NL

instemming {vrouwelijk}

volume_up
Ik heb begrepen dat dit op de instemming van de andere fracties kan rekenen.
I understand that this will meet with the approval of the other groups.
De Raad is het erover eens geworden het Parlement om instemming te verzoeken.
The Council has agreed to seek Parliament's approval on this issue.
Voor de rest van harte onze instemming met het gemeenschappelijk resultaat.
Apart from that, we give our wholehearted approval to the joint outcome.

Voorbeeldzinnen voor "instemming" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDaarom moeten wij instemming betuigen met de ontwerpresolutie van de heer Poos.
Which is precisely why we should welcome Jacques Poos ' motion for a resolution.
DutchEn dat is niet het enige punt waarover ik u mijn instemming zal horen betuigen.
And that is not the only point on which assent is forthcoming from this side.
DutchDeze instemming was echter wel nodig om een algeheel akkoord te kunnen bereiken.
The situation at the time meant that the Commission was unable to give the go-ahead.
DutchBijna geen enkel dier op deze planeet kan overleven zonder instemming van de mens.
Virtually no animal on this planet can exist without the agreement of humans.
DutchTot slot, de aandacht van de rapporteur voor de uitbreiding verdient mijn instemming.
In conclusion the attention paid by the rapporteur to expansion has my support.
DutchOnwetendheid of de stilzwijgende instemming met de anti-Mari-campagne overheerst.
Either ignorance or the tacit acceptance of anti-Mari campaigning prevails.
DutchMet uw instemming zou ik twee vraagstukken aan de commissaris willen voorleggen.
I have two points that I would like to put to the Commissioner, if you would allow me.
DutchHet doel om dergelijke informatie gemakkelijker te delen heeft dan ook mijn instemming.
For this reason, namely the objective of sharing data, I am naturally in favour.
DutchIk voeg er heel duidelijk aan toe dat dit met wederzijdse instemming is gebeurd.
I want to say, very frankly, that this has been done by mutual agreement.
DutchIk geloof oprecht dat dit initiatief van president Chirac onze instemming verdient.
I sincerely believe that we should welcome this convincing initiative from Mr Chirac.
DutchMet instemming van het Parlement werd overeengekomen dat dit in twee fases zou gebeuren.
It was agreed, with Parliament's consent, that this would be done in two stages.
DutchEr wordt immers niet om onze instemming gevraagd, wij kunnen alleen een advies geven.
After all, our approval is not required; all we can do is to make a recommendation.
DutchZo ja, is dit met medeweten en instemming van andere lidstaten van de Europese Unie?
If so, is this done with the knowledge and agreement of other Member States?
DutchMaar ook daarvoor hebben wij nu helaas geen instemming van de lidstaten gekregen.
Unfortunately the Member States could not reach agreement on this either.
DutchEr bestaat dan ook veel instemming met en belangstelling voor dit concept.
There is, therefore, widespread acceptance of the concept and interest in it.
DutchIk bevestig de instemming van de Commissie met 12 van de 13 compromisamendementen.
I confirm that the Commission accepts 12 of the 13 compromise amendments.
DutchHet opstarten van Lomé-samenwerking vereist instemming van het Europees Parlement.
Initiating Lomé cooperation requires assent from the European Parliament.
DutchDe resultaten liegen er niet om, en ik zal met uw instemming enkele daarvan noemen.
The results are important and I should like to reiterate a number of them.
DutchWij hebben zojuist instemming betuigd met de associatieovereenkomst met Libanon.
We have just voted in favour of an association agreement with Lebanon.
DutchOvertuiging creëert instemming, en dus efficiëntie en rechtstreekse democratie.
That way we gain more support, and therefore more effectiveness and more local democracy.