"inzamelen" vertalen - Engels

NL

"inzamelen" in het Engels

NL inzamelen
volume_up
[zamelde in|ingezameld] {werkwoord}

Daarmee konden we per dag gedurende 2,5 uur licht inzamelen.
Solar cells collect light for four and a half hours though.
In het licht van wat wij weten over de landen die batterijen inzamelen, lijkt dat een redelijk streven.
In the context of what we know about the countries that do collect batteries, that seems reasonable.
Het inzamelen van dergelijke lampen veroorzaakt echter geen enkele tegenstrijdigheid.
However, there is really no contradiction in collecting these light bulbs.
Moeten we ze inzamelen, verzamelen, zodat we zijn online belevenis beter kunnen maken?
Should we be collecting it, gathering it, so we can make his online experience better?
Het hele systeem was wezenlijk eenvoudiger en we konden bovendien 6,5 uur licht per dag inzamelen.
The whole system would have a much lower profile, but also we could gather sunlight for six and a half to seven hours a day.
In verband hiermee bepaalt het verdrag dat de vraag of de gegevens door de verschillende lidstaten al dan niet correct zijn ingezameld, in elk van de lidstaten moet worden beantwoord.
The convention therefore states that the latter must answer the question of whether the data has been properly gathered in the Member States.
Die baan is rondlopen en spuiten inzamelen achter ziekenhuizen, ze te wassen, en hierbij, natuurlijk bij het oppakken, verwonden ze zichzelf.
And that job is that they go around and pick up syringes from the back of hospitals, wash them, and in the course of this, obviously picking them up they injure themselves.

Voorbeeldzinnen voor "inzamelen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchIk startte dit met 70 dollar en begon met geld inzamelen waar ik maar heenging.
I started this with 70 dollars, and start fundraising money to where I've been going.
DutchHet inzamelen van dergelijke lampen veroorzaakt echter geen enkele tegenstrijdigheid.
However, there is really no contradiction in collecting these light bulbs.
DutchMoeten we ze inzamelen, verzamelen, zodat we zijn online belevenis beter kunnen maken?
Should we be collecting it, gathering it, so we can make his online experience better?
DutchWie betaalt het inzamelen, het ontmantelen, de afvalverwerking enzovoort?
Who pays for the collection, the dismantling, the disposal and so on?
DutchNiet allemaal hechten zij evenveel waarde aan milieuvriendelijk inzamelen van verpakkingsafval.
They do not all attach the same importance to environmentally friendly methods of collection.
DutchDe Commissie kan enkel die gegevens inzamelen en analyseren die de lidstaten haar ter beschikking stellen.
The Commission can only collate and analyse the data provided by the Member States.
DutchApart inzamelen is vanuit milieuoogpunt niet effectief.
The separate collection of these is not environmentally effective.
DutchWij moeten al onze aandacht richten op het inzamelen van afgedankte batterijen en het bewustmaken van de burgers.
We should focus our attention on collecting all used batteries and on raising public awareness.
DutchDaarna het inzamelen van het geld om de procedure te financieren.
Next, raising the money to fund the procedure.
DutchWe willen die inzamelen voor eind april.
We are seeking views by the end of April on what we envisage.
DutchOok bij de kwestie hoeveel we in de toekomst willen inzamelen zijn de lidstaten niet erg ambitieus.
The Member States have an equally low level of commitment as regards what collection targets we should aim for in future.
DutchIk erken echter wel dat er grote verschillen zijn tussen de lidstaten in het inzamelen van verpakkingsafval.
But I acknowledge that there are wide differences between the Member States in how packaging waste is collected.
DutchDe richtlijn die voor ons ligt, gaat over het inzamelen, testen, bewerken, opslaan en distribueren van menselijk bloed.
The directive before us deals with the collection, testing, processing, storage and distribution of human blood.
DutchEuropol ontbeert politieke of gerechtelijke controle en zal grootschalige bevoegdheden hebben voor het inzamelen van gegevens enzovoorts.
Europol, without political or judicial control, will have massive powers of collection of data, etc.
DutchOok het inzamelen van apparatuur en onderdelen daarvan kost energie en kan dus ook tot schade aan het milieu leiden.
Even the collection of appliances or small components requires the use of energy and can in itself be harmful to the environment.
DutchIk was op het concert dat hij bijwoonde ter ere van zijn verjaardag en voor het inzamelen van nieuwe middelen voor zijn stichting.
I was at a concert that he was attending to mark his birthday and for the creation of new resources for his foundation.
DutchGoed klinisch onderzoek en betrouwbare laboratoriumtests vormen een voorwaarde voor het inzamelen en het verstrekken van bloed.
Timely and reliable clinical and laboratory control is a necessary precondition for the collection and provision of blood.
DutchWij zullen een brede en open overlegprocedure op gang brengen en de standpunten van de verschillende belanghebbende partijen inzamelen.
We will launch a broad and open consultation process in order to get the views of all the different parties interested.
DutchWat de veiligheid betreft blijft de situatie zorgwekkend; het inzamelen van wapens is tot nog toe niet erg doelmatig verlopen.
However, in questions of security the situation is still worrying, and the collecting up of weapons has not been very effective so far.
DutchMet name zou ik ervoor willen pleiten dat gepensioneerden worden ingezet voor het inzamelen van elektrische en elektronische apparatuur.
In particular, I would like pensioners to be employed in the activities of waste electrical and electronic equipment collection.