"laken" vertalen - Engels

NL

"laken" in het Engels

NL laken
volume_up
{het}

1. algemeen

laken (ook: laag, plaat, blad, gordijn)
volume_up
sheet {znw.}
Zoals deze, die 's nachts de lakens van je aftrekt.
This one is something that takes away the sheets from you at night.
Kijk wat je met mijn lakens gedaan hebt.
Look what you've done to my sheets.
Vervolgens stelde ik de echt moeilijke vraag: "Hoeveel van jullie wassen jullie jeans en lakens met de hand?"
And then I put the really tough question: "How many of you hand-wash your jeans and your bed sheets?"
laken
laken (ook: bedlaken)

2. textiel

laken (ook: doek, stof, kleed, weefsel)
volume_up
cloth {znw.}
Hij vertelde de Portugezen dat ze geen laken maar wijn moesten produceren omdat de Engelsen nu eenmaal betere lakens maken.
He explained to the Portuguese that they should produce wine instead of cloth because the English were better at producing cloth.

Voorbeeldzinnen voor "laken" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDe Top van Laken heeft opdracht gegeven Europa dichter bij de burgers te brengen.
The Laeken Declaration set the task of bringing the EU closer to its citizens.
DutchEr is nog een andere kwestie in de verklaringen van Laken die tot nadenken stemt.
Another question in the catalogue of Laeken declarations makes me similarly pensive.
DutchWij hopen dat de mededeling bij de Raad in Laken in goede aarde zal vallen.
We trust the communication will be favourably received at the Laeken Council.
DutchVoorzitter, de verklaring van Laken bevat meer dan zestig niet-retorische vragen.
The Laeken Declaration contains more than sixty non-rhetorical questions.
DutchOok die lijst zal op de Europese Raad van Laken worden gepresenteerd en aangenomen.
This will also be presented to and adopted at the Laeken European Council.
DutchEen besluit hierover zou tijdens de Top van Laken genomen moeten kunnen worden.
It should be possible to make a decision on this at the Laeken Summit.
DutchMijnheer de voorzitter van de Raad, wij juichen uw voornemens voor Gent en Laken toe.
Mr President-in-Office of the Council, we welcome your intentions for Ghent and Laeken.
DutchHet besluit hiertoe moet dit weekend door de ministers in Laken worden genomen.
The decision to move in this direction should be taken by ministers at Laeken this weekend.
DutchMet uw welnemen zou ik ook een kritische noot bij Laken willen plaatsen.
Otherwise, please allow me to make certain criticisms in relation to Laeken.
DutchLaken zal een nieuwe kans bieden voor het gemeenschappelijk immigratie- en asielbeleid.
Laeken is going to be a new opportunity for the common immigration and asylum policy.
DutchIn Laken heeft men een streefcijfer van 60 procent voor vrouwen in 2010 genoemd.
In Laeken, a target figure of 60 % was mentioned for women by 2010.
DutchDit is mijns inziens de beslissende factor voor het slagen of mislukken van de Top van Laken.
I believe that this will be the decisive test by which Laeken will stand or fall.
DutchU hebt tevens het in Laken bekrachtigde compromis betreffende de uitbreiding afgezwakt.
The issue of enlargement, which was confirmed in Laeken, you have left in a worse state.
DutchHet is nu juist de bedoeling van de verklaring van Laken om de weg daartoe voor te bereiden.
To pave the way for this is exactly the intention of the Laeken Declaration.
DutchMijnheer de Voorzitter, de Top van Laken moet de basis leggen voor een nieuw EU-Verdrag.
Mr President, the Laeken Summit is to form the basis of a new EU treaty.
DutchThans zou ik nog een aantal kanttekeningen willen plaatsen bij uw mededeling betreffende Laken.
I also have a few more comments about your communication for the Laeken Summit.
DutchDe toekomst zal uitwijzen of Laken straks als historisch keerpunt kan worden beschouwd.
The future will tell whether Laeken has been an historic turning point.
DutchWat dreef de staatshoofden of regeringsleiders op de Top van Laken?
What was it that drove the Heads of State or Government at the Laeken Summit?
DutchDat is de tweesprong waarvoor u en wij allen staan in Gent en Laken.
It is at this crossroads that you and all of us will be standing in Ghent and Laeken.
DutchDat zal alleszins mijn antwoord zijn binnen enkele weken als wij in Laken samen zijn.
That will, at any rate, be my reply in a few weeks ' time when we are all meeting in Laeken.