"in de vorm van" vertalen - Engels

NL

"in de vorm van" in het Engels

EN
NL

in de vorm van

volume_up
1. letterlijk
Nu ligt er weer zo'n voorstel voor ons in de vorm van de zwemwaterrichtlijn.
We now have another example like that before us in the shape of the Bathing Water Directive.
We maken een substraat in de vorm van een blaas.
We then take a scaffold that we shape like a bladder.
Ook dit is een box in de vorm van een mobiele telefoon. ~~~ En deze kan zijn vorm veranderen.
Again, it's a mobile phone-shaped box, and this one can change its shape.

Voorbeeldzinnen voor "in de vorm van" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchSchimmels en mycelia isoleren koolzuurmoleculen in de vorm van calciumoxalaten.
So, fungi and mycelium sequester carbon dioxide in the form of calcium oxalates.
DutchDerhalve wil ik deze correctie in de vorm van een mondeling amendement indienen.
I therefore propose orally that paragraph 33 be amended by adding the word not.
DutchHiervan is 15% in goud en de resterende 85% in de vorm van dollars en yens.
Of that, 15 % are in gold, while the remaining 85 % consist of US dollars and yen.
DutchWij willen niet dat een en ander wordt geregeld in de vorm van een technische bijlage.
Our complaint is that this is to be regulated in the form of a technical annex.
DutchEn dat alles zoveel mogelijk in de vorm van een medebeslissing moet plaatsvinden.
And that as far as possible everything must be done by way of codecision.
DutchMaar ik wil daarvoor reële waarborgen in de vorm van een strak tijdschema.
But I would like to see realistic regulations in the form of a realistic schedule.
DutchZe bestaan al sinds 1988, maar in de vorm van interinstitutionele akkoorden.
They have been in place since 1988, but in the form of interinstitutional agreements.
DutchVoor die output moeten duidelijke regels komen in de vorm van emissiegrenswaarden.
Clear rules are needed for what goes out, in the form of emission limits.
DutchZij pleit in dat verslag voor de oplegging van sancties in de vorm van quotavermindering.
This report unfortunately advocates quota reductions to be imposed as a penalty.
DutchDe heer Titley heeft het hier over transparantie in de vorm van een kaderovereenkomst.
Here, Mr Titley speaks of transparency in the form of a framework agreement.
DutchStraffen worden immers niet uitgedeeld in de vorm van wettelijke aansprakelijkheid.
Punishment should be meted out by criminal sanctions not civil liability.
DutchDe Commissie heeft ondertussen haar huiswerk in de vorm van de Monti-voorstellen gedaan.
The Commission has meanwhile done its homework in the form of the Monti Proposals.
DutchWe zijn ons hier zeer van bewust in de vorm van meer cognitieve eigenschappen, zoals taal.
We're very aware of this in the form of more cognitive attributes, like language.
DutchNu krijgt de bevolking echter toch een signaal vanuit Moskou in de vorm van bombardementen.
Now, the population is receiving a greeting from Moscow in the form of bombings.
DutchWij zouden derhalve graag onderhandelingen willen beginnen in de vorm van een hoorzitting.
We would therefore like to see negotiations opened in what would be a hearing.
DutchEen gemeenschappelijke veiligheidsidentiteit bestaat al in de vorm van de NAVO en de OVSE.
Europe already has a joint security identity in the form of NATO and the OSCE.
DutchDe meeste mensen eten tonijn in de vorm van het ingeblikte product.
Most people's experience of eating tuna is through access to the canned product.
DutchDe Commissie heeft nu een voorstel opgesteld in de vorm van een Groenboek.
The Commission has now drawn up a proposal in the form of a Green Paper.
DutchEen tamelijk wreed spel, dat dagelijks zijn tol eist in de vorm van honderden mensenlevens.
It is a very cruel game that is paid for each day in hundreds of human lives.
DutchEen dergelijk verzoek moet in de vorm van een raadsverordening van de EU worden gedaan.
This call must be issued in the form of a regulation by the EU Council.