NL

kennis {de}

volume_up
De taal van de kennis is één ding, maar dan zijn we nog niet bij de kennis zelf.
Now, the language of knowledge is one thing, but knowledge itself is quite another.
Europa produceert veel nieuwe kennis, maar productie van kennis is niet voldoende.
Europe produces a great deal of new knowledge, but production of knowledge is not enough.
Welnu, voor cultuur is kennis nodig en kennis van andere culturen hebben betekent niet bang zijn.
Culture requires knowledge, and knowledge of others means not being afraid.
Dit heeft gelegenheden geboden om de culturele kennis en het onderlinge begrip te vergroten.
This provided opportunities for cultural learning and increased mutual understanding.
Bovendien willen we een Europa van de kennis en van levenslang leren.
Furthermore, we would like to build a Europe based on knowledge and lifelong learning.
Maar het hoeft geen formele kennis te zijn, het is meer nieuwsgierigheid.
But it doesn't have to be formal learning; it's not knowledge based.
How nice to make your acquaintance.
Het wordt door hun eigen gezin of door vrienden, familie of kennissen opgegeten.
It is consumed within their own families or by friends, acquaintances or relatives.
Het is in te zien op het Internet, zodat iedereen er kennis van kan nemen.
It is available on the Internet so anybody can take cognisance of it.
Ik neem kennis van de hier geuite meningen.
I have taken cognisance of the opinions expressed here.
Hij is niet langer in de Vergadering, maar zal ongetwijfeld kennis nemen van het volledige verslag van deze vergadering.
He is no longer in the Chamber, but no doubt he will take cognisance of the report of proceedings for this sitting.
Ik breek een lans voor de wetenschap, voor het recht om onze kennis te vergroten.
I would argue in favour of science, in favour of the right to know more.
Laten wij met behulp van wetenschappelijke kennis, efficiency en billijkheid de uitstoot bestrijden.
Let us combat emissions with science, efficiency and moderation.
We zijn het onze Europese reizigers verplicht onze kennis en wetenschap op dit gebied te vergroten.
We owe it to our European passengers to increase our knowledge and science in this area.
Beide hebben een grote logistieke ervaring en kennis, en ook grote kundigheid.
Both have a great deal of logistical experience, expertise and know-how.
Ook op dat gebied beschikken wij in de Europese Unie over een uitgebreide kennis.
Here too we have an enormous know-how in the European Union.
Het land heeft niet de kennis, noch de mogelijkheden om de eigen wateren te bevissen.
It has neither the know-how nor the boats nor the fleet to fish its own waters.

Voorbeeldzinnen voor "kennis" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe huidige Vergadering is scherpzinnig genoeg om met kennis van zaken te stemmen.
The House is sufficiently well-informed to vote in full knowledge of the facts.
DutchWat van belang is, is dat we de kennis die we creëren, moeten kunnen beschermen.
The important thing is that we need to be able to protect the knowledge we create.
DutchWat heb je aan een wereld waar kennis en wetenschappelijk onderzoek stagneren?
If knowledge and research were not progressive, what would become of our nations?
DutchDe taal van de kennis is één ding, maar dan zijn we nog niet bij de kennis zelf.
Now, the language of knowledge is one thing, but knowledge itself is quite another.
DutchVanuit dit perspectief zorgen blogs en wikis op een geweldige manier voor kennis.
So from this perspective, having blogs and wikis produce knowledge has been great.
DutchTenslotte begonnen ze met hun talenten en kennis af te stemmen op mijn noden.
So they eventually started matching their talents and skills to all of my needs.
DutchZonder die kennis zijn wij in onze strijd met beide handen gebonden op onze rug.
Without that knowledge, we are fighting them with both hands tied behind our backs.
DutchDit resultaat zou zonder grondige kennis van het dossier onmogelijk geweest zijn.
It would have not have been possible without profound knowledge of the issue.
DutchHet blijft een feit dat we over fundamentele kennis van het probleem beschikken.
However, the fact remains that we have an in-depth knowledge of the problem.
DutchBepalingen betreffende de uitwisseling van kennis op nucleair gebied met Ierland
Provisions on the exchange of information with Ireland in the field of nuclear energy
DutchDat geldt vooral voor de kennis over traditionele geneeswijzen en landbouwmethodes.
This is particularly true for traditional medicine and agricultural knowledge.
DutchWie kan beter instaan voor de vrije toegang tot informatie, recreatie en kennis?
What would ensure free access to information, entertainment and knowledge?
DutchHet is buitengewoon compleet en veel kennis van de gebeurtenissen is daarin verwoord.
It is extremely complete and contains a great deal of knowledge about the events.
DutchEn het is in mijn ogen gebaseerd op een gebrek aan kennis op het betreffende gebied.
Such an approach is born, in my view, of insufficient knowledge of the sector.
DutchHet land heeft niet de kennis, noch de mogelijkheden om de eigen wateren te bevissen.
It has neither the know-how nor the boats nor the fleet to fish its own waters.
DutchNGO's hebben veel kennis in het veld opgedaan en werken bijgevolg heel efficiënt.
NGOs have a very high rate of effectiveness reflecting expertise gained in the field.
DutchDe mensen moeten zelf de mogelijkheid hebben kennis te maken met alternatieven.
People themselves must have the opportunity to become aware of the options.
DutchIk ben blij dat commissaris Fischler hier aanwezig is en van dit debat kennis neemt.
I am very pleased to see Commissioner Fischler here to listen to this debate.
DutchWie geen basiskennis heeft weet ook niet waar hij verdere kennis moet zoeken.
Those who do not have basic knowledge do not know where to acquire knowledge either.
DutchSoms is enige kennis vereist om het probleem helemaal te kunnen doorgronden.
Sometimes it requires a bit of knowledge to get to the bottom of the problem.