"invalshoek" vertalen - Engels

NL

"invalshoek" in het Engels

EN
NL

invalshoek {de}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "invalshoek" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe milieu-invalshoek die de Europese Commissie hier kiest bevalt mij evenmin.
Nor am I happy with the environmental approach chosen by the European Commission.
DutchGezien de situatie moeten we de zaak echter vanuit een andere invalshoek bekijken.
However, considering the situation, we need to look at the issue differently.
DutchMaar door een voorval een paar jaar geleden kreeg ik een nieuwe invalshoek.
But an incident that happened a couple of years ago gave me a new perspective.
DutchMevrouw Karamanou, gefeliciteerd met de uitgebreide, ruime invalshoek in uw verslag.
Mrs Karamanou, congratulations on the extensive, wide-angled approach in your report.
DutchIn zoverre denk ik dat we dat in beginsel vanuit die invalshoek moeten benaderen.
With that in mind, I think that this ought to be our fundamental approach to the subject.
DutchDat is de invalshoek vanwaaruit de Commissie dit vraagstuk benadert.
That is the perspective in which the Commission intends working on this problem.
DutchDat dient in elke lidstaat te gebeuren en vanuit een strafrechtelijke invalshoek.
This should be done in the individual Member States and with a view to criminal prosecution.
DutchHierbij wordt steeds vanuit een constructieve invalshoek naar oplossingen gezocht.
The shortcomings are detailed in a constructive manner however, and solutions are proposed.
DutchHaar verslag is knap opgesteld, maar volgens mij vanuit een verkeerde invalshoek.
Her report is cleverly formulated, but is in my opinion based on an erroneous point of view.
DutchIk wil de zaak echter ook vanuit een politieke invalshoek benaderen.
I should, however, also like to approach the matter from a political perspective.
DutchVanuit die invalshoek zou ik collega Cramer willen feliciteren met zijn verslag.
From this point of view, may I congratulate our honourable colleague, Mr Cramer, on his report.
DutchDe tweede invalshoek bij het evalueren van het Verdrag is de analyse van de inhoud ervan.
Secondly, the Amsterdam Treaty must be assessed from the point of view of its content.
DutchZelf was ik vanuit dezelfde invalshoek en op dezelfde gronden ook al tot deze conclusie gekomen.
I formed my own assessment in the same spirit and on the same bases as yourself.
DutchHet lijkt dan ook van cruciaal belang dat voor de invalshoek van de productieketen wordt gekozen.
The adoption of a 'production chain ' approach seems to be central to that purpose.
DutchDe eerste invalshoek heeft te maken met de politieke gebeurtenissen rond dit Verdrag.
The first is the political circumstances surrounding the treaty.
DutchVanuit een Ierse invalshoek beschouwen wij het voorstel als iets buitengewoon positiefs.
From an Irish perspective, we view the proposal very positively.
DutchDaar ligt vanuit mijn liberale invalshoek natuurlijk niet primair een taak voor de overheid.
Based on my liberal belief, this does not, of course, primarily require government involvement.
DutchMaar laat me jullie een andere invalshoek voor ditzelfde verhaal geven.
But let me give you a different perspective on the same story.
DutchIk ben van mening dat wij vanuit deze invalshoek ook naar de begroting moeten kijken.
Let us also, therefore, consider the budget in this light.
DutchVanuit deze invalshoek hebben wij alle begrotingslijnen onder de loep genomen.
We have studied all the budget lines from this angle.