NL

item {het}

volume_up
Met het ene item in gedachten, springt het brein direct naar het volgende item.
With one item in its thought, it snaps instantly to the next item.
Deze gewichtseenheid kan bestaan uit één item of 500 brieven van 20 gram.
This unit of weight can comprise one item of 500 letters of 20 gram.
Dus, waarom beginnen we niet met item nummer 1-- eten.
So, why don't we start with item number one -- food.
Dus, waarom beginnen we niet met item nummer 1-- eten.
So, why don't we start with item number one -- food.
Nou, ik neem aan dat item nummer twee daarmee geregeld is.
Well, I guess that takes care of item number two.
So, item number two -- laundry.
EN

item {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
In particular, this applies to Item 5 of Article 6, and Article 8, of the Aarhus Convention.
Dat geldt vooral voor artikel 6, lid 5 en artikel 8 van het Verdrag van Aarhus.
Under Item 8, the COM on oils and fats, there is a reference to Rule 99.
Onder punt 8, de GOM in de sector oliën en vetten, wordt verwezen naar artikel 99 van het Reglement.
On which item of the agenda do you wish to speak, sir?
Aan welk artikel van het Reglement wilt u refereren, geachte collega?
This should be an item on the agenda of the Ecofin Council to be held next week.
Dat punt zou op de agenda van de Ecofin-Raad van volgende week moeten staan.
Unfortunately, this item was only placed on today's agenda on Friday.
Jammer genoeg werd dit punt pas vrijdag op de agenda van vandaag geplaatst.
The report - in its item 1, for example - is quite right to frame this as a demand.
In het verslag wordt dit terecht bijvoorbeeld in punt 1 als een eis geformuleerd.
The second major item on the Copenhagen agenda will be Turkey's candidacy.
Tweede belangrijke agendapunt voor de Top van Kopenhagen: de kandidatuur van Turkije.
That now brings us to the next item on the agenda, but we have a slight problem.
Wij kunnen nu overgaan tot het volgende agendapunt, maar er is een klein probleem.
Thus, this agenda item is closed, as the report was referred back to the committee.
Dit agendapunt is gesloten, want het verslag is naar de commissie terugverwezen.
The next item is the second part of the topical and urgent debate on subjects of major importance.
Aan de orde is het tweede deel van het debat over actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties.
The next item is the first part of the topical and urgent debate on subjects of major importance.
Aan de orde is het eerste deel van het debat inzake actuele, dringende en bijzonder belangrijke kwesties.
Mr President, we thought that there should still be a vote on one section of item 6, namely the last one.
Mijnheer de Voorzitter, wij dachten dat er nog over een deel van het punt 6, namelijk het allerlaatste, moest gestemd worden.
With one item in its thought, it snaps instantly to the next item.
Met het ene item in gedachten, springt het brein direct naar het volgende item.
This unit of weight can comprise one item of 500 letters of 20 gram.
Deze gewichtseenheid kan bestaan uit één item of 500 brieven van 20 gram.
So, why don't we start with item number one -- food.
Dus, waarom beginnen we niet met item nummer 1-- eten.
And each of these rewards is carefully calibrated to the item.
En elk van deze beloningen is zorgvuldig geijkt met het voorwerp.
There's going to be a 10 percent chance you get a pretty good item.
Er zal zo'n 10 procent kans zijn dat je een heel goed voorwerp krijgt.
Go and get a certain amount of a certain little game-y item.
Verkrijg een bepaalde hoeveelheid van een bepaald klein 'game'-ig voorwerp.
2. "be an item"
item
volume_up
koppeltje {het} (relatie)

Voorbeeldzinnen voor "item" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMet het ene item in gedachten, springt het brein direct naar het volgende item.
With one item in its thought, it snaps instantly to the next item.
DutchDeze gewichtseenheid kan bestaan uit één item of 500 brieven van 20 gram.
This unit of weight can comprise one item of 500 letters of 20 gram.
DutchDat is zonder meer een heel belangrijk item en houdt zeer nauw verband met de mensenrechten.
These matters are obviously important, but they are extremely closely linked to human rights.
DutchDuur in het verleden, spotgoedkoop nu, zelfs de zakelijke programma's pikken in op dit item.
Even the business programs have started picking up on this.
DutchWij doen al jaren pogingen om dit item op de agenda te krijgen en ik moet zeggen eindelijk met succes.
We have been trying for years to get this item on to the agenda and at last we have succeeded.
DutchDe uitbreiding is immers een hot item in Europa.
After all, enlargement is clearly the major issue facing Europe today.
DutchNou, ik neem aan dat item nummer twee daarmee geregeld is.
Well, I guess that takes care of item number two.
DutchDus, waarom beginnen we niet met item nummer 1-- eten.
So, why don't we start with item number one -- food.
DutchEen tweede item op mijn lijst is klimaatverandering.
A second item on my checklist is climate change.
DutchHet tweede item op de agenda is kraamsterfte.
The second item on the agenda is maternal mortality.
DutchMijn vraag is dus, mevrouw de commissaris: maak alstublieft van dit punt eindelijk eens een eerste item ten bate van de vrouwen.
Commissioner, I would therefore urge you to make this item for once a priority for the benefit of women.
DutchDus, item nummer twee -- de was.
DutchIeder mens, ieder item zal iets specifieks hebben en zal koppelen naar een specifieke representatie van dat idee of item.
Every person, every item will have a something that will be very specific, and will link to a specific representation of that idea or item.
DutchVoor de Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement is een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen altijd een belangrijk item.
The Group of the Party of European Socialists here in Parliament always looks nowadays at the proportion of women.
DutchDat is nu precies een van die zaken die heel goed past in bijvoorbeeld dat eerste item als het gaat om gelijke concurrentiemogelijkheden.
That is one of the issues which comes into the first stage, i. e. the process of establishing equal competition opportunities.
DutchIedereen weet dat concentratie momenteel een hot item is in zowel het communautair mededingingsbeleid als met betrekking tot de steun uit de structuurfondsen.
We know that concentration is the name of the game now in both the Community competition policy and indeed in structural fund assistance.
DutchEen computer kiest een specifiek item van gegevens uit het geheugen, stuurt het door de processor of het ALU en zet dan de resultaten terug in het geheugen.
OK, so a computer picks a specific item of data from memory, it sends it into the processor or the ALU, and then it puts the result back into memory.
DutchTot ik het commentaar van commissaris Liikanen op het verslag over pleziervaartuigen hoorde, was ik ervan overtuigd dat dit onderwerp het belangrijkste item in de pers zou zijn.
Until I heard Commissioner Liikanen commenting on recreational craft, I was quite convinced that it was these that would win the debate in the press.

Synoniemen (Engels) voor "item":

item