NL

kosten {meervoud}

volume_up
We moeten flexibel omgaan met ontwikkelingen met betrekking tot de wijze waarop die kosten worden vastgesteld.
We should be flexible in reflecting developments on how that charge is measured.
En feiten leveren, gratis en voor niets op het internet, tot nut van de wereld.
And providing data free of charge on the internet, for the world to use.
Het heeft het debat losgemaakt en de samenleving heeft dit debat overgenomen.
It stimulated a debate, and society itself took charge of it.
kosten (ook: kostprijs, onkosten)
En gezien de hoge kosten verwachten wij een bijdrage in de kosten voor het gebruik.
And given the high cost, we expect a contribution towards the cost of the use.
Deze kosten moeten in de totale kosten en prijs van het product inbegrepen zijn.
The cost must be a part of the product's overall cost and price.
Goedkoop vergeleken met de kosten van het leger, niet met die van medische zorg.
Cheap meaning sort of the cost of the military, not the cost of medical care.
Het tweede probleem heeft te maken met de beoordeling van de kosten van marktanalyses.
The second problem is related to the evaluation of market analysis expenses.
Ook kunnen hotelovernachtingen en ander kosten eventueel worden vergoed.
Subsistence costs for hotels and other expenses can also be reimbursed.
De onkostenvergoeding moet overeenkomen met de werkelijk gemaakte kosten.
Expenses must be reimbursed on the basis of actual costs.
Dan is er nog de opmerking van de heer Marinucci over kosten en vergelijkende kosten.
There is also Mrs Marinucci's point on costs and comparative costs.
De kosten van nieuwe infrastructuur, laat staan de externe kosten, mogen hierin niet verrekend worden.
The costs of the new infrastructure, let alone external costs, are not to be included.
Ze staan meestal in geen verhouding tot de milieukosten of andere externe kosten.
They generally bear no relation to the environmental costs or to other external costs.

Voorbeeldzinnen voor "kosten" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk zie wel iets van vooruitgang, maar ben voorzichtig omdat dit tijd zal kosten.
I see at least some sort of progress, but I am cautious because it will take time.
DutchWij mogen dan ook niet zeggen dat de hervorming van de landbouw niets mag kosten.
And we also have to stop arguing that agricultural reform must not cost anything!
DutchDaarom vraag ik nu, welke kosten er voortvloeien uit dit verordeningsvoorstel.
For that reason I have to ask what the cost of this proposed Regulation will be.
DutchGoedkoop vergeleken met de kosten van het leger, niet met die van medische zorg.
Cheap meaning sort of the cost of the military, not the cost of medical care.
DutchDe mensen begrijpen ook niet waarom hun arme land voor die kosten moet opdraaien.
And people do not understand why their poor country should have to meet that cost.
DutchAls parlementsleden moeten wij volgens de werkelijk gemaakte kosten vergoed worden.
As parliamentarians, we should be reimbursed the travel costs actually incurred.
DutchDie medicijnen kosten vaak meer dan het jaarinkomen van de daar levende mensen.
Such medicines often cost more than the annual income of people living there.
DutchEen kosten-batenanalyse ontbreekt echter, evenals voldoende concrete informatie.
But we do not have a cost/ benefit analysis and enough concrete information.
DutchDe kosten van de opruiming van de krengen moet het Verenigd Koninkrijk zelf dragen.
The costs of the disposal of carcasses must be borne by the United Kingdom alone.
DutchConsortiavorming moet gestimuleerd worden, onder meer om de kosten laag te houden.
The forming of consortia must be promoted, partly in order to keep the costs down.
DutchWij hebben veel gepraat over de kosten van het wisselen en het overmaken van geld.
Much has been said on the subject of exchange-rate charges and transfer costs.
DutchWel moet worden bedacht dat al deze maatregelen de vissers extra geld gaan kosten.
Remember that all these measures will require additional funds from the fishermen.
DutchEn gezien de hoge kosten verwachten wij een bijdrage in de kosten voor het gebruik.
And given the high cost, we expect a contribution towards the cost of the use.
DutchWe nemen de omvang van de administratieve kosten op in onze effectbeoordelingen.
We are introducing the measurement of administrative costs in our impact assessments.
DutchIs de Commissie in het algemeen van mening dat deze kosten berekend moeten worden?
Is the Commission in general of the view that such charges should be imposed?
DutchIk dank de heer Schlyter voor zijn steun aan de herverdeling van de kosten.
I thank Mr Schlyter for his support with regard to the rebalancing of the costs.
DutchAls er een complete burgeroorlog uitbreekt, zijn de kosten van zo'n conflict enorm.
If full-blown civil war breaks out, the costs of such a conflict are colossal.
DutchHet moet mevrouw Müller volkomen duidelijk zijn dat het niet om de kosten gaat.
I want to make it absolutely clear to Mrs Müller that cost is not the consideration.
DutchIn Stockholm is men er al achter dat de kosten hoger uitvallen dan verwacht.
In Stockholm, it has already been found that costs are higher than anticipated.
DutchWat resteert is een situatie waarin we tegen hogere kosten dezelfde diensten krijgen.
What remains is a situation in which we obtain the same services at higher costs.