NL

inbreng {de}

volume_up
inbreng (ook: invoer, input)
Maar ook de inbreng van communicatiedeskundigen, collega's, zal zeer belangrijk zijn.
The input of communication experts cannot be underestimated either, though.
De inbreng in deze discussies komt van beide kanten, en wordt niet eenzijdig gedicteerd.
Both sides in those discussions produced input - this is not dictated by one side.
Dat zal vast en zeker zeer nuttig zijn en een belangrijke inbreng in hun werk betekenen.
I am sure it will be very useful and an important input to their work.
Ik heb aan de inbreng van de heren Swoboda en van Hulten slechts één punt toe te voegen.
I have just one point to add to what Mr Swoboda and Mr van Hulten had to say.
Aan de andere kant wil ik wel zeggen dat politieke inbreng niet noodzakelijkerwijs tot een oplossing leidt.
On the other hand I would like to say that it is not always the political input that provides a solution.
Dat was mijn enige echte inbreng, we moesten iets hebben dat op mensen hun hoofd valt.
That was just my one thing -- I said we had to have something that drops on people's heads.
Er dient eindelijk een raamwerk te komen op grond waarvan de privé-sector wordt verplicht om met financiële inbreng crises te helpen oplossen.
It is time a framework was found within which the private sector could be made to foot its share of the crisismanagement bill.
Als wij een Europa willen waarin onze burgers een inbreng hebben, moeten wij hen een rol geven bij de vorming van dat Europa en hen betrekken bij dat Europa.
If we are to develop a Europe in which our people have a share, we must give them a role in creating that Europe and sharing that Europe.
En ik ben met Peter Liese van mening dat de rapporteur niet gekozen heeft voor de Zuid-Europese inbreng maar dat hij geprobeerd heeft om heel afgewogen noord en zuid met elkaar te verenigen.
I share Mr Liese's view that the rapporteur has not opted for the southern European angle, but has tried to join North and South together in a very judicious way.

Voorbeeldzinnen voor "inbreng" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMijn diensten hebben een belangrijke inbreng in de voorstellen van het EFC gehad.
The EFC's proposals have benefited significantly from the input of my services.
DutchIk dank alle collega's voor de goede samenwerking en vooral voor hun inbreng.
I thank all my colleagues for their cooperation, and especially for their input.
DutchTevens wil ik de leden van de Commissie buitenlandse zaken voor hun inbreng bedanken.
I also thank the members of the Foreign Affairs Committee for their contributions.
DutchIk hoop oprecht dat Raad en Commissie acht hebben geslagen op onze inbreng.
I would sincerely hope the Council and the Commission have taken note of our views.
DutchOok moet een duidelijker herkenbaarheid van de financiële inbreng worden gewaarborgd.
It is therefore necessary to guarantee improved visibility of the financial effort.
DutchMaar ook de inbreng van communicatiedeskundigen, collega's, zal zeer belangrijk zijn.
The input of communication experts cannot be underestimated either, though.
DutchDe inbreng in deze discussies komt van beide kanten, en wordt niet eenzijdig gedicteerd.
Both sides in those discussions produced input - this is not dictated by one side.
DutchWat ligt meer voor de hand, dan een adequate inbreng van de Europese lidstaten in de NAVO?
What is more obvious than adequate input of the European Member States to NATO?
DutchIk heb aan de inbreng van de heren Swoboda en van Hulten slechts één punt toe te voegen.
I have just one point to add to what Mr Swoboda and Mr van Hulten had to say.
DutchIk kan mij daarbij volledig aansluiten bij de inbreng van collega liberaal Jan Mulder.
I can fully concur with the view taken by my colleague, Mr Jan Mulder, in this respect.
DutchWat de precieze inhoud van de EU-inbreng in Brussel zal zijn is thans nog niet aan te geven.
I cannot yet indicate the specific content of the EU contribution in Brussels.
DutchVoorzitter, hoe dan ook op dit late uur de inbreng over unit pricing.
Mr President, although the hour is late I wish to present my report on unit pricing.
DutchIk ben zeer dankbaar voor de inbreng van het Europees Parlement, en wel om twee redenen.
I am very grateful for the European Parliament's support for two reasons.
DutchIk heb waardering voor de inbreng van alle sprekers, zonder hen allen persoonlijk te noemen.
I should like to commend all of the speakers without mentioning all of them by name.
DutchHet vandaag door ons te voeren debat zal mede de inbreng van het Parlement bepalen.
Today's debate will help us to formulate Parliament's contribution.
DutchDat was mijn enige echte inbreng, we moesten iets hebben dat op mensen hun hoofd valt.
That was just my one thing -- I said we had to have something that drops on people's heads.
DutchDat zal vast en zeker zeer nuttig zijn en een belangrijke inbreng in hun werk betekenen.
I am sure it will be very useful and an important input to their work.
DutchIk zal voor de rest onze inhoudelijke inbreng schriftelijk indienen.
For the rest, I will submit the substance of our contribution in writing.
DutchWat ligt meer voor de hand dan een substantiëlere inbreng van de lidstaten binnen NAVO-verband?
What is more obvious than a more substantial input from the Member States within NATO?
DutchDaarentegen liet de inbreng van de Europese instellingen tot nu toe heel veel te wensen over.
But the contribution of the European institutions has, so far, been singularly negative.