"ingevolge" vertalen - Engels

NL

"ingevolge" in het Engels

NL

ingevolge {voorzetsel}

volume_up
Grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen zijn trouwens ontzettend toegenomen ingevolge handel en zowel recreatieve als professionele mobiliteit.
Cross-border health hazards have increased considerably as a result of trade and mobility - both recreational and occupational.
Want nog steeds zijn er ingevolge het protocol voorrechten en immuniteiten verschillen naar nationaliteit, en dat is in strijd met artikel 6 van het Verdrag.
There are still nationality-based differences as a result of the Protocol on Privileges and Immunities, and that contravenes Article 6 of the Treaty.
Ingevolge het massatoerisme en het vrije verkeer van goederen, diensten en personen was er nooit zoveel grensoverschrijdend verkeer als vandaag.
As a result of mass tourism and the free movement of goods, services and persons, the volume of traffic moving from one state to another is greater than ever before.
ingevolge (ook: te, op, met, door, om, aan, tot, bij, naar, tegen)
Met betrekking tot de ingevolge het plafond bespaarde middelen werd voorgesteld deze aan de lidstaten te doen toekomen.
As regards the appropriations saved by capping payments, it was proposed to hand this money over to the Member States.
    De vermogenswaarden van de Bank kunnen slechts ingevolge rechterlijke beslissing in beslag genomen of geëxecuteerd worden.
The property and assets of the Bank shall not be liable to attachment or to seizure by way of execution except by decision of a court.
Ingevolge het arrest van het Hof van Justitie van 28 maart 1996 is, mijns inziens, iedere vorm van deelname namelijk uitgesloten.
In my view, the opinion delivered by the Court of Justice on 28 March 1996 ruled out any possibility of accession.

Voorbeeldzinnen voor "ingevolge" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIn de Belgische federatie zijn de deelstaten ingevolge de grendels in de grondwet gelijk.
In the Belgian federation, the federal states are equal pursuant to the rules in the constitution.
DutchZij maakt zich schuldig aan het niet-bijstaan van mensen die zij ingevolge haar plicht zou moeten beschermen.
It is making itself guilty of the failure to assist those whom it has a duty to protect.
DutchIngevolge de stijging van de steun voor het verbouwen van vlas bestaat er gevaar voor overproduktie.
Due to the rise in the amount of aid for flax cultivation, there is now a risk of overproduction.
DutchWij kennen reeds de fiscale dumping ingevolge het vrije kapitaalverkeer, het bestaan van belastingparadijzen.
We know that tax dumping is already at work in the free movement of capital and tax havens.
DutchDe resolutie benadrukt het feit dat ingevolge deze wet sinds 2001 zo'n 40 politieke activisten zijn opgepakt.
The resolution highlights the fact that some 40 political activists have been arrested since 2001 under the Act.
DutchIk eis daarom dat het verslag weer op de agenda wordt gezet, ingevolge artikel 111 van het Reglement.
I therefore call for the report to be returned to the agenda as previously planned pursuant to Rule 111 of the Rules of Procedure.
DutchMet betrekking tot de ingevolge het plafond bespaarde middelen werd voorgesteld deze aan de lidstaten te doen toekomen.
As regards the appropriations saved by capping payments, it was proposed to hand this money over to the Member States.
DutchIngevolge de opmerkingen van de Europese Rekenkamer zijn wij ook van plan de presentatie van de rekeningen te verbeteren.
We also plan improvements to the presentation of the accounts, in response to the comments from the Court of Auditors.
DutchIngevolge het arrest van het Hof van Justitie van 28 maart 1996 is, mijns inziens, iedere vorm van deelname namelijk uitgesloten.
In my view, the opinion delivered by the Court of Justice on 28 March 1996 ruled out any possibility of accession.
DutchIngevolge de onderhandelingen in het kader van de Uruguay-ronde hebben we namelijk enkele conflicten gehad met de Amerikaanse autoriteiten.
Indeed, following the Uruguay Round negotiations, we have had a few conflicts with the American authorities.
DutchOok ben ik het ermee eens dat wij nu reeds rekening dienen te houden met de tijd na 2006, ingevolge waarvan ik instem met amendement 45.
As regards the situation after 2006, I agree that we should turn our attention to this well in advance of that date.
DutchDit is de eerste gelegenheid waarbij het Parlement gebruik heeft gemaakt van zijn nieuwe bevoegdheden ingevolge artikel 192 van het Verdrag.
This is the first occasion on which Parliament has used its new competences pursuant to Article 192 of the Treaty.
DutchZo'n overvloed aan informatie biedt zeker niet meer bescherming, maar ingevolge onoverzichtelijkheid veeleer het tegendeel.
Nor would such an abundance of information offer more protection; in fact it is more likely to do the opposite because it is confusing.
Dutch    De vermogenswaarden van de Bank kunnen slechts ingevolge rechterlijke beslissing in beslag genomen of geëxecuteerd worden.
The property and assets of the Bank shall not be liable to attachment or to seizure by way of execution except by decision of a court.
DutchAls wij deze resolutie steunen, dan moet Irak zijn verplichtingen ingevolge alle resoluties van de Verenigde Naties beslist nakomen.
If we are to support this resolution then Iraq must most definitely honour its obligations under all the United Nations resolutions.
DutchIngevolge deze KEDO-overeenkomst zou het Parlement op de hoogte gehouden moeten worden over de stand van zaken in de Euratom-onderhandelingen.
Pursuant to this KEDO agreement, Parliament should be kept abreast of the state of affairs within the Euratom negotiations.
DutchBijgevolg zal een prijsdaling niet leiden tot een toename van het marktaandeel ingevolge een hogere productiviteit in termen van kostprijs;
Consequently, a drop in prices will not lead to an increase in market share through higher productivity in terms of cost price.
DutchTal van milieuproblemen ingevolge de verstedelijking van onze landen hebben immers gevolgen voor het hele grondgebied van de Unie.
In fact, many environmental problems which can be attributed to the urbanisation of our countries have consequences throughout the Union.
DutchDe wetlands zijn er in de Unie sterk op achteruitgegaan, ten dele ingevolge drainage en de plaatselijke uitbreiding van intensieve produktiemethoden.
Wetlands have greatly receded within the Union, partly because of drainage and increased land use for intensive farming.
DutchOok gelden de verplichtingen ingevolge het Verdrag van Genève uit 1951 pas als een asielzoeker zich daadwerkelijk op Australisch grondgebied begeeft.
Nor do its obligations under the 1951 Geneva Convention apply until an asylum seeker is actually present on its territory.