"indertijd" vertalen - Engels

NL

"indertijd" in het Engels

NL

indertijd {bijwoord}

volume_up
Deze strategie was immers de derde prioriteit van dat milieuprogramma en indertijd werd gezegd dat ze een zeer belangrijk onderdeel was van de nieuwe uitdagingen die voor ons liggen.
It was the third priority of this environmental programme and at the time it was said that it was a very important component in the new challenges that lay ahead of us.
Het uitstekende voorstel dat de Commissie indertijd gedaan heeft, wordt hiermee verbeterd.
The content is outstanding too, and represents an improvement on the splendid proposal previously presented by the Commission.
Wij hebben indertijd zo'n breed investeringsprogramma afgewezen, a) omdat er geen geld is en b) omdat het op Europees niveau niet werkt.
We previously rejected this kind of broad investment programme, firstly because there is no money and, secondly, because it does not work at European level.
Wij die indertijd van de Europese eenwording werden uitgesloten omdat ons land door een dictator werd geregeerd, zijn fervente aanhangers van de uitbreiding naar het oosten.
Those of us who were previously excluded from the construction of Europe because our country was under a dictatorship are ardent supporters of enlargement towards the East.

Voorbeeldzinnen voor "indertijd" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHij was indertijd verantwoordelijk voor de uitbreiding van de interne markt.
At that time he was responsible for the enlargement of the internal market.
DutchIndertijd was Duitsland niet populair, de oorlog was nog maar net afgelopen.
At that time, the war had just ended and Germany was not a popular country.
DutchEen groot deel van de Belgische varkens- en pluimvee-industrie was indertijd getroffen.
Large sections of the pig and poultry industry in Belgium were affected at that time.
DutchHet land zou op dezelfde manier behandeld moeten worden als indertijd Oekraïne.
Belarus should be treated in the same way as Ukraine was in its time.
DutchWe hebben indertijd voet bij stuk gehouden, en nu blijkt dat we op de juiste weg zaten.
We stuck to our guns then, and it has now turned out that we took the right approach.
DutchHet ongeluk in Tsjernobyl was indertijd de grootste op zichzelf staande ramp in de wereld.
The accident at Chernobyl was the world's largest single catastrophe of the decade.
DutchIk heb hem erop gewezen dat de Sacharovprijs indertijd door Lord Bethell is ingesteld.
I made him aware of the fact that it was Lord Bethell who instituted the Sakharov prize.
DutchIk heb indertijd voor één rechtsgrondslag, artikel 95, gestemd, maar met de hoogste normen.
At the time, I voted for one legal basis, Article 95, but with the highest standards.
DutchIndertijd zei men ons dat het Verdrag van Nice onontbeerlijk was voor de uitbreiding.
We were told that the Treaty of Nice was essential for enlargement.
DutchDe Romeinse keizers spraken indertijd over brood en spelen voor de allerarmsten.
The Roman Emperors used to have a formula for appeasing their poorest citizens: bread and circuses.
DutchIndertijd was dit bedoeld om de toetreding van zes nieuwe lidstaten te kunnen financieren.
At the time, this was supposed to fund the accession of six new States.
DutchIkzelf heb indertijd samen met andere groene afgevaardigden gewaarschuwd voor de consequenties.
I myself, together with other Green deputies, warned of the consequences at the time.
DutchIndertijd had de Commissie een voorstel voor de havens beloofd.
At that time, the Commission undertook to prepare an appropriate proposal on ports.
DutchHet staat vast dat de regering indertijd heeft besloten het verkiezingsproces stop te zetten.
Of course, there was the government decision at the time to stop the electoral process.
DutchIk was eigenlijk op weg naar een diner indertijd gehouden door Slow Food.
I was actually en route to a dinner held by Slow Food at the time.
DutchDat is heel duidelijk gebeurd indertijd met het Marshall-plan.
It is very clear that this is what happened at the time of the Marshall Plan.
DutchIndertijd maakte Singapore deel uit van Maleisië, thans is het een onafhankelijke staat.
One of the Members referred to the case of the State of Singapore.
DutchHij verwees indertijd zelf naar deze genocide als een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis.
He himself referred to this genocide as if it were something forgotten.
DutchIndertijd hebben 66% van de Oostenrijkers voor de toetreding tot de Unie gestemd.
66 % of Austrians were in favour of accession to the Union.
Dutch10.30 tot 12.00, afspraak met Judith, indertijd een van mijn postdoctorale studenten.
From 10:30 a.m. to 12:00 p.m., I met with Judith who was one of my graduate students at the time.