"kennisgeving" vertalen - Engels

NL

"kennisgeving" in het Engels

NL

kennisgeving {de}

volume_up
De amendementen die mijn fractie heeft voorgesteld aangaande de hoofdstukken " Beleid inzake voorlichting en kennisgeving " liggen in deze lijn en zijn essentieel voor de toekomst van Europa.
The amendments proposed by my group with regard to the 'information and communication policy ' chapters are along these lines and are essential to the future of Europe.
Er zullen ook ouderen worden aangenomen, maar er zal geen leeftijd worden genoemd in de kennisgeving van het vergelijkend onderzoek.
There will be some senior people but there will be no age limit in the notice of competition.
Voor Denemarken geldt een derogatie, gezien de kennisgeving van de Deense regering aan de Raad van 3 november 1993.
In view of the notice given to the Council by the Danish Government on 3 November 1993, Denmark shall have an exemption.
De kennisgeving moet worden betekend door een deurwaarder, wegens de problemen met de post in sommige landen, zoals Frankrijk.
The notice must be served by a bailiff, given the flaws in the postal systems in certain countries, such as France.
Ik zal mijn opmerkingen voornamelijk beperkt houden tot het verslag over de betekening en kennisgeving van stukken.
I will confine my remarks mainly to the report on the service of documents.
kennisgeving (ook: aanduiding)

Voorbeeldzinnen voor "kennisgeving" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMet voorafgaande kennisgeving worden twee verschillende dingen bedoeld.
When we talk about prior information, we are talking about two different things.
DutchHet systeem van kennisgeving en informatie heeft zich inmiddels namelijk voldoende bewezen.
However, the system of notification and information is a well-established one.
DutchEen kennisgeving zou uitsluitend bepaalde minimale informatie moeten bevatten.
A notification should only provide certain minimum information.
DutchIs de betrokken lidstaat zelf verantwoordelijk voor de kennisgeving aan andere landen?
Is the Member State itself responsible for informing other states?
DutchDe overige lidstaten moeten natuurlijk ook kennisgeving doen van hun plannen.
The remaining Member States must of course notify their plans.
DutchDe feitelijke exporteur is altijd verantwoordelijk voor de kennisgeving.
The actual exporter shall always be responsible for notification.
DutchAls het invoerende land die kennisgeving wel wil, dan moet die natuurlijk geleverd worden.
If the importing country does want this notification, then this should naturally be supplied.
DutchHebben de landen langs de route ook recht op kennisgeving en wie dient dit dan te doen?
Have states en route also the right to be informed and by whom?
DutchDeze herziening houdt afschaffing van het systeem van kennisgeving in.
That reform involves the elimination of the notification system.
DutchWe moeten het systeem van voorafgaande kennisgeving niet vervangen door een belastend registratiesysteem.
Ex ante notification should not be replaced with a burdensome registration system.
DutchWij kunnen deze ontheffing van kennisgeving dan ook niet aanvaarden.
We therefore cannot accept that they should not be communicated.
DutchDat is ons tot op heden niet gelukt, want ik heb hierover tot nu toe nog geen nadere kennisgeving ontvangen.
We do not seem to have succeeded in this, for I have not received any word as yet.
DutchTen aanzien van de bredere publicatie van het verslag neem ik uw punt voor kennisgeving aan.
As regards its wider publication, I note the point you make.
DutchKennisgeving is weliswaar verplicht in de Verenigde Staten, maar tot nu toe nog niet in de Europese Unie.
The notification is compulsory in the United States but not, so far, in the European Union.
DutchWij hebben nog twee andere verzoekschriften voor kennisgeving ontvangen, maar daarover beslissen wij hier niet.
We were sent two further petitions for information, but we are not deciding on these.
DutchNooit of te nimmer mogen we deze cijfers voor kennisgeving aannemen.
Never do we in any way take note of these statistics.
DutchIk zal mijn opmerkingen voornamelijk beperkt houden tot het verslag over de betekening en kennisgeving van stukken.
I will confine my remarks mainly to the report on the service of documents.
DutchDe Commissie heeft op 26 september 2001 van de Griekse overheid een kennisgeving van deze wet ontvangen.
The Commission received notification of this law from the Greek authorities on 26 September 2001.
DutchNa de officiële kennisgeving zullen we uiteraard proberen snel duidelijkheid in deze zaak te scheppen.
Once we have been notified, we will, of course, attempt to clarify the situation as quickly as possible.
DutchDoor laatstbedoelde kennisgeving ontstaat een vacature.
Upon this notification a vacancy shall arise on the bench.