel langs elkaar dat ze niet kunnen aankoppelen.
Well, in gasses, atoms move past each other so fast that they can't hitch up.
DutchHij is bekend voor zijn vrachtwagens waarmee hij de bijen langs de kust vervoert.
And he has a history of these trucks, and he's moved these bees up and down the coast.
DutchWe zullen een scherm maken dat zowel langs de voor- als de achterzijde verlicht wordt.
Now, what we're doing is, we're doing one that will be both frontlit and backlit.
DutchEen procent korting op de landbouwuitgaven langs alle lijnen kommt nicht in Frage.
A percentage cut in agricultural expenditure in all the lines is out of the question.
DutchLaat ik de verschillende punten in de mij resterende tijd proberen langs te lopen.
Allow me to outline the various points in the remaining time that is allocated to me.
DutchWe waren zes maanden in Thailand, zonder één woord.. en nu geeft ie er ons van langs...
Dude's gone six months in Thailand without a word and now he's busting our chops.
DutchDat wapentuig zou voortaan op de grens opgesteld worden, langs de ' verdedigingswal '.
These weapons are now deployed at the border, along the so-called 'defence wall '.
DutchEr is ruime gelegenheid voor olie en vuil water om er langs achteren in te komen.
There is ample opportunity for oil and dirty water to get in behind them.
Dutch." ~~~ En ze gingen hardop langs alles wat we verwerkt hadden.
And there's some ... " And they went through all that we processed out loud.
DutchBomen en botten zijn constant bezig zichzelf te vernieuwen langs vaste druklijnen.
Trees and bones are constantly reforming themselves along lines of stress.
DutchLangs dezelfde weg worden jaarlijks ook meer dan 200 miljoen passagiers vervoerd.
More than 200 million passengers a year are also transported in this way.
Dutch" Niet langs de huizen lopen, er zou een bloempot op je hoofd kunnen vallen!
'Do n't walk near blocks of flats or something might fall on your head! '
DutchJe ziet waar de grenzen van het reservaat zijn, want je ziet de boten er langs liggen.
You can see where the limits of the reserve are because you see the boats lined up.
DutchHier zie je dat de vleugels langs de zijkant van het vliegtuig zijn opgevouwen.
You can see there the wings folded up just along the side of the plane.
DutchDit is een foto van Punta Tombo in februari die alle pinguïns langs het strand toont.
This is a picture at Punta Tombo in February showing all the penguins along the beach.
DutchHier lijkt het ijs te leven, de wind die er langs streelt geeft het een stem.
Here, the ice seems a living presence. ~~~ The wind that rubs against it gives it voice.
DutchIn gewoon Nederlands heet dat het oprichten van geluidsschermen langs autowegen.
In plain terms, this translates into noise barriers along motorways.
DutchZe zijn de baas over alle hoeren en casino's langs de kust... bergen met geld.
They control all the prostitution and gambling up and down the Gulf Coast... tons of cash.