"juridisch adviseur" vertalen - Engels

NL

"juridisch adviseur" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "juridisch adviseur" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "juridisch adviseur" in Engels

juridisch bijvoeglijk naamwoord
adviseur zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "juridisch adviseur" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchAls je een eigen bedrijf hebt is het lastig iets te doen zonder een juridisch adviseur te bellen.
If you run a business, it's hard to do much of anything without calling your general counsel.
DutchVerscheidene lidstaten kennen een bijzondere vertrouwensrelatie tussen cliënt en juridisch adviseur.
Many Member States provide for confidentiality, i. e. legal privilege, between client and counsel.
DutchWij hebben overleg gepleegd met het kabinet van de heer Bangemann en met de juridisch adviseur van de Commissie.
We have consulted with Mr Bangemann's cabinet and also with the Commission's legal advisor.
DutchVan mijn juridisch adviseur heb ik echter vernomen dat ik als individueel auteur wel het recht heb om te stemmen.
I am advised by a legal advisor that I do however have the right to vote as an individual author.
DutchHet onaantastbare beroepsgeheim blijft gehandhaafd, behalve als de juridisch adviseur zelf een financieel crimineel is.
The sacrosanct professional secrecy is preserved, unless the legal advisor is himself involved in financial misdealing.
DutchHet voorspelt bovendien niet veel goeds dat er bedreigingen geuit zijn tegen het leven van Father Cullen, zijn assistent en zijn juridisch adviseur.
Most ominously, the lives of Father Cullen, his assistant and legal adviser have been threatened.
DutchAmendement 10 waarborgt deze klassieke relatie tussen juridisch adviseur en rechtzoekende, ook in het geval van de zogenaamde in-house lawyers.
Amendment No 10 safeguards this traditional relationship between legal counsel and client and extends it to in-house lawyers as well.
DutchWat vervolgens het arrest van het Hof van Justitie betreft, het Bureau heeft vanmorgen de juridisch adviseur verzocht advies uit te brengen over de gevolgen van dit arrest.
Secondly, with regard to the ruling of the Court of Justice, the Bureau has today asked the legal adviser to give an opinion regarding the consequences of this matter.
DutchEn het leidt tot iets wat zich in onze rechtsordes tot nu toe nog niet heeft voorgedaan: in alle drie gevallen maakt de juridisch adviseur, de advocaat zichzelf schuldig aan een strafbaar feit.
It also has a second implication which has not up to now been the case under our existing legislation: in all three cases the legal counsellor or lawyer would be committing a criminal offence.
DutchWe moeten snel komen tot een betere bescherming van minderjarigen zonder ouderlijke begeleiding, met name door ze zo snel mogelijk de bijstand van een gezinsvoogd of een juridisch adviseur te bieden.
We ought to be able to obtain, as a matter of urgency, better protection for unaccompanied minors, in particular by offering them, as quickly as possible, the assistance of a tutor or legal adviser.

Andere woorden

Dutch
  • juridisch adviseur

Kijk eens naar het Engels-Nederlands woordenboek door bab.la.