NL

jaarlijkse {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
jaarlijkse (ook: jaarlijks)
Er zijn verschillende dialoogvormen ontstaan, inclusief een jaarlijkse topconferentie.
Dialogue is being cultivated in a variety of ways, including an annual summit.
De kandidaat-lidstaten waren immers in jaarlijkse verslagen nauwkeurig doorgelicht.
The EU studies of the candidate countries in its annual reports.
De Commissie vindt een jaarlijkse kosten-batenanalyse niet erg zinvol.
The Commission does not feel that annual cost-benefit analysis would be very useful.

Voorbeeldzinnen voor "jaarlijkse" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe jaarlijkse verplichte periodieke controle lijkt mij hiervoor het meest geschikt.
Annual compulsory inspection seems best suited for this purpose, in my opinion.
DutchDe Finnen hebben een jaarlijkse houtoogst van circa 50 miljoen kubieke meter.
The Finns harvest something in the order of 50 million cubic metres annually.
DutchDat vermindert gedurende tien jaar de jaarlijkse rentelasten met 2,2 miljoen euro.
This will reduce annual interest by EUR 2.2 million over a ten-year period.
DutchHet kostte ons 50 jaar om jaarlijkse spaarpercentages te bereiken van bijna 10%.
It took us 50 years to reach annual savings ratings of almost 10 percent. ~~~ 50 years.
DutchDe jaarlijkse handel in goederen en diensten bedroeg in 1996 meer dan 360 miljard ecu.
The annual value of trade in goods and services in 1996 exceeded ECU 360 billion.
DutchHet fundamentele verschil is dat het is gebaseerd op een vaste jaarlijkse premie.
The fundamental difference is that it is based on a fixed annual payment.
DutchHebben we de jaarlijkse doelstelling van 3 procent voor koolstofreductie bereikt?
Did we meet our three percent annual target on reducing carbon emissions?
DutchDaarbij moeten wij niet vergeten dat wij het nu hebben over de jaarlijkse begroting.
It should be kept in mind that today we are talking about the annual budget.
DutchEn tenslotte zou het Parlement niet over deze jaarlijkse verslagen worden geraadpleegd.
And then that the Parliament would never be consulted on such an annual report.
DutchEr zijn verschillende dialoogvormen ontstaan, inclusief een jaarlijkse topconferentie.
Dialogue is being cultivated in a variety of ways, including an annual summit.
DutchJaarlijkse verslagen van de Commissie maken het mogelijk het omzettingsproces te volgen.
Annual reports from the Commission allow us to follow the implementation process.
DutchWat je ziet, is de jaarlijkse frequentie van 'ervoeren' en 'ervaarden' doorheen de tijd.
What you're seeing is year by year frequency of "thrived" and "throve" over time.
DutchHet voornaamste instrument, de jaarlijkse Handvestconferentie, blijft in stand.
The main instrument, the annual Charter conferences, will be continued.
DutchHaar reactie inspireerde me om een tweede jaarlijkse No Pants Subway Ride te doen.
And her reaction inspired me to do a second annual No Pants Subway Ride.
DutchHet meerjarig financieel kader en de jaarlijkse begroting luiden in euro.
The multiannual financial framework and the annual budget shall be drawn up in euro.
DutchBovendien heb ik verschillende keren deelgenomen aan het jaarlijkse debat over racisme.
In addition I participated in the annual debates on racism on a number of occasions.
DutchWe vragen ook om een jaarlijkse rapportage over de toepassing van deze verordening.
We also ask for an annual report to be drawn up about the application of this regulation.
DutchDe publicatie van dit jaarlijkse verslag was echter slechts de eerste stap.
The publication of this annual report was, however, only the first step.
DutchDe basis voor de jaarlijkse kwijtingsprocedure vormt het jaarverslag van de Rekenkamer.
The basis for the annual discharge procedure is the Court of Auditors ' annual report.
DutchTwee miljard ton afval is het jaarlijkse totaalcijfer voor de Europese Unie.
2 billion tonnes of waste are being generated within the EU each year.