"in gevaar brengen" vertalen - Engels

NL

"in gevaar brengen" in het Engels

NL in gevaar brengen
volume_up
{werkwoord}

in gevaar brengen (ook: in gevaar stellen)
Dat zou het project van een politiek Europa en ook de cohesie in gevaar brengen.
That would weaken the project of a political Europe and endanger cohesion.
We mogen de voorbereidingen voor het volgende milieuprogramma niet in gevaar brengen.
We must not endanger the preparation of the next new environmental programme.
Dit kan een nog zeer kwetsbaar vredesproces in gevaar brengen.
This could endanger a peace process which is still fragile.
in gevaar brengen (ook: riskeren)
Laten we dat grote succes nu niet in gevaar brengen.
We must not now jeopardise that great success.
Tenslotte wil ik erop wijzen dat amendementen 4 en 13 de richtlijn, op zijn zachtst gezegd, in gevaar brengen.
Finally, I should like to point out that Amendments Nos 4 and 13 jeopardise the directive, to say the least.
Wij willen het Interinstitutioneel Akkoord niet in gevaar brengen en nog minder de ondertekening van de toetredingsverdragen.
We do not want to jeopardise the Interinstitutional Agreement; still less do we want to jeopardise the signing of the accession treaties.
in gevaar brengen (ook: riskeren)
De regionale dimensie van deze veranderingen kan de algehele economische prestaties op nationaal en zelfs Europees niveau in gevaar brengen.
The regional dimension of these changes could jeopardize overall performance at national, and even European level.
De uitbreiding van de Unie is vooral een politiek gedreven proces, maar mag daarom nog niet Europees beleid in gevaar brengen.
The enlargement of the Union is primarily a politically driven process, but that does not mean it should jeopardize European policy.
Van beslissende betekenis is echter dat deze tests en een nieuwe kernwapenontwikkeling de internationale overeenkomst inzake een kernproevenstop ernstig in gevaar brengen.
The crux of the matter, however, is that these tests and new nuclear weapons development seriously jeopardize the international test ban treaty.
in gevaar brengen
in gevaar brengen
volume_up
to jeopardise {ww.} [Br. Eng.]
Laten we dat grote succes nu niet in gevaar brengen.
We must not now jeopardise that great success.
Tenslotte wil ik erop wijzen dat amendementen 4 en 13 de richtlijn, op zijn zachtst gezegd, in gevaar brengen.
Finally, I should like to point out that Amendments Nos 4 and 13 jeopardise the directive, to say the least.
Wij willen het Interinstitutioneel Akkoord niet in gevaar brengen en nog minder de ondertekening van de toetredingsverdragen.
We do not want to jeopardise the Interinstitutional Agreement; still less do we want to jeopardise the signing of the accession treaties.
in gevaar brengen
volume_up
to jeopardize {ww.} [Am. Eng.]
De regionale dimensie van deze veranderingen kan de algehele economische prestaties op nationaal en zelfs Europees niveau in gevaar brengen.
The regional dimension of these changes could jeopardize overall performance at national, and even European level.
De uitbreiding van de Unie is vooral een politiek gedreven proces, maar mag daarom nog niet Europees beleid in gevaar brengen.
The enlargement of the Union is primarily a politically driven process, but that does not mean it should jeopardize European policy.
Van beslissende betekenis is echter dat deze tests en een nieuwe kernwapenontwikkeling de internationale overeenkomst inzake een kernproevenstop ernstig in gevaar brengen.
The crux of the matter, however, is that these tests and new nuclear weapons development seriously jeopardize the international test ban treaty.
in gevaar brengen (ook: riskeren)
in gevaar brengen (ook: in de waagschaal stellen)
We moeten de onafhankelijkheid van de vleeskeuringsdienst niet in gevaar brengen.
We should not put at risk the independence of the meat inspectorate.
Desalniettemin mag het gebruik van antibiotica in veehouderijen nooit de gezondheid van mensen in gevaar brengen of op het spel zetten.
Nevertheless, the use of antibiotics in animal husbandry should never compromise or put at risk the health of human beings.

