NL

jaarlijks {bijwoord}

volume_up
jaarlijks (ook: ieder jaar)
Deze te veel in rekening gebrachte kosten hadden jaarlijks 2,7 miljoen euro kunnen opbrengen.
Yearly, this overcharging might have yielded EUR 2.7 million.
Ik ben het eens met de eis van de rapporteur om ook onder Agenda 2000 jaarlijks de prijzen te bepalen.
I agree with the rapporteur's insistence on maintaining a pricing package to be made yearly under the terms of Agenda 2000.
De gegevens over de investeringen dienen jaarlijks te worden opgestuurd, die over het totaal van de lopende uitgaven, eens in de drie jaar.
Data on investments will be compiled yearly, whilst the total current expenditure will be compiled every three years.
Toch overlijden wereldwijd jaarlijks 2000 mensen aan salmonellavergiftiging.
Nevertheless, 2 000 people worldwide die every year of salmonella poisoning.
De Commissie beantwoordt jaarlijks ruim drieduizend vragen van het Parlement.
The Commission answers over three thousand parliamentary questions every year.
Jaarlijks vinden er honderdduizenden van deze behandelingen plaats.
There are hundreds of thousands of such treatments every year.

Voorbeeldzinnen voor "jaarlijks" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchTot slot nog een opmerking over onze kritiek op het jaarlijks verslag van de Raad.
Finally, I would like to explain our criticisms of the Council’ s annual report.
DutchDe Britse schatkist derft door de taxfree verkoop jaarlijks 100 miljoen pond.
The British exchequer loses several hundred million pounds a year on this trade.
DutchIn dit land sterven jaarlijks tot 24.000 Canadezen aan vermijdbare medische fouten.
In this country, as many as 24,000 Canadians die of preventable medical errors.
DutchDe Commissie beantwoordt jaarlijks ruim drieduizend vragen van het Parlement.
The Commission answers over three thousand parliamentary questions every year.
DutchHet oorspronkelijke idee van een jaarlijks financieel plan bleek te restrictief.
The original idea of producing annual financial plans seemed excessively restrictive.
DutchBTW-fraude kost de EU en haar lidstaten jaarlijks enkele honderden miljoenen euro.
VAT fraud costs the EU and its Member States several hundred million euro each year.
DutchNaar schatting 200 miljoen nuttige dieren worden jaarlijks door de EU vervoerd.
It is estimated that around 200 million livestock are moved around the EU every year.
DutchJaarlijks wordt omstreeks een half miljoen hectare bos door brand verwoest.
Every year approximately half-a-million hectares of forest are destroyed by fire.
DutchDeze branche zet jaarlijks 600 miljard euro om en biedt werk aan 10 miljoen mensen.
This sector has an annual turnover of EUR 600 billion and employs 10 million people.
DutchToch overlijden wereldwijd jaarlijks 2000 mensen aan salmonellavergiftiging.
Nevertheless, 2 000 people worldwide die every year of salmonella poisoning.
DutchZo'n half miljoen mensen worden jaarlijks naar de Europese Unie gesmokkeld.
Every year, about half a million people are smuggled into the European Union.
DutchDoor het gebruik van deze wapens vinden jaarlijks ongeveer 500.000 mensen de dood.
The use of these arms is responsible for the death of about 500 000 people every year.
DutchDie maatregelen zijn een zware last en daarom moeten wij ze jaarlijks opnieuw bekijken.
It is not a burden that is easily carried so we require a review every 12 months.
DutchLangs dezelfde weg worden jaarlijks ook meer dan 200 miljoen passagiers vervoerd.
More than 200 million passengers a year are also transported in this way.
DutchIn mijn land sterven jaarlijks zo'n 24.000 mensen vroegtijdig aan dit grote gevaar.
Up to 24 000 people in my country die prematurely each year due to this major hazard.
DutchJaarlijks eist het verkeer in de Europese Unie 40 000 dodelijke slachtoffers.
There are more than 40 000 tragic deaths each year on the roads of the European Union.
DutchIn de EU doen zich jaarlijks ongeveer 4,8 miljoen arbeidsongevallen voor.
Throughout the EU there are about 4.8 million work-related accidents per year.
DutchBinnen de Europese Unie nemen we jaarlijks ongeveer 600 ton cannabis in beslag.
Within the European Union we annually seize some 600 tonnes of cannabis.
DutchDe Europese Unie importeert nu al jaarlijks 35 miljoen ton genetisch gemodificeerde soja.
We already import into the European Union 35 million tonnes of soya every year.
DutchDe regering-Aznar wil dat Europa jaarlijks 1 miljard euro subsidie geeft.
The Aznar government wants Europe to give an annual subsidy of EUR 1 billion.