NL

inrichting {de}

volume_up
inrichting (ook: apparaat, toestel, middel)
Onze patroondetectie-inrichting, die lijkt te zijn gelegen in de cortex cingularis anterior - het is ons kleine detectieapparaat daar - is echter gemakkelijk te misleiden. ~~~ Dat is het probleem.
See, our pattern detection device, which appears to be located in the anterior cingulate cortex -- it's our little detection device there -- can be easily fooled, and this is the problem.
Ten tweede werd volkomen terecht de inrichting van de slachthuizen ter sprake gebracht.
Secondly, the equipment of abattoirs has quite rightly been touched on.
Hij verzamelde hen na een initiële rondleiding in de inrichting en vroeg of er vragen waren.
He gathered them together after an initial tour of that facility and he asked if there were any questions.
Een verbeterde inrichting mag geen alibi zijn om de rijtijden maar te verlengen onder het mom dat business class vervoer langer kan duren.
Improved facilities should not be an alibi for extending driving times under the guise that it is acceptable for transport in 'business class ' to take longer.
Hoe moeten we namelijk de veiligheid van installaties beoordelen als we niet beschikken over communautaire wetgeving inzake de inrichting en de bedrijfsvoering van nucleaire installaties?
As there are no prescribed criteria in EU law governing the design or operation of nuclear facilities, how do we judge their safety of operation?
inrichting (ook: systeem, stelsel, bestel)
Verder zijn er nog de vraagstukken rond de pensioenstelsels en de toekomstige inrichting daarvan alsmede rond het verminderen van de ongelijkheden tussen de regio's.
We also have the issues of pension systems and how they will be developed in the future, and reducing the divisions between regions.

Voorbeeldzinnen voor "inrichting" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet politieke partijstelsel en de inrichting daarvan zijn geen overheidszaak.
The nature of a political party and its formation is not an issue for authorities.
DutchWat deed hij in die gevangenis in plaats van in een psychiatrische inrichting?
What was he doing in that prison rather than in some mental institution?
DutchTen tweede werd volkomen terecht de inrichting van de slachthuizen ter sprake gebracht.
Secondly, the equipment of abattoirs has quite rightly been touched on.
DutchDe inrichting van de samenleving wordt teruggebracht tot een commerciële balans.
Social organisation has been reduced to a balance sheet.
DutchNa grote druk van het publiek heeft hij uiteindelijk toegezegd het ontwerp van de inrichting te wijzigen.
After intense public pressure he actually agreed to modify the plant's design.
DutchOp deze pijlers is de inrichting van onze staat gebaseerd.
That is simply the basis for the way in which we have organised ourselves.
DutchOnze Voorzitter vroeg ons naar de inrichting te kijken.
Our President, earlier on, said that we would look at the decoration of it.
DutchHij heeft absoluut gelijk: kooibedden en dergelijke horen niet thuis in een moderne psychiatrische inrichting.
There is no place for caged beds or anything like them in a modern psychiatric service.
DutchHij verzamelde hen na een initiële rondleiding in de inrichting en vroeg of er vragen waren.
He gathered them together after an initial tour of that facility and he asked if there were any questions.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik wil een motie van orde indienen over de inrichting van de nieuwe vergaderzaal.
Madam President, I would like to a propose a procedural motion on the layout of the new Chamber.
DutchEen andere ambitieuze doelstelling is de proactieve rol die men wil gaan spelen bij de inrichting van cyberspace.
I note another ambitious objective of playing a proactive role in organising cyberspace.
DutchOns inziens moet in Kosovo een begin worden gemaakt met de inrichting van legitieme lokale machtsstructuren.
We believe it is important to start creating legitimate structures with local authority in Kosovo.
DutchMijn vraag is of wij allen overtuigd zijn van het belang van havens voor de inrichting van het Europees vervoerssysteem.
I wonder whether we all agree on the importance of ports in terms of organising European transport.
DutchWij moeten aandacht hebben voor bodemverontreiniging en voor de inrichting en bebouwing van kustgebieden.
We should pay particular attention to telluric pollution, to development, to the urbanisation of coastal areas, etc.
DutchDit schept een weldadige helderheid waar het gaat om de kaders voor de toekomstige inrichting van het antidrugsbeleid.
A clear statement of this kind is salutary and sets the parameters for our future policy to combat drugs.
DutchWij steunen de inrichting van aparte units voor verkiezingswaarnemingen bij de Europese Commissie en bij het Parlement.
We support the setting up of separate election observation units at the European Commission and Parliament.
DutchOok zijn er voorzieningen nodig voor de inrichting van voorlichtingsbureaus in de kandidaat-lidstaten.
It is also important for provision to be made to set up information offices in the countries which have applied to join the EU.
DutchVia het Cohesiefonds gaan wij steden zoals Warschau en andere steden ondersteunen met de inrichting van het openbaar vervoer.
Through the Cohesion Fund we are going to help cities, Warsaw and others, to provide this public transport.
DutchTen eerste de inrichting van een fatsoenlijke database, zodat de burgers hun verzoekschrift via Internet kunnen traceren.
One is that there should be a proper database so that citizens can follow their petitions through the Internet.
DutchEn wij moeten faciliteiten bieden voor de inrichting en financiering van een aantal nieuwe referentielaboratoria in andere lidstaten.
We should facilitate the setting up and funding of several new reference laboratories in other Member States.