"innen" vertalen - Engels

NL

"innen" in het Engels

volume_up
innen {ov.ww.}
EN

NL innen
volume_up
{werkwoord}

Het zijn echter de lidstaten die het overgrote deel van de indirecte belastingen en accijnzen innen.
It is the Member States, however, who will collect the main share of indirect taxation and duty.
Zelfs al zijn het de lidstaten die de eigen middelen innen, toch blijft het ons geld en niet het hunne.
Even if the Member States collect the own resources it is in fact our money and not theirs.
De lidstaten zouden zo een groot deel van hun bevoegdheden om belastingen vast te stellen en te innen, verliezen.
This would seriously impinge on the right of each Member State to fix and collect tax.
Waarom het dat geld niet kan innen, terwijl het kampt met een tekort van 6 procent en elke euro hard nodig heeft?
Why can it not take up money, especially at a time when it has a 6 % deficit and needs every last euro?
Het spreekt voor zich dat de beheerders hoe dan ook hun aandeel zullen innen, of het fonds nu winst of verlies heeft.
It also goes without saying that fund managers always take their cut of the funds, however the fund is doing.

Voorbeeldzinnen voor "innen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchEr zijn landen die bedragen innen die vele malen hoger liggen dan hun produktie.
There are countries which receive amounts far in excess of their entire production.
DutchWat de uitvoerkorting betreft, daar heeft men slechts 13% van de gelden weten te innen.
As far as export refunds are concerned, just 13 % of the money has been recovered.
DutchEen van de kenmerken van een staat is onder andere het soevereine recht om belastingen te innen.
One characteristic of a tax is the sovereign right to require taxes from one's citizens.
DutchDaarom vraag ik: ' Wanneer zullen wij de zekerheid hebben dat wij ons pensioen kunnen innen??
I would also like to ask when we will have the security of always being able to draw our pensions?
DutchDe lidstaten moeten hun verantwoordelijkheid opnemen voor het innen van de traditionele eigen middelen.
The Member States must assume responsibility for collecting their traditional own resources.
DutchEr is gesuggereerd dat veilingen niet meer zijn dan een manier voor overheden om extra geld te innen.
It has been suggested that auctions are simply a device to provide extra money for governments.
DutchHet is ook bijna onmogelijk om de auteursrechten te innen omdat daar niet eens de structuren voor bestaan.
Furthermore, it is almost impossible to receive royalties, because structures do not even exist.
DutchEr zijn veel gepensioneerden die hun pensioen te laat innen: dat is dus een voorbeeld van insolventie van de overheid.
There are many citizens who receive their pensions late: that is bad debt on the part of States.
DutchDan heeft men het ene gat na het andere, dat men telkens moet dichten met geld dat men bij zijn belastingbetalers moet innen.
They are black holes, constantly swallowing up money which has to be collected from taxpayers.
DutchDat zijn typische diensten waarvoor men moet betalen, dus waarvoor de overheidssector ook een vergoeding moet kunnen innen.
These are typical chargeable services, for which the public sector also has to be able to demand payment.
DutchInitiatieven waarmee het innen, betalen en terugbetalen van BTW kan worden vereenvoudigd, zijn dus toe te juichen.
In this context, I welcome the initiatives aimed at simplifying the processes of charging, paying and refunding VAT.
DutchHet feit dat zij geld innen is ondergeschikt aan andere doelstellingen, zoals een eerlijke verdeling en economische doelmatigheid.
The fact that they raise money is subordinate to other aims such as fairness and economic efficiency.
DutchHet is ook gebeurd met betrekking tot richtlijn 2001/44/EEG, over wederzijdse bijstand bij het innen van belastingaanslagen.
It did so in relation to Directive 2001/ 44/ EC, dealing with mutual assistance on the recovery of tax claims.
DutchHet is tegen deze achtergrond dat de douanediensten van de lidstaten nu bezig zijn niet betaalde heffingen te innen.
It is in this context that the recovery of duties is now undertaken by the customs administrations of the Member States.
DutchTolheffingen kunnen gerechtvaardigd zijn om een vergoeding te innen voor slijtage van wegen en milieuverontreiniging.
Road tolls may be justified, enabling charges to be levied to cover environmental pollution and wear and tear on the roads.
DutchLogischerwijze zijn er veel varkensvleesproducenten die juist de akkerbouwpremies innen, omdat ze hun graan en hun voer zelf produceren.
Quite logically, many pig producers in fact receive farm premiums because they produce their own cereals and fodder.
DutchMisschien is het tijd om de accijnsheffing volledig af te schaffen en als enige verbruikersbelasting de belasting op de toegevoegde waarde te innen.
Perhaps it is time to abandon excise tax altogether and turn to value added tax as the only consumption tax.
DutchZij hebben gedaan gekregen dat er een overgangsperiode komt waarin zij een heffing mogen innen in plaats van informatie uit te wisselen.
They secured a transitional period during which they will be authorised to withhold tax instead of exchanging information.
DutchIk hoop dat het Bureau consequent zal zijn en eveneens de mogelijkheid schrapt om op vrijdag zonder te werken geld te innen.
I urge the Bureau to be consistent and to also remove the possibility of MEPs ' receiving money for Fridays on which they have not worked!
DutchOp deze manier zou er in de landen een levendige belangstelling ontstaan om al deze douanerechten te innen, omdat ze alles zelf zouden krijgen.
In this way, the Member States would have a keen interest in collecting all these customs duties, as they would keep them themselves.