Vergelijkbare vertalingen voor "in gevaar brengen" in Engels

in bijvoeglijk naamwoord
English
in voorzetsel
in- voorzetsel
English
in-
English
innen werkwoord
gevaar zelfstandig naamwoord
brengen werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "in gevaar brengen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchHier zou een overgang van vrede naar oorlog miljoenen levens in gevaar brengen.
Here the passage from peace to war would put millions of lives at risk.
DutchDat zou elke programmering van de ontwikkeling ernstig in gevaar brengen.
They would also be a serious threat to the active policies of planning development.
DutchHet streven naar steeds meer economische activiteit kan de milieubescherming in gevaar brengen.
The attempt to increase economic activity may undermine environmental protection.
DutchBelangrijk is dat wij door onze maatregelen niemand onnodig in gevaar brengen.
We must not put people at unnecessary risk through our actions.
DutchNiettemin zal wetgeving als deze hun voortbestaan ernstig in gevaar brengen.
Yet legislation like this will cripple their very existence.
DutchWe bezuinigen op plaatsen waar het zinvol is, zonder dat we daardoor het integratieproces in gevaar brengen.
We have made cuts where appropriate without endangering the integration process.
DutchMaar democratische verkiezingen maken geen democraten van hen die de democratie in gevaar brengen.
Some have said we have to accept the results of democratic elections.
DutchWij willen daarmee iedere interferentie voorkomen en het antifraude-onderzoek niet in gevaar brengen.
This is in order to avoid interference or activity liable to prejudice anti-fraud investigations.
DutchDe amendementen 38, 39, 40, 41, 42, 43, 55, 60 en 61 zouden deze doelstelling aanzienlijk in gevaar brengen.
Amendment Nos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 55, 60 and 61 would compromise considerably this objective.
DutchDe uitbreiding mag het evenwicht niet in gevaar brengen.
Enlargement cannot be allowed to introduce imbalance.
DutchIncidenteel kunnen zich weliswaar uitzonderingen voordoen, maar deze zullen de algemene ordening niet in gevaar brengen.
Exceptions will remain exceptions and will not become a general rule that weakens the system.
DutchZo'n aanpak mag echter onze doelstelling voor de beperking en mogelijk de uitroeiing van ISA niet in gevaar brengen.
However, this cannot be allowed to compromise our objective of reducing and possibility eliminating ISA.
DutchOok moet het gegarandeerd zijn dat alle ingrediënten die de menselijke en de dierlijke gezondheid in gevaar brengen verboden zijn.
We must also ensure that all materials that put human and animal health at risk are banned.
DutchMoeten we alleen onze mening zeggen wanneer we onszelf niet in gevaar brengen, wanneer er een gratis rondje is?
Are we only to express an opinion when it is not harmful to us, in other words when it will not cost us anything.
DutchDe privatisering of de koopmanslogica mag het bestaan van de diensten van algemeen belang niet in gevaar brengen.
After all, privatization and market logic must not be allowed to compromise the existence of the public services.
DutchTwee mannen in het Midden-Oosten - Sharon en Arafat - blijven de stabiliteit van heel de wereld in gevaar brengen.
The sad conclusion we must draw is that there is currently no possibility of stopping the war in the Middle East.
DutchDoor het mensen gemakkelijker te maken om zichzelf te schaden of door hen te helpen te voorkomen dat ze zichzelf in gevaar brengen?
By facilitating them in harming themselves or assisting them to avoid putting themselves in danger?
DutchDat zou de eerste stap zijn naar het uiteenvallen van de gehele Gemeenschap en zou dus onze toekomst in gevaar brengen.
That would simply be the first stage in breaking up the whole of the Community, thereby undermining our future.
DutchWij steunen een vergunning voor onbeperkte tijd, op voorwaarde dat we de veiligheid van de producten daardoor niet in gevaar brengen.
We support authorisation for an unlimited period, provided that this does not impact on product safety.
DutchEvenmin mogen wij het rechtsbeginsel dat iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen, in gevaar brengen.
We must not interfere with the rights of individuals to a fair defence, trial, or prejudice the doctrine of presumed innocence.