"intrede" vertalen - Engels

NL

"intrede" in het Engels

Voorbeeldzinnen voor "intrede" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEen nieuwe cultuur van subsidiariteit moet in de Commissie onder uw leiding haar intrede doen.
A new culture of subsidiarity must enter the Commission over which you preside.
Dutch" De 35 uur doet zijn intrede in Europa ", kopte onlangs het dagblad El Pais.
The 35-hour week has burst upon Europe, as a recent headline in the El Pais newspaper put it.
DutchHelaas stelt men vast dat de politiek haar intrede heeft gedaan op dit vlak.
Unfortunately, we see that politics has intruded into this area.
DutchDat is overigens geen gevolg van de liberalisering omdat deze pas veel later haar intrede heeft gedaan.
This is not the result of liberalisation, which came along much later.
DutchOp het ogenblik doet trouwens een Chinese wagen, zonder instemming van de Unie, zijn intrede op de Europese markt.
At the moment a Chinese car is coming onto the European market, with no EU approval.
DutchDus een ander paradigma - transistors deden hun intrede.
Whole different paradigm -- transistors came out of the woodwork.
DutchVerder moeten we vaststellen dat dit grondrecht aanpassing behoeft nu de informatiemaatschappij haar intrede doet.
We further acknowledged that this right must be adapted to cater for the advent of the information society.
DutchOp zeker moment werd de vrije concurrentie ingevoerd en deden erkende opstellers van overdrachtsakten hun intrede op de markt.
Competition was introduced, licensed conveyancers allowed, and it drove down prices, but not standards.
DutchAls dat nu al in Europa zo is, stel u dan eens voor wat het zal worden wanneer de EURO zijn intrede doet op de geldmarkten.
If that is true in the Europe of today, imagine the situation once the Euro has entered the currency markets.
DutchGevaarlijke prestatieverhogende middelen hebben inmiddels ook hun intrede gedaan in de recreatiesport en in de sportscholen.
Dangerous performance-enhancing substances have made their appearance in the field of leisure sports and gyms too.
DutchEr is niet meer zoveel tijd over voordat het jaar 2000 zijn intrede doet en dus om de doelen te bereiken die wij onszelf hebben gesteld.
We do not have very much time left before the year 2000 to achieve the objectives we have set ourselves.
DutchToen hij een prototype had, en beter wist hoe te verkopen aan boeren, kon geduldig kapitaal zijn intrede maken.
And when he had a prototype and had a better understanding of how to market to farmers, that's when patient capital could come in.
DutchJij maakt nogal een intrede zeg, Mr.
DutchSinds het Franse Front National zijn intrede heeft gedaan, zag het Parlement zich herhaaldelijk genoodzaakt over deze kwestie te debatteren.
Since the French Front National first entered Parliament, the House has had to discuss this issue many times.
DutchDe klik is het moderne triomfantelijke trompetgeluid dat ons volgt door het leven, onze intrede in alle duistere kamers aankondigend.
The click is the modern triumphal clarion proceeding us through life, announcing our entry into every lightless room.
DutchNaar aanleiding van de intrede van de Duitse republikeinen in het Europees Parlement werd in 1989 een tweede enquêtecommissie benoemd.
A second committee of inquiry was convened in 1989 because of the arrival of the German Republicans in the European Parliament.
DutchDenken wij aan de wijziging in de samenstelling van gezinnen, de intrede van vrouwen op de arbeidsmarkt en de constant hoge werkloosheid.
Think of the changes in the composition of families, the entry of women on to the labour market and the constantly high unemployment.
DutchOp 3 december jongstleden had u moeten luisteren naar de Europese volkeren, die in meerderheid tegen de intrede van Turkije in Europa zijn.
On 3 December 2005, you had a duty to listen to the people of Europe, the majority of whom were opposed to Turkey ’ s joining Europe.
DutchTraditionele vormen van informatieoverdracht maakten plaats voor het geschreven woord, waarna vervolgens de massamedia hun intrede deden.
Traditional forms of information were followed by the written word, which in turn was followed by the mass dissemination of information.
Dutchde intrede en de herintrede op de arbeidsmarkt te bevorderen door verbetering van de initiële beroepsopleiding en van bij - en nascholing;
improve initial and continuing vocational training in order to facilitate vocational integration and reintegration into the labour market;