NL

in {voorzetsel}

volume_up
We zijn te laat gekomen, zoals in Bosnië, zoals in Kosovo of zoals in Afghanistan.
We got there too late, just as we had in Bosnia, in Kosovo and in Afghanistan.
Men ziet in deze bemoedigende resultaten in verscheidene Afrikaanse landen.
Encouraging results can be seen in this regard in a number of African countries.
Deze beslissing zal zowel in de Raad als in de Commissie gewicht in de schaal leggen.
This is a decision that will carry weight both in the Council and in the Commission.
in (ook: te, aan, per, binnen)
Dat hebben we wel gezien in Bosnië, in Mostar, in Zaïre en nu dan in Albanië.
It happened in Bosnia, in Mostar, in Zaire, and it is happening in Albania today.
We hebben dit al eerder gezien - in de Kongo, in Algerije, in Angola en in Mozambique.
We have already seen this happen in Congo, Algeria, Angola and Mozambique.
JW: In Latijns-Amerika in India, in Zuidoost-Azië, en vooral in China.
JW: In Latin America, in India, in Southeast Asia, and most of all in China.
in (ook: op, van, te, met, over, aan, om, tot, bij, door)
Vervolgens zeiden wij in maart in Madrid dat wij allemaal in die treinen in Atocha zaten.
Then, in March, in Madrid, we said that we were all passengers on the Atocha trains.
Bij Helms- Burton heeft u toegegeven, in plaats van het in te brengen in de WHO.
You gave in on the issue of Helms-Burton instead of enforcing WTO rules.
In Laos was dat 93, in Cambodja 83 en in Pakistan 73 procent en zo kan ik doorgaan.
In Laos they accounted for 93 %, Cambodia 83 %, Pakistan 73 %, the list goes on.
in (ook: binnen, te, aan, per)
Je kunt het hart zelf in gaan en de kleppen van binnenuit repareren.
And you can go inside the heart itself and repair the valves from the inside.
Er zouden meer opstanden in Ethiopië kunnen komen, met desintegratie tot gevolg.
There could be more rebellions inside Ethiopia, leading to disintegration.
De scène in het gebouw was verschrikkelijk en surrealistisch.
And the scene inside of this building was devastating and surreal.
in (ook: te, aan, binnen, per)
Nu gaat het erom concurrentie in te voeren in de havendiensten in grote havens.
Here we are talking about also introducing competition into port services in large ports.
Alle partijen brengen hun eigen nationale eisen in deze onderhandelingen in.
All sides are exporting their domestic constraints into these negotiations.
Hopelijk zullen we in staat zijn de moeilijkheden om te zetten in mogelijkheden.
Let us hope that we prove capable of transforming difficulties into opportunities.
Jaarlijks wordt in Frankrijk 12.000 frank per persoon aan gezondheid uitgegeven.
Health in France costs 12 000 francs per person per year.
In Europa wordt er dagelijks per persoon per dag meer dan 1 kg afval gegenereerd.
Waste in Europe is being generated at a rate of over 1kg per person per day.
Er wordt in Europa 1 kg afval per persoon, per dag, geproduceerd.
Waste in Europe has been generated at a rate of over 1kg per person per day.
Er bestaan verschillende meningen over, zowel in dit Parlement als in Europa.
There are different views on this, both within this House and within Europe.
De Bijbel zegt dat het probleem in ons allen ligt, in ons hart en onze ziel.
The Bible says the problem is within us, within our hearts and our souls.
Het blijft van binnen zitten, in wat we danwel de bron noemen, of in het apparaat.
It stays within either what we call the source, or within the device.
EN

