"juridisch" vertalen - Engels

NL

"juridisch" in het Engels

NL juridisch
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

Ze willen geen juridisch onderscheid tussen legaal en illegaal delen.
They don't want legal distinctions between legal and illegal sharing.
Vanuit juridisch oogpunt heeft het SAVE-programa geen wetgevend karakter.
With regard to the legal aspect, the SAVE programme is not a legislative programme.
Wie is juridisch verantwoordelijk voor deze situatie, mevrouw de commissaris?
Who is responsible for this situation in legal terms, Commissioner?
juridisch
Naast de negatieve gevolgen in juridisch opzicht, heeft discriminatie ook een onmetelijk effect op humanitair en civiel vlak.
Discrimination has an incalculable human and civil impact, quite apart from its negative juridical significance.
We zijn het dus al niet altijd eens over de juridische gevolgen, laat staan over de economische effecten.
We do not even always agree on the juridical impact, far less the economic impact of legislation.
Ik weet niet of men in de Raad hierover nagedacht heeft, maar het lijkt mij een volstrekt onmogelijk juridisch probleem.
I do not know whether the Council has considered this, but to me it appears to be a totally impossible juridical problem.

Voorbeeldzinnen voor "juridisch" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchHet Parlement eist dat de partners een juridisch bindend protocol ondertekenen.
Parliament insists that the parties should sign a legally binding protocol.
DutchMijnheer de Voorzitter, er is dit jaar op juridisch gebied iets nieuws gebeurd.
Mr President, something new has happened in the area of justice this year.
DutchDe invoering van een juridisch bindend tijdschema zou hiertegen indruisen.
It would not be in keeping with this to introduce a legally binding timetable.
DutchDit is niet haalbaar, ook niet vanuit juridisch of institutioneel oogpunt.
This is not viable and cannot be considered either legally or institutionally.
DutchMen moet proberen het Europees Handvest van de grondrechten juridisch bindend te maken.
An attempt must be made to make the Charter of Fundamental Rights legally binding.
DutchDe lidstaten kunnen ook afzonderlijk verklaren dat de gedragscode juridisch bindend is.
Member States may also declare unilaterally that the provisions are legally binding.
DutchHet betrokken bedrijf is nog altijd niet behoorlijk juridisch aansprakelijk gesteld.
That company still has not been held properly and legally responsible.
DutchHet amendement verplicht tot zeer strikte naleving van de sjaria binnen het juridisch systeem.
The amendment imposes strict observance of the sharia within the judicial system.
DutchMisschien bent u juridisch wel correct, maar moreel gesproken is dat in elk geval niet zo.
Perhaps you are legally correct, but morally speaking, you are not correct.
DutchVolgens ons zou een dergelijk beroep juridisch geen kans van slagen hebben.
Legally, according to our interpretation, such a recourse would have no chance of success.
DutchHet is daarom nog te vroeg voor uitspraken over wat juridisch bindend moet zijn.
It is therefore too early to say what should be legally binding.
DutchHet Handvest moet een levend instrument worden, juridisch en politiek.
The Charter should become a live instrument, both legally and politically.
DutchDit zijn juridisch onaanvaardbare plaatsen waar alle mensenrechten met voeten getreden worden.
They are legally unacceptable places in which all human rights are being violated.
DutchAangezien de desbetreffende bepaling in de artikelen is opgenomen, is ze juridisch bindend.
As it has been written into the articles, the provision is legally binding.
DutchDeze kwestie mag echter niet uit een louter technisch en juridisch oogpunt worden bekeken.
But we must not approach this question from a purely technical, legalistic standpoint.
DutchVolgens ons biedt artikel 19 trouwens juridisch niet de mogelijkheid van een verschuiving.
We take the view that Article 19 does not legally allow this postponement.
DutchHet is eveneens het eerste juridisch bindende instrument van de Verenigde Naties op dit vlak.
This will also be the first legally binding United Nations instrument in this field.
DutchDat zou juridisch correct zijn geweest en u, mijnheer Rothley, weet dat net zo goed als ik.
That is the legally correct procedure, and you, Mr Rothley, know that as well as I do.
DutchDe eerste aanbeveling in mijn verslag is dan ook dat de code juridisch bindend moet worden.
The first demand that is made in my report is for this code to be made legally binding.
DutchIs het een juridisch of een ethisch probleem dat de afgevaardigden verdeelt?
Is it over the legality or the ethics, that there is disagreement?