"inboeten" vertalen - Engels

NL

"inboeten" in het Engels

NL

inboeten {werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "inboeten" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWij hebben het, collega's, over een thema dat maar niet aan actualiteit wil inboeten.
Ladies and gentlemen, we are discussing an issue which never ceases to be very tragic and relevant.
DutchHet vijfde kaderprogramma zou dan ook aan rijkdom inboeten, indien deze opening niet gewaarborgd zou worden.
The fifth framework programme would be impoverished if this openness were not ensured.
DutchDaardoor zou het mensenrechtenbeleid zelf aan kracht inboeten.
That would weaken the policy for human rights itself.
DutchHet dient hierbij echter wel onderscheid te maken, omdat het Europese optreden anders aan geloofwaardigheid zou inboeten.
It cannot, however, do so indiscriminately as, by proceeding in that way, its action would lose credibility.
DutchDe universele diensten mogen niet aan betekenis inboeten, maar deze betekenis verandert in een zeer hoog tempo.
Universal services will not become any less important, but the nature of their significance is changing quite rapidly.
DutchIndien deze levensmiddelen zouden ontbreken of aan kwaliteit zouden inboeten, zou dit onvermijdelijk de dood van Europa tot gevolg hebben.
If these products are in short supply or of inferior quality, that will sound the death-knell for Europe.
DutchVele commentatoren en deelnemerswaren bang dat deze beweging aan kracht zou inboeten, maar die vrees is niet bewaarheid.
Many commentators and participants shared the fear that this movement would run out of steam, but that has not been the case.
DutchMet de uitbreiding zal de strategie van Lissabon dus absoluut niet aan waarde inboeten maar er zelfs op vooruitgaan.
That means - and we must not forget it - that it does not lose any of its value with enlargement but actually becomes more important.
DutchOns Parlement zou flink aan geloofwaardigheid inboeten als het voor hoogradioactief afval het obscurantisme tot norm zou verheffen.
Our Parliament would lose a great deal of credibility if it were to make obscurantism the rule where highly radioactive waste is concerned.
DutchMijnheer de commissaris, gezien de huidige ontwikkelingen mag deze verklaring nu minder dan ooit aan kracht inboeten.
Commissioner, today more than ever, given the circumstances we are experiencing, this should be the case and I hope that it will continue to be the case.
DutchWij moeten ervoor zorgen dat de VN en de Veiligheidsraad - van wie de resoluties keer op keer in de wind worden geslagen - niet aan gezag inboeten.
We need to preserve the authority of the UN and the Security Council whose resolutions we have seen defied again and again.
DutchWe lopen het gevaar dat we bij de kwijting van de Commissie aan geloofwaardigheid inboeten op het vlak van begrotingscontrole en fraudebestrijding.
In discharging the Commission, it runs the risk of losing credibility in the field of budgetary control and combating fraud.
DutchZonder de Grondwet zal het systeem niet naar behoren werken en zal het beleid uit Brussel en Straatsburg snel aan kwaliteit inboeten.
Without the Constitution, things will not work properly and the quality of policy flowing from Brussels and Strasbourg will begin to decline.
DutchWij willen dat gepensioneerden een hoge opbrengst genieten zonder daarvoor aan zekerheid te moeten inboeten, en wel door de toepassing van de prudentieregel.
We want to ensure that pensioners have high returns without any additional lack of security, applying the prudent person principle.
DutchMaar waarvoor dient die 500 miljoen euro, behalve om onze onenigheden weer op te rakelen die ons op het internationale toneel zoveel aan geloofwaardigheid doen inboeten?
What is the point, then, of the proposal for EUR 500 million, apart from reviving splits that have cost us so much credibility on the international stage?
DutchAls het Parlement de paragrafen 1, 3, 4 en 11 in de huidige versie zou goedkeuren, zou het eenvoudigweg aan geloofwaardigheid inboeten in de bestrijding van racisme en discriminatie.
In ratifying paragraphs 1, 3, 4 and 11 in the current version, Parliament would simply lose credibility in the fight against racism and discrimination.
DutchAls wij niet aan snelheid willen inboeten, moet deze grotere bus ook een krachtigere motor hebben, waarmee we bovendien de lastige heuvels kunnen oversteken, die wij op onze weg zullen vinden.
This larger bus needs a stronger motor if we are not to slow down, and one that enables us to cross the difficult hills that lie on our path.
DutchBent u niet van mening dat het eventuele verdwijnen van CONNECT zou kunnen worden opgevat als een teken dat de onder uw bevoegdheid vallende gebieden aan betekenis inboeten?
Do you not believe that, if we remove CONNECT, it could be interpreted as a new milestone in the tendency for the issues within your competence to lose importance.
DutchToch moeten wij goed bedenken dat medewerkers altijd moeilijk te vinden zullen blijven en dat herschikking, bijscholing en flexibiliteit niets aan belang zullen inboeten.
But still, let us not forget that human resources will always be scarce and measures of redeployment, retraining and flexibility will lose none of their importance for the future.
DutchZolang de interne markt nog niet voltooid is, kunnen met name grote bedrijven in kleine lidstaten aan concurrentievermogen inboeten in verhouding tot bedrijven in de rest van de wereld.
As long as the internal market is not complete, it is mainly large companies in small Member States which can lose out in competitiveness to companies elsewhere in the world.