NL

klaar {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Volgens sommigen is deze methodologie nog niet klaar om te worden toegepast.
Some people will say that this methodology is not yet ready to be implemented.
Er is echter één probleem: u bent er niet klaar voor en zij zijn er niet klaar voor.
There is a problem, however: neither you nor they are ready.
De Commissie is er klaar voor samen te werken met dit voorzitterschap en met alle lidstaten.
The Commission is ready to work with this presidency and all the Member States.
Wat het principe betreft, herhaal ik nogmaals dat ons beleid klaar en duidelijk is.
On the fundamental issue, let me reiterate: our policy is clear and unequivocal.
Wij stellen in onze opmerkingen klaar en duidelijk dat hervormingen nodig zijn.
The comments contain a clear statement about the need for reform.
Ik denk dus ook dat we als Parlement daarover klaar stelling moeten nemen.
I therefore believe we in Parliament will have to take a clear stand on this.
Wat de Structuurfondsen betreft waren de verordeningen ongeveer halverwege 1999 klaar.
On the Structural Funds, the regulations were completed in mid-1999.
Zowel het statische en dynamische testen, als de multilaterale tests zijn klaar.
Both static and dynamic testing and multilateral tests have been completed.
Sommige studies zullen echter, zoals voorzien, niet klaar zijn voor de zomer van 2000.
However, several studies will, as foreseen, not be completed before the summer of 2000.
Als je klaar bent, herstel je het lichaam en dan is het klaar voor een nieuwe sessie.
So when you are done, just bring back the body and then it's ready for another session.
Het werk is nog niet helemaal klaar; er moet nog naar bepaalde aspecten worden gekeken.
Some work still needs to be done; there are still some aspects to be considered.
De Commissie heeft niet gezegd dat al het werk gedaan is en dat ze al klaar zijn.
The Commission has not said that the work has been done and that they are ready.
Als u zich niet aan de spreektijden houdt, zullen wij niet op tijd klaar zijn.
We will not be finished in time if speaking times are not respected.
Het heeft de Unie opener gemaakt, maar het heeft geen kant-en-klaar resultaat opgeleverd.
It made the European Union more open, but it was not the finished product.
Kan er aangegeven worden wanneer die analyse klaar zal zijn?
Is it possible to say when that analysis will be finished?
Wij zullen heel objectief en op basis van de feiten beoordelen in hoeverre deze landen klaar zijn.
We will be completely objective in our assessment of how prepared these countries are in the light of hard facts.
En dus ontwikkelden planten en dieren hun eigen interne klokken zodat ze klaar zouden zijn voor deze veranderingen in licht.
And so plants and animals developed their own internal clocks so that they would be ready for these changes in light.
I was all set to do it and I was thinking, "Aw man," I was just going to impose upon the powers that be, and measure the speed of light.
Ik zeg klip en klaar dat dit geen oplossingen zijn voor de mondiale en maatschappelijke problemen.
Let me tell you, in plain terms, that this will not enable us to solve the world’ s and society’ s problems.
Het zou veel helpen als wij ook klip en klaar tegen lidstaten zouden zeggen dat dit gewoon rusttijd is.
Telling Member States in plain language that this is normal rest time would also be a great help.
That is plain and clear.
Ze is helemaal klaar om te trouwen met die Norrington zoals zij beloofde...
She's all set to marry Norrington, just like she promised.
Alles lijkt klaar voor de definitieve klap.
It seems that all is now set for the final assault.
Ik was helemaal klaar om diplomaat, leraar of arts te worden - ik had het voor het kiezen.
I was all set to be a diplomat, teacher, doctor -- all laid out.
In juli zullen de richtsnoeren voor die onderhandelingen klaar zijn.
In July we will have already drawn up the directives for undertaking these negotiations.
Deze lijst van gevaarlijke stoffen moet tegen het midden van 2001 klaar kunnen zijn.
It ought to be possible to draw up this list of dangerous substances by mid-2001.
Maak u klaar voor de strijd... wat deel is van de nacht de dieven komen binnen.
Gird up your loins here now... which part of the night the robbers are coming in.
De bedoeling van de twee verschillende E-nummers is de consumenten via de etikettering klaar en duidelijk voor te lichten.
And the point of having two different E numbers is that consumers, with the help of labelling, can be given clear and distinct information.

Voorbeeldzinnen voor "klaar" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe Commissie heeft niet gezegd dat al het werk gedaan is en dat ze al klaar zijn.
The Commission has not said that the work has been done and that they are ready.
DutchMaak u klaar voor de strijd... wat deel is van de nacht de dieven komen binnen.
Gird up your loins here now... which part of the night the robbers are coming in.
DutchWat het principe betreft, herhaal ik nogmaals dat ons beleid klaar en duidelijk is.
On the fundamental issue, let me reiterate: our policy is clear and unequivocal.
DutchDat hebben wij in artikel 15 van de kaderrichtlijn al klaar en duidelijk gezegd.
We have already stated that quite clearly in Article 15 of the framework directive.
DutchDe 1e fase, veiligheidsstudies, is klaar, en het gaat prima, we gaan nu verder.
The Phase 1 safety studies are over, and we're doing fine, we're now moved on.
DutchHet Europees Parlement wijst deze uitzonderingsregeling klaar en duidelijk af.
The European Parliament flatly rejects this regulation on possible exceptions.
DutchU kunt u hamer neerleggen, mijnheer de Voorzitter, want ik ben op tijd klaar.
You can put your gavel down now, Mr President, because I have finished on time.
DutchWe zijn nog niet klaar als we morgen loodsdiensten er werkelijk uitstemmen.
We have not finished yet if we are really voting out pilotage services tomorrow.
DutchDeze lijst van gevaarlijke stoffen moet tegen het midden van 2001 klaar kunnen zijn.
It ought to be possible to draw up this list of dangerous substances by mid-2001.
DutchZowel het statische en dynamische testen, als de multilaterale tests zijn klaar.
Both static and dynamic testing and multilateral tests have been completed.
DutchVolgens sommigen is deze methodologie nog niet klaar om te worden toegepast.
Some people will say that this methodology is not yet ready to be implemented.
DutchDe bediener kijkt of de computer klaar is, en de eerste bal is afgeschoten.
The controller checks the computer, ready to fire, and the first ball is fired.
DutchHet werk is nog niet helemaal klaar; er moet nog naar bepaalde aspecten worden gekeken.
Some work still needs to be done; there are still some aspects to be considered.
DutchHet verslag over de situatie op de interne markt zal in november klaar zijn.
The report on the situation of the internal market will be ready in November.
DutchOmdat dit proces nog in gang is, is de ontwerptekst nog niet helemaal klaar.
With this process still under way, the draft text has not yet been finalised.
DutchWij hebben het vandaag over Malta en Cyprus, twee landen die klaar zijn voor toetreding.
We have before us Malta and Cyprus, which are two States keen to become members.
DutchEr circuleert een lijst van 144 schepen die klaar staan voor sloop in het Zuiden.
A list is currently circulating of 144 ships that are ready for scrapping in the South.
Dutch-- Voorzitter, ik zal proberen klaar te zijn voor het dak naar beneden komt.
Madam President, I shall try to finish what I have to say before the roof collapses.
DutchZij bereidt op het ogenblik een richtlijn voor, maar is daar helaas nog niet klaar mee.
At the moment, it is preparing a directive which, unfortunately, is incomplete.
DutchMijn vraag aan de commissaris is: wanneer komt het voorstel hiervoor klaar?
My question to the Commissioner is: when will the proposal for this be ready?