"jegens" vertalen - Engels

NL

"jegens" in het Engels

NL

jegens {bijwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "jegens" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet wantrouwen van de vissers jegens de EU-wetgeving ondermijnt hun rechtsgevoel.
The fishermen's distrust of EU legislation is undermining their sense of justice.
DutchDat zou oneerlijk zijn, zowel jegens dit Parlement als jegens de Europese burgers.
It would be dishonest to do so, both to this House and to the European public.
DutchEr is een aversie jegens vraagstukken, die geldt voor 99 procent van mijn studenten.
There's an aversion to word problems, which describes 99 percent of my students.
DutchEr is dus geen sprake van een slappe en toegeeflijke houding jegens dit land.
We do not, therefore, have a weak and accommodating attitude towards that country.
DutchDat zou een politiek signaal van de Europese slagvaardigheid jegens Birma zijn.
This would be a political signal of Europe's resolve in respect of Burma.
DutchAls vertegenwoordigers van de Europese burgers hebben wij plichten jegens onze burgers.
As representatives of the citizens of Europe, we have a duty to our constituents.
DutchDe afgelopen vijf jaar zijn slechts twee personen voor fraude jegens de EU vervolgd.
In the past five years only two people have been prosecuted for fraud against the EU.
DutchToch is het een Turkse grief jegens de lidstaten van de EU sinds jaren!
Despite this, it has been Turkey's criticism of the EU Member States for years.
DutchAls Engelstalige, veroordeel ik deze onbeleefdheid jegens andere leden van het Parlement.
As an English speaker, I condemn this discourtesy to other Members of Parliament.
DutchDe crisis in Oekraïne heeft de zwakheden van ons beleid jegens de buurlanden laten zien.
The crisis in Ukraine has revealed the weaknesses in our neighbourhood policy.
DutchAls laatste punt wijs ik er nog eens op dat wij een schuld hebben jegens Afghanistan.
In summary, I would like to remind you that we owe a debt to Afghanistan.
DutchHet beleid van de Europese Unie jegens Turkije vertoont weinig samenhang.
The European Union is also being inconsistent in its relations with Turkey.
DutchIn bepaalde landen voert het regime een regelrecht apartheidsbeleid jegens vrouwen.
In certain countries, the governments are employing a pure apartheid policy against women.
DutchHoe deze Oost-Europese bedenkingen jegens de Europese Unie weg te nemen?
How can we do away with these Eastern European reservations about the European Union?
DutchIk zou willen dat u zich wat eerlijker jegens de Commissie zou opstellen.
With this in mind, I would ask each one of you, however, to be fair to the Commission.
DutchAls u een bureau daartoe dwingt, schept u verplichtingen jegens de industrie.
If you make an agency responsible for doing this, then it is also responsible to industry.
DutchWreedheid jegens dieren gebeurt meestal wanneer de dieren de boerderij hebben verlaten.
Cruelty to animals most often occurs when the animals have left the farm.
DutchDit konden zij alleen doen jegens vissers uit eigen land, dus niet jegens anderen.
They could not do this for other fishermen, but only for their own.
DutchDit Parlement is absoluut niet behept met vooroordelen jegens het Italiaanse voorzitterschap.
There is no prejudice towards the Italian Presidency whatsoever in Parliament.
DutchNog nooit zijn zoveel rijke landen zo gierig geweest jegens zo weinigen.
Never before have so many rich countries been so miserly towards so few.