NL

keer {de}

volume_up
Mevrouw Cresson heeft vanwege plaatsgebrek deze keer zittend gesproken.
On this occasion, due to the lack of space, Mrs Cresson had to speak whilst seated.
Dit is waarschijnlijk de laatste keer dat ik dit Parlement toespreek.
This is likely to be the last occasion on which I address this Parliament.
We vinden het jammer dat de andere fracties daar deze keer niet toe bereid waren.
We regret that the other political groups were not willing to do so on this occasion.
Er worden keer op keer goede voornemens geformuleerd maar er gebeurt in feite niets.
Time and time again, good intentions are formulated but nothing is implemented.
Keer op keer vallen er in dit Parlement twee punten van kritiek te beluisteren.
We come back time and time again, in this Parliament, to two criticisms.
En dit gebeurt nou elke keer, elke keer als je dit met volwassenen doet.
And that’s exactly what happens every time, every time you do this with adults.
Dit is de verschuiving in waarderingscijfer, de verschuiving van de eerste keer waarderen ten opzichte van de tweede keer.
~~~ This is the change in liking score, the change from the first time they ranked to the second time they ranked.
De meeste wijzigingen die wij de vorige keer hebben voorgesteld zijn, zoals ik al zei, doorgevoerd.
As I say, the majority of those changes we proposed last time have been introduced.
Daarom doe ik een beroep op degenen in Iran die het daar voor het zeggen hebben: sla een andere weg in, keer nog tijdig op uw schreden terug!
That is why I make this appeal to those who hold power in Iran: change; turn about, before it is too late.
We hopen dat deze eerste keer een succesvolle wordt en wensen Oostenrijk daarbij veel succes.
We hope that this first turn will be a successful one and we wish Austria all the best.
Nu druk je één, twee keer op de hendel, twee keer, en er komen wonderen uit.
Now you turn the crank once, twice: twice, marvels come out.
En dat laatste gemiddelde ligt al twee keer hoger dan het Europese gemiddelde, wat vrouwen betreft zelfs drie maal hoger.
That, in its turn, is twice the European figure, or three times in the case of women.
We hebben nog nooit een situatie gehad waarin we tien landen in één keer wilden opnemen, landen die voor een groot deel zelfs nog in een transformatieproces zitten.
Never before have we been in a situation in which we wanted to integrate ten countries at once, with a large number of them still in a process of transformation.

Voorbeeldzinnen voor "keer" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDit is de eerste keer dat we het nieuwe bestuurssysteem van Lissabon toepassen.
This is the first time that we are applying the new Lisbon system of governance.
DutchDit is de derde keer dat ik aan een herziening van het Verdrag van Rome deelneem.
This is the third time I have been involved in a revision of the Treaty of Rome.
DutchEen reactie die ik al meer dan 20 keer heb gehoord is: "Maar het is al onderzocht.
One very common reaction I've heard about 20 times is, "But it was investigated.
DutchEn zo, voor de eerste en enige keer in mijn leven liep ik dan eindelijk in de pas.
And so, for once, for the only time in my life, I was finally in the mainstream.
DutchIedereen moet voor zijn fouten boeten, maar deze keer moeten we allemaal boeten.
Everyone has to pay for their mistakes, but this time we will all have to pay.
DutchMisschien dat we dat een keer in een wat samenhangender discussie kunnen doen.
Perhaps we could do this in a more coherent discussion some time in the future.
DutchDe laatste zes maanden moest ik elke keer dat ik daar reed, steeds aan je denken.
I tell you, the last six months, every time I took that drive I thought about you.
DutchIn het verkeer sterven in vergelijking met BSE duizend keer zo veel medemensen.
Thousands more of our fellow creatures die in traffic accidents than from BSE.
DutchDe hoorn van Helm Hammerhand zal in de Diepte klinken...... nog één laatste keer.
The horn of Helm Hammerhand...... shall sound in the Deep...... one last time.
DutchEn elke keer zonden ze verkenners erop uit om te zorgen dat niemand hen aanviel.
And every time, they sent scouts out there to make sure no one attacked them.
DutchDat was, denk ik, de steen des aanstoots van het hele rapport van de vorige keer.
I think that was the stumbling block of the whole report the first time round.
DutchIk betreur dat zeer, misschien moeten we de volgende keer wat negatiever zijn.
I very much regret this, perhaps next time we should be somewhat more negative.
DutchHet toont - voor één keer - aan dat wij ons volwassen en verantwoordelijk opstellen.
It shows, for once, that we have reached a state of maturity and responsibility.
DutchAls de Europese Unie dat effect zou hebben, zou het wel voor de eerste keer zijn.
If the European Union were to produce that effect, it would be something new.
DutchEn als je zo vaak spreekt als ik, drie of vier keer per dag, dan ga je achteruit.
And when you speak as much as I do, three or four times a day, you get rusty.
DutchHet is werkelijk een eer de gelegenheid te hebben twee keer op dit podium te staan.
And it's truly a great honor to have the opportunity to come to this stage twice.
DutchEn waar ik ook nog op wil wijzen is dat we dit al een keer eerder hebben gedaan.
And the one thing I'd like to point out here is that we've done this before.
DutchZiekenhuizen gebruiken twee en een half keer zoveel energie als kantoorgebouwen.
Hospitals use two and a half times the amount of energy as office buildings.
DutchMaar deze keer zetten we er een glad stuk tussen dat je daar in het geel ziet.
But this time what we did is we put a slippery patch that you see in yellow there.
DutchWanneer we 50 keer vertragen, zien we hoe de poot dat gesimuleerde puin raakt.
When we slow it down 50 times we see how the leg is hitting that simulated debris.