in {voorzetsel}

volume_up
in (ook: inside, into, on, per, within, a)
It happened in Bosnia, in Mostar, in Zaire, and it is happening in Albania today.
Dat hebben we wel gezien in Bosnië, in Mostar, in Zaïre en nu dan in Albanië.
We have already seen this happen in Congo, Algeria, Angola and Mozambique.
We hebben dit al eerder gezien - in de Kongo, in Algerije, in Angola en in Mozambique.
JW: In Latin America, in India, in Southeast Asia, and most of all in China.
JW: In Latijns-Amerika in India, in Zuidoost-Azië, en vooral in China.
in (ook: at, by, inside, into, on, per, to, upon, within, a)
It is too unrealistic, too inflexible and too limited in scope for that.
Daarvoor is het te weinig realistisch, te inflexibel en te beperkt van omvang.
In this Europe, there is too much red tape and too little discretion shown in working practices.
In dit Europa is men te bureaucratisch en gaat men te weinig selectief te werk.
I also started looking around in the city and trying to photograph them.
Ik begon rond te kijken in de stad en te proberen ze te fotograferen.
More people in Africa – especially children – die from malaria than HIV/ AIDS.
In Afrika sterven meer mensen - - vooral kinderen - - aan malaria dan aan HIV/aids.
The next item is three oral questions to the Commission on football in the EU:
Aan de orde zijn de mondelinge vragen aan de Commissie over voetbal in de EU:
I am referring to the Mediterranean regions and also to some of the regions in Italy.
Ik denk daarbij aan de mediterrane gebieden en aan bepaalde streken in ons land.
So 10 cents a page, 300 pages in your average book, 30 dollars a book.
10 cent per pagina, 300 pagina's per gemiddeld boek, 30 dollar per boek.
Waste in Europe is being generated at a rate of over 1kg per person per day.
In Europa wordt er dagelijks per persoon per dag meer dan 1 kg afval gegenereerd.
Waste in Europe has been generated at a rate of over 1kg per person per day.
Er wordt in Europa 1 kg afval per persoon, per dag, geproduceerd.
I hope that progress can be achieved without great delay in the IMO.
Ik hoop dat binnen de IMO binnen niet al te lange tijd vooruitgang kan worden geboekt.
In six seconds you've lost consciousness. ~~~ In 10 seconds you're dead.
Je verliest het bewustzijn binnen de 6 sec en sterft binnen de 10 sec.
In ten years ' time, the babyboom generation will have reached retirement age.
Binnen een decennium bereikt de babyboomgeneratie de pensioengerechtigde leeftijd.

Voorbeeldzinnen voor "in" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchTen derde: heersen er in de Commissie verschillende meningen over het onderzoek?
Thirdly, are there differences of opinion about the study within the Commission?
DutchDe regio en de mensen in die regio hebben op korte termijn Europese steun nodig.
That is why the region and the people there need assistance from Europe quickly.
DutchDeze eis werd in het verslag van de ten principale bevoegde commissie opgenomen.
This request has been incorporated into the report of the committee responsible.
DutchDaarom eisen wij een strikte scheiding van het materiaal in de drie categorieën.
As such, we require strict separation of the material from the three categories.
DutchMaar sta me toe toch even dieper in te gaan op de mededeling van de Commissaris.
Allow me to examine the Commissioner’ s communication in greater depth, however.
DutchDe toiletten zijn er letterlijk gaten in de grond afgedekt met een houten barak.
The toilets there are literally holes in the ground covered with a wooden shack.
DutchWe werken in de meeste van de grote gletsjerregio's van het noordelijk halfrond.
We're working in most of the major glaciated regions of the northern hemisphere.
DutchDit is een manier waarop zij hun positie juist in dit opzicht kunnen verbeteren.
This is a way in which they may improve their position in exactly this respect.
DutchHet zou dus in gelijke mate moeten gelden voor de vijftien lidstaten van de Unie.
It should, therefore, apply in the same way to the fifteen members of the Union.
DutchDat neemt echter niet weg dat de liberalisering in wezen tot norm wordt verheven.
Despite this, it is essentially the approach of liberalisation that is favoured.
DutchIk verzoek commissaris Byrne het gehele BSE-ruimingsbeleid in de EU te herzien.
I ask Commissioner Byrne to review the whole slaughter policy for BSE in the EU.
DutchPas de laatste tijd groeit de markt en komen hoge dosistabletten in de winkels.
Only latterly has the market grown and do high-dose tablets appear in the shops.
DutchIn een industriegebouw heb ik zelf resten van 500 mensen op een rij zien liggen.
I myself saw the remains of 500 people laid out in a line in industrial premises.
DutchLaten wij echter bovenal in gedachten houden dat wij te maken hebben met mensen.
But let us remember, first and foremost, that we are dealing with human beings.
DutchIk hoop dat ze dat even consequent en even krachtdadig zal doen in Johannesburg.
I hope it will adopt the same consistent and decisive approach in Johannesburg.
DutchOm die reden werd hij in Rusland tot verscheidene jaren dwangarbeid veroordeeld.
For that, Russia has condemned him, sentencing him to many years ' forced labour.
DutchMevrouw de Voorzitter, helaas heb ik het Frans niet zo goed in de vingers als u.
Madam President, unfortunately I do not have your mastery of the French language.
DutchDrie amendementen kunnen gedeeltelijk en één kan in beginsel worden goedgekeurd.
Three amendments can be partially approved, and one can be approved in principle.
DutchDaardoor liggen ze ook erg gevoelig bij de kiezers en de burgers in de lidstaten.
Because it is more sovereignty-sensitive it is more voter-and citizen-sensitive.
DutchDenkt u dat het mogelijk zal zijn de alcoholaccijnzen in Europa te harmoniseren?
Can you envisage applying an alcohol - equivalent basis for taxation in Europe?

Synoniemen (Engels) voor "in":

in
add-in
built-in