NL

inheems {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Ten slotte wil ik apart de positie van het enige inheemse volk in de Europese Unie, de Samen, ter sprake brengen.
Finally I would like to raise the separate matter of the status of the EU ’ s only aboriginal people, the Sami.
Levensmiddelensteun dient de inheemse productie en de lokale markt te bevorderen.
Food subsidies should benefit domestic production and local markets.
(Applaus) Patenttrolls hebben de economie van de VS meer schade berokkend dan welke inheemse of buitenlandse terroristische organisatie in de geschiedenis, elk jaar.
(Applause) Patent trolls have done more damage to the United States economy than any domestic or foreign terrorist organization in history every year.
Met grensoverschrijdende energie-uitwisseling zou men de energieafhankelijkheid kunnen verminderen, goedkope energie kunnen garanderen en inheemse energiebronnen kunnen gebruiken.
Cross-border exchanges in electricity can be used to reduce energy dependency, safeguard cheap energy and make use of domestic sources.
Honingbijen waren niet inheems in Amerika; ze zijn geïntroduceerd door de kolonisten.
Honeybees are not native to America; they were introduced with the colonialists.
Maar we moeten ons niet beperken tot die inheemse volkeren.
But we must not just consider the native peoples.
Terecht aandacht voor de inheemse bevolking.
The native population does of course deserve our attention.
volume_up
autochthonic {bn.} (or autochtonal, autochtonous)

Voorbeeldzinnen voor "inheems" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHoningbijen waren niet inheems in Amerika; ze zijn geïntroduceerd door de kolonisten.
Honeybees are not native to America; they were introduced with the colonialists.
DutchOpnieuw wordt een inheems volk bedreigd in zijn bestaansrecht.
Once again, an indigenous people's right of existence is being threatened.
DutchDe aanloop naar, alsmede het verloop van deze stembusgang wordt inheems treffend getypeerd als " flee and fear elections ", " vlucht- én angstverkiezingen ".
The run-up to, as well as the course of, these elections is captured neatly in Zimbabwe as 'flee and fear elections